logga
Granympar ympade 2022 till en ny fröodling för zon G5.
Bild: Mats Berlin/Skogforsk
Tas effekterna av fortsatt förädling och anläggning av nya fröodlingar med blir tillväxten i Sverige 9 miljoner m3sk högre per år i slutet av SKA22:s studietid jämfört med scenariot Dagens potential.

Skogsträdsförädlingen fortgår och levererar kontinuerligt nya testade genotyper med bättre genetiska egenskaper som kan användas vid anläggning av fröodlingar. De stora markägande skogsbolagen och organisationerna har höga ambitioner vad gäller att anlägga nya fröodlingar med målet om full behovstäckning samt att så snabbt som möjligt ta till vara de genetiska framstegen i skogsträdsförädlingen och omsätta dem i ny produktionskapacitet i nya fröodlingar. Detta arbete samordnas i arbetsgruppen FyrO national och i dagsläget är omfattningen på de planerade nya fröodlingarna som ska anläggas de närmaste 10–15 åren drygt 330 ha för tall och 220 ha för gran.

I SKA22 gjordes skattningarna av arealandelen och tillväxtökning på prognoser av framtida tillgång på förädlat tall- och granfrö med ledning av informationen i en rapport där prognoserna baseras på de fröodlingar som är etablerade idag. Detta leder till en underskattning av tillväxten under senare delen av studieperioden om man antar att arbetet med skogsträdsförädling fortsätter som planerat och att nya fröodlingar anläggs.

Därför analyserades ett alternativt scenario, kallat Förädling, som tar hänsyn till att skogsträdsförädlingen fortsätter och att nya fröodlingar anläggs. Detta scenario jämförs med scenariot Dagens potential i SKA22.

Under studieperioden ökar den årliga tillväxten från dagens 98 miljoner m3sk per år till 125 miljoner m3sk per år i scenario SKA22, Dagens potential, och till 134 miljoner m3sk per år i scenario Förädling. I slutet av studieperioden är den löpande tillväxten 8,8 miljoner m3sk per år högre i scenario Förädling än i scenario SKA22, Dagens potential.

tabell1_2.png

Figur 1. Löpande tillväxt, miljoner m3sk per år, i scenario SKA22, Dagens potential, och i scenario Förädling för hela Sverige.

Nr 45-2024    Publicerad 2024-06-28 08:23

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!