logga
Vilt, skadegörande insekter och svampar kostar skogsbruket enorma belopp. Skogforsk utvecklar åtgärder för att förhindra angrepp i plant- och ungskog.

Skogforsk forskar aktivt om betesskador från vilt och tar fram skötselmetoder för att minska påverkan från dessa. Vi har bland annat långtidsförsök där vi studerar effekterna av viltbetesskador under flera decennier. 

Kunskap om skadegörande svampar och insekter är särskilt angelägen med tanke på eventuella följdeffektar av klimatförändringarna. Skogforsk bistår det svenska skogsbruket med praktisk kunskap om skadegörare och utvecklar åtgärder för att förhindra angrepp, främst i plant- och ungskog.

Snytbaggen kostar svenskt skogsbruk hundratals miljoner årligen. Skogforsk arbetar för att utveckla skötselmetoder och för att minimera skadeverkningarna.

Bristen på förädlat frö ställer krav på stora skördar från plantagerna. Ett av hoten mot framför allt produktionen av granfrön är insekter. Skogforsk forskar fram lönsamma metoder för att förhindra insektsskador i fröplantager.

Skogforsk bevakar också utvecklingen av omfattande törskateangrepp i norra Sverige med målet att ta fram plantmaterial med högre motståndskraft mot svampen.

Den mycket aggressiva askskottsjukan finns nu i hela askens utbredningsområde, varför Skogforsk arbetar för att förbättra skogsodlingsmaterialet av ask i Sverige med inriktning på resistens mot askskottsjukan. Samtidigt arkiveras askar med hög motståndskraft ur genbevarandessynpunkt.