logga
Växthusplantger är ett koncept för att producera högförädlat frö som behövs för att få ekonomi i vegetativa förökningsmetoder. Här sammanfattas erfarenheterna av ett projekt som Skogforsk drivit.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 966-2018.

Målet för projektet var att utveckla konceptet med fröproduktion i en växthusplantage till en ekonomiskt rimlig nivå och att etablera en växthusplantage med fröproduktion i ett växthus i Nässja plantskola.

Projektet dimensionerades med tre produktionsomgångar inkrukade plantageträd. Då plantageträden i växthusplantagen har en treårig produktionscykel innebär det att plantagen, då den är uppe i full drift, skulle ha en produktionsomgång som producerar frö varje år.

Projektet innehöll även en FoU-del som under tiden för produktionsomgångarnas uppbyggnad skulle utveckla och finslipa olika komponenter i växthusplantagens produktionscykel.

Resultaten har tidigare redovisats vid vetenskapliga konferenser, men någon fullständig skriftlig dokumentation av projektet har inte tidigare publicerats. Då det finns ett nyvaknat intresse för växthusplantager har denna sammanställning efterfrågats.

Projektet avslutades under 2004, då projektägarna beslutade om en nedläggning av verksamheten. Projektet var då fortfarande inne i en uppbyggnadsfas och huvuddelen av träden i produktionsomgångarna hade ännu inte nått blomningskompetent ålder och hade ännu inte blivit föremål för någon blomstimulerande behandling. Det saknas därmed praktisk erfarenhet och siffror från fröproduktion i stor skala.

De ekonomiska kalkylerna baseras på de erfarenheter och resultat som erhölls under projekttiden fram till avslutet 2004. Kalkylerna visar att det i en växthusplantage som den i Nässja skulle gå att producera frö till en kostnad av 83 öre per frö (2015 års kostnadsläge). En nyetablering av en större anläggning skulle kunna producera frö till en kostnad av mellan 59-111 öre per frö beroende på vilken kalkylränta som används (0-8 %).

Resultaten och erfarenheterna från den praktiska uppbyggnaden av plantagen och de FoU-projekt som genomfördes inom projektet kan sammanfattas i följande punkter:

 • Projektet visar att det är både ekonomiskt och praktiskt möjligt att driva en växthusplantage av gran.
 • En växthusplantage är fullt möjlig att drivas i anslutning till en traditionell skogsplantskola.
 • Växthusplantager kan producera frö utan inblandning från oförädlat pollen.
 • Det är möjligt att tidigarelägga blomningen i växthus enligt de inkörningsrutiner som genomförts vid projektet i Nässja.
 • Tidigareläggningen av blomningen har inte negativt påverkat mängden matat frö eller tusenkornsvikt. Snarare kan en positiv effekt skönjas.
 • Tilläggspollinering kan användas för att öka fröskördens genetiska diversitet och är en metod att föra in nya kloner i produktionen.
 • Ackumulerad temperatursumma på 20 dygnsgrader är en lämplig tidpunkt för inkörning av träden i växthus, för att de ska blomma i växthuset innan blomningen sker utomhus. Därmed kan inkorsning med fjärrpollen undvikas. Dock bör inkörning inte ske senare än 10 april.
 • Effektiv blomningsstimulering är nödvändig för hög produktion i en växthusplantage.
 • Uppbyggnadsfasen för en växthusplantage (från start till första fröskörd) är i storleksordningen fem till tio år.
 • Kunskaper om gödsling, substrat, bekämpning skiljer sig inte nämnvärt från konventionell plantodling.
 • En växthusplantage kräver stort frilandsutrymme för odling av de inkrukade plantageträden, eftersom dessa mestadels står utomhus.
 • Ett växthus med en stor luftvolym, uppvärmningsmöjlighet samt god ventilation är en nödvändig förutsättning för lyckat resultat.
 • Beskärning av plantageträdens kronor är nödvändig. I projektet i Nässja var tre meter en bra medelhöjd för plantageträden.
 • Konditionen hos inkrukade träd påverkas inte negativt av en upprepad kronbeskärning.
 • Plagiotropt (grenlikt) växtsätt hos plantageträd tillverkade som sticklingar eller ympar från det högförädlade klonerna har inte varit något problem.
 • Växthusplantagen är lämplig för att producera högförädlade fröplantor eller utgångsmaterial för vegetativ förökning (t.ex. bulksticklingar).

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 9-2018    Publicerad 2018-01-24 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.