logga
Curts senaste artiklar
Fröplantagers genetiska egenskaper
För att förstå hur plantor från fröplantager uppträder i skogen behövs kunskap om nyckeltal för genetiska egenskaper hos plantager och fröskördar. Både stor genetisk vinst och mångfald är önskvärt.
2023-06-13
Hög kvävegiva – ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar
En gödsling med hög dos kväve kan ge en lika stor ökning av kottsättningen som en behandling med det blomningsstimulerande hormonet gibberellin. Men tillsammans ger de ännu bättre effekt.
2023-05-09
När våren övergår i sommar ska granfröodlaren bege sig ut och rotbeskära
Rotbeskärning är ett sätt att öka blomningen och kottproduktionen i fröodlingar av gran. Den bästa tidpunkten för att rotbeskära granarna är i slutet av maj eller början av juni, omkring vecka 21.
2023-01-09
Sticklingar vid fälttestning av tall går bra att använda i förädlingsprogrammet
Det svenska förädlingsprogrammet för tall har hittills huvudsakligen testat material med fröplantor. För att jämföra de två planttyperna fröplantor och sticklingar har kombinerade fältförsök anlagts.
2021-12-02
Den operativa skogsträdsförädlingen 2017–2020
Den operativa förädlingen fortsätter öka de genetiska vinsterna. Samtidigt utvecklas nya metoder, till exempel mätning av veddensitet, genomisk selektion och tunneltält för blomningsstimulering.
2021-08-11
Sprayapplicering av gibberellin – en metod under utveckling
För att öka granfröskördarna kan ett blomningsstimulerande hormon injiceras i trädstammarna. Men eftersom metoden är mycket arbetsintensiv har Skogforsk tittat på om sprayning kan vara ett alternativ.
2021-04-14
Fortsatt brist på förädlat skogsodlingsmaterial
Förädlat skogsodlingsmaterial vid föryngring ökar tillväxten under hela omloppstiden. Trots stora satsningar på utbyggnad av fröplantager för hela Sverige, räcker fröproduktionen ändå inte till.
2020-12-23
Ny metod gör det lättare att stimulera blomning hos gran i plantager
Det råder brist på tillräckliga mängder förädlat granfrö. En orsak är oregelbunden blomning hos gran. Med behandling i rätt tidpunkt för blomningsstimuleringen kan kottproduktionen öka i fröplantager.
2020-10-05
Förädling för minskat viltbete?
Går det förädla fram plantor som inte smakar gott för älgen? Det utreds i det här webbseminariet.
2019-08-08
Nya svensk-finska användningsrekommendationer för tall
Snart kan förädlade plantor användas gränslöst i Sverige och Finland. En modell för att jämföra och rekommendera ländernas tallfröplantager har tagits fram och ska inom kort byggas in i Plantval.
2019-05-16
Kottprognos 2018
Det är gott om tallkottar i stora delar av landet, visar Skogforsks kottprognos. Tillgången på grankottar är sämre, även om vissa regioner sticker ut med riktigt bra förekomst.
2018-11-21
Tätt förband och vegetationsfri mark ger högre kottproduktion i granplantager
Valet av förband och markbehandling kan starkt påverka produktionen i en granplantage. Med många plantageträd per ytenhet ökar produktionen. Träden ger också mer kott om marken hålls vegetationsfri.
2018-11-16
Ljuset hjälper granen att blomma
Nu har förädlarna ytterligare ett verktyg för att få förädlade granar att blomma och sätta frö. Vid sidan av hormonbehandling, värme och torkstress bidrar ljusbehandling till ökad blomning.
2018-05-02
Växthusplantage av gran
Växthusplantger är ett koncept för att producera högförädlat frö som behövs för att få ekonomi i vegetativa förökningsmetoder. Här sammanfattas erfarenheterna av ett projekt som Skogforsk drivit.
2018-01-24
OPSEL 2.0 - en programvara för optimalt urval i skogsträdsförädlingen
OPSEL är ett hjälpverktyg för vägledning vid urval av träd inom skogsträdsförädling. Version 2.0 är en uppdaterad version, utgiven 2017.
2017-11-14
Produktion av högförädlat frö i tunneltält
Genom att isolera hela plantager med tunneltält undviks inkorsning från pollen utifrån. Därigenom säkerställs att plantagefröet får den förädlingsgrad som var tänkt då plantagen anlades.
