logga
Skogforsk verkar för ett biobaserat samhälle genom att utveckla verktyg och metoder för ett bättre utnyttjande av skogens produkter.

Vi jobbar för ett bättre virkesflöde genom att utveckla verktyg och metoder som höjer skogsägarens och industrins lönsamhet. Forskningen omfattar bättre mätteknik, gemensam och standardiserad information om råvaran, bättre styr- och kommunikationssystem för skogsmaskiner samt bättre metoder för värdering och virkesaffärer.

Skogsbränsle är en nästan koldioxidneutral energikälla och ur ett klimatperspektiv betydligt miljövänligare än fossila bränslen. Skogforsk utvecklar effektiva system för skogsbränsle med målet att öka skogens roll i energiförsörjningen. I fokus står teknik, metoder och system för grot, stubbar, klenträd och försörjningskedjan.