logga
Forskningsområden
Skogforsk arbetar för att tillföra kunskaper och innovationer till nytta för skogsbruket och samhället. Vi följer flödet av virke från det lilla fröet ända fram till grinden utanför pappersbruket eller sågverket. Ta en titt på våra forskningsområden om du vill veta mer om vår verksamhet.
Arbetsmiljö
I nära samarbete med maskintillverkare utvecklar Skogforsk teknik, metoder och arbetsformer för en bra arbetsmiljö.
Skogsentreprenad
Skogsentreprenörer står för merparten av det operativa skogsbruket i Sverige. Skogforsk stöttar dessa företag genom att tillhandahålla nyckeltal, förenkla avtal, regelverk med mer.
Skogsträdsförädling
Högkvalitativa, motståndskraftiga och klimatanpassade plantor lägger grunden för ett lönsamt och hållbart bruk av skogen. Skogforsk förädlar träd för det svenska skogsbruket.
Skogsskador
Vilt, skadegörande insekter och svampar kostar skogsbruket enorma belopp. Skogforsk utvecklar åtgärder för att förhindra angrepp i plant- och ungskog.
Virke och skogsbränsle
Skogforsk verkar för ett biobaserat samhälle genom att utveckla verktyg och metoder för ett bättre utnyttjande av skogens produkter.
Logistik och transport
Transporterna står för en stor del av skogsbrukets kostnader. Det finns mycket att tjäna på mer effektiva fordon och logistik. Vi gör det möjligt.
Planering
Skogforsk utvecklar planerings- och analysverktyg för avverkning, väghållning och transporter. Vi arbetar också med skogliga standarder som är en viktig bas för produktivitetsarbetet.
Teknik och maskinarbete
Att höja produktiviteten är en av skogsbrukets största utmaningar. Skogforsk utvecklar teknik- och metodlösningar för en ökad produktivitet, minimal miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö.
Mark och vatten
Hur påverkas mark och vatten av skogsbruket? Hur minimerar vi körskador? Vilka blir effekterna av askåterföring och gödsling? Det är några av frågeställningarna för forskningen.
Miljöhänsyn
Skogforsk forskar för ett hållbart och skonsamt svenskt skogbruk. Vi utvecklar metoder och teknik för naturhänsyn med mesta möjliga nytta till minsta möjliga kostnad.
Plant och frö
Skogforsk förser skogsbruket med frö och plantmaterial av hög kvalitet. Vi utvecklar nya metoder för behandling och odling av plantor samt ger råd om frö och plantor.
Skogsskötsel
Skogforsk utvecklar nya och förbättrade sätt att sköta skogen för en lönsam skogsproduktion genom bättre tillväxt, kvalitet och hänsyn.