2016-11-15
Bättre klimatanpassning i nya Plantval
Plantval är ett beslutsstöd för val av skogsodlingsmaterial. Nu kommer en ny version med nya klimatanpassade modeller för tall och design som anpassats även för användning i läsplattor och telefoner.
2016-10-18
Svårt att skydda fröskörden mot grankotterost
Svampen grankotterost kan orsaka problem i granfröplantager då angripna kottar inte producerar frön. Skogforsk testade under 2014-2015 fungiciderna Amistar och Tilt som bekämpningsmedel.
2016-03-31
Låg bakgrundspollinering i tallplantage – ett undantag eller norm?
Bakgrundspollineringen i tallplantagen T10 Västerhus visade sig vid en studie vara uppseendeväckande låg. Frågan är nu om plantagen är unik eller om något missats i tidigare skandinaviska studier.
2015-09-01
Stora valmöjligheter vid anläggning av tallfröplantage
Försök visar att man har stora valmöjligheter gällande förband och beskärning vid anläggning av ny tallplantage. Fröproduktionen kan bli hög med flera olika kombinationer.
2015-08-25
Nytt rekord i förädlade plantor
Antalet förädlade granplantor har ökat med 144 procent under perioden 2001 till 2013. För tall är ökningen 70 procent.
2014-04-16
Metoder för tidig blomning hos tall och gran
Syftet med detta projekt var att utveckla metoder som gör det möjligt att förmå tall- och granplantor att blomma och producera fullvärdigt frö vid så låg ålder som möjligt.
2013-10-08
Genombrott för hormonbehandling i fröplantager
Nu ska fröproduktionen i fröplantagerna få en rejäl skjuts. Forskarna har länge känt till att hormonet gibberellin stimulerar trädens blomning. År 2013 fick metoden sitt genombrott i praktiken.
2013-09-30
TreO-plantagerna - en lönsam investering
Varje år producerar skogsbruket 320 miljoner tall- och granplantor. Frö av bra kvalitet är dock en bristvara, varför skogsbruket satsat 100 miljoner kronor på de så kallade TreO-plantagerna.
2012-03-14
Förädlat skogsodlingsmaterial 2010-2050
Användning av förädlat plantmaterial är ett effektivt sätt att öka skogsproduktionen och på sikt avverkningsmöjligheterna i Sverige. Skogsägarna har hög vilja att använda förädlat plantmaterial men begränsas av tillgången på förädlat frö.
2010-01-01
Långliggande fältförsök – en kunskapsbas för morgondagens skogsbruk
Skogforsk har mer än 1 500 långliggande fältförsök spridda över hela landet. De är en viktig resursbas, såväl för svenska som internationella forskningsprojekt, för att utveckla skogsbruket mot ökad tillväxt och minskad negativ påverkan på miljön.
2009-01-01
Granfröplantageskötselresa 2009-08-31--09-03
Dessa noter är punkter att beakta vid utarbetandet av skötselplaner för plantagerna.Vi ber läsaren betänka att vissa av noterna är giltiga för fler plantager än den där de står upptagna.
2009-01-01
Granfröplantagerna – en guldgruva för skogsbruket
Trots att 2006 var ett bra fröår i granfröplantagerna står skogsbruket inför en brist på förädlat granfrö. Nya metoder kan dock öka skördarna i plantagerna och skogsägarna har mycket att vinna på att utnyttja det värdefulla fröet på ett klokt sätt.
2008-01-01
Ökad produktion i plantage 501 Bredinge Försök med rotbeskärning och gibberellinbehandling
Han- och honblomning samt kottproduktion efter rotbeskärning och behandling med gibberellin (GA4/7), var för sig och i kombination, har undersökts i granfröplantagen 501 Bredinge.
2008-01-01
Lägesrapport 2007-12-31 för förädlingspopulationer av tall, gran, björk och contortatall
Arbetsrapporten beskriver läget och framstegen inom Skogforsks förädlingsprogram.
2008-01-01
Lägesrapport 2006-12-31 för förädlingspopulationer av tall, gran, björk och contortatall
Skogforsks förädlingsprogram görs. Initiativet kom ursprungligen från Skogforsks rådgivande grupp för skogsodlingsmaterial.
