logga
Henriks senaste artiklar
Friskare träd i framtidens skog
Med ett screeningcenter kan vi snabbare få fram resistenta träd mot törskate och rotröta än genom traditionell förädling.
2024-02-09
Röntgenskanning kan visa "osynliga" skador
I spåren av ökade törskateangrepp kan vi förvänta oss mer fetved i sågtimret. För att ändå kunna använda stocken maximalt kan röntgen användas för att identifiera och mäta de skadade områdena.
2024-02-05
Svårt att sanera törskateangripna röjningsbestånd
Är det möjligt att sanera hårt törskateangripna gallrings- och röjningsbestånd och vilka effekter får det? Nu har de första resultaten från projektet ”Demoförsök Törskate” sammanställts.
2023-11-29
Törskate – riskfaktorer och skötselråd
Plantera inte tall på allt för rika marker och var försiktig med att anlägga nya bestånd på hög höjd i riskgeografier. Det är några av slutsatserna från ett stort inventeringsprojekt i norra Sverige.
2023-11-28
Begränsad produktionsförlust i hårt törskateangripen gallringsskog
Hur utvecklas hårt törskateangripna bestånd och hur ska enskilda skogsägare tänka kring ekonomin i det långa loppet? Simulering tyder på relativt låg förlust av nuvärde och tillväxt i Norra Sverige.
2023-05-11
CT-skanning som verktyg för detektering av törskateangrepp på tall
Kunskapsluckor om hur timmer som angripits av törskate ska hanteras leder till onödigt spill. Hur kan vi bedöma skadegraden? Ny rapport tittar på möjligheterna med CT-skanning.
2022-11-09
Törskateutbredning i Norrland
Omfattande inventering visar att de allvarligaste törskateangreppen framför allt återfinns i Norrbotten, men problemområden i de övriga norrlandslänen har också observerats.
2021-10-19
Inverkan av beläggningsskydd mot snytbagge, Hylobius abietis, på skogsplantors tillväxt
Ett examensarbete gjort vid Umeå universitet visar att ny teknologi kan medföra oavsedda konsekvenser för biologin. Effektivt skydd mot snytbaggen är en branschgemensam utmaning med många aspekter.
2020-06-18
Kollegor inom Skogsskötsel
Mattias Berglund
Forskare
Jonas Cedergren
Forskare
Felicia Dahlgren Lidman
Forskare
Alfred Deutgen
Doktorand
Line Djupström
Bitr programchef
Nils Fahlvik
Seniorforskare
Emelie Fredriksson
Forskare
Jörgen Hajek
Specialist
Lars Högbom
Seniorforskare
Fredrik Johansson
Projektledare
Michael Krook
Försökstekniker
Delphine Lariviere
Doktorand
Erik Ling
Programchef
Sima Mohtashami
Forskare
Oscar Nilsson
Forskare
Magnus Persson
Forskare
Eva Ring
Seniorforskare
Olle Rosenberg
Seniorforskare
Ulf Sikström
Seniorforskare
Rasmus Sörensen
Forskare
Märtha Wallgren
Seniorforskare
Jan-Olov Weslien
Seniorforskare
Per Westerfelt
Forskare
Jonas Öhlund
Forskare
Petter Öhrn
Forskare