2007-09-09
Lägesrapport 2005-12-31 för förädlingspopulationer av tall, gran, björk och contortatall
Detta är det åttonde året som denna typ av avrapportering av läget och framstegen inom Skogforsks förädlingsprogram görs.
2006-01-01
Plantaktuellt nr 2 2006
Stora plantor vinner med tiden, kottegranen ger kunskap om blomningen och sådd av contorta är något av innehållet i detta nummer av Plantaktuellt.
2006-01-01
Skogsträdförädlingens databas FRITID
I rapporten har dokument som beskriver skogsträdsförädlingens databas Fritid samlats.
2005-01-01
Lägesrapport 2004-12-31 för förädlingspopulationer av tall, gran, björk och contortatall
Rapporten vill ge Rådgivande gruppen möjlighet att följa den löpande utvecklingen samt ge Skogforsks intressenter information om förädlingsframstegen.
2005-01-01
Plantaktuellt nr 3 2005
Gödsling av förädlade plantor, fläktar i fröplantager, frostriskkalkyl och nya pengar till plantforskning beskrivs i detta nummer av Plantaktuellt.
2005-01-01
Effekter av förband och ymphöjd på den tidiga produktionen av kott, frö och pollen i fröplantager av tall
Drögsnäs modellfröplantage anlades 1990. I försöket testas 16 olika kombinationer av förband och beskärningshöjd.
2004-01-01
Lägesrapport 2003–12–31 för förädlingspoulationer av tall, gran, björk och contortatall
Detta är det femte året som denna typ av avrapportering av läget och framstegen inom Skogforsks förädlingsprogram görs.
2004-01-01
Plantaktuellt nr 4 2004
Vingårdsplantager med tall, snabbtest av tallplantors härdighet och biologisk kontroll av gråmögel beskrivs i detta nummer av Plantaktuellt.
2004-01-01
Möjligheter att ”rulla” in nya plusträd i tallfröplantager
I denna rapport presenteras olika former för hur nya genetiskt bättre träd kan planteras in i en befintlig fröplantage.
2003-01-01
Underlag för operativ planering av tredje omgången fröplantager (TreO) i Sverige
I den här rapporten presenteras underlag för att utarbeta detaljerade operativa tidsplaner för anläggning av den tredje omgången fröplantager (TreO).
2003-01-01
Ympar eller sticklingar vid anläggning av granfröplantager?
Fröplantager anläggs vanligtvis med ympar framställda i plantskola. Andra tänkbara sätt att anlägga granfröplantager är med fältympar eller sticklingar.
2003-01-01
Plantaktuellt nr 2 2003
Växthusplantager med gran, förädling i USA och historiken för maskinell plantering beskrivs i detta nummer av Plantaktuellt.
2003-01-01
Plantaktuellt nr 4 2003
Alternativ till kemisk snytbaggebekämpning, fröproduktion i framtidens skogar, rotsnurr och virkeskvalitet är några ämnen för detta nummer av Plantaktuellt.
2003-01-01
Blomningsstimulering av gran i växthus – effekt på blomning av tidig inflyttning och tidpunkt för gibberellinbehandling
Inom framför allt förädlingen odlas granar i krukor. Detta möjliggör att träden kan blomningsstimuleras i växthus.
2002-01-01
Blomningsstimulering i praktisk skala för ökad produktion av kott och pollen
I försöken jämfördes effekten av applicering av det blomningsstimulerande hormonet gibberellin en eller två gånger per säsong med obehandlade kontroller.
2002-01-01
Plantaktuellt nr 3 2002
Mer kortrötter på självföryngrade plantor, tallens fröproduktion och fröspridning och kortnyheter om plantor hittas i detta nummer av Plantaktuellt.
2002-01-01
Plantaktuellt nr 3 2006
Toppkapning med helikopter, vitgran och svartgran, miniplantor, arginingödsling och riklig kottskörd är något av innehållet i detta nummer.
2001-01-01
Kottförekomst och grobarhet för tall och gran
Prognoser över tall- och granfröets tillgång och kvalitet har stor betydelse både vid beslut om kottplockning och vid beslut om självföryngring.
2000-01-01
Nya metoder för bättre fröproduktion
Denna rapport redovisar resultaten från ett försök i den yngre delen av tallfröplantage 441 Nervsön. Försöket har pågått under åren 1991-1997.
1998-01-01