logga
Mateuszs senaste artiklar
Asken är i farozonen men genetisk förädling ger hopp
Över hela Europa har askträd dött till följd av askskottsjukan. Genom att hitta askar som inte angripits kan asken räddas genom att påskynda naturens egen utveckling.
2024-02-13
Tester av nya lärkkloner för framtida förädling
Intresset för lärk har varit svagt inom skogsbruket. Förädlingsprogrammet har därför bedrivits med låg intensitet. Nu ökar dock intresset och lärkkloner för framtida förädling undersöks därför.
2024-01-18
Framtidens odlingsmaterial av hybridasp och poppel
Knapp tillgång på välväxande och sjukdomsresistenta kloner av hybridasp och poppel är begränsande för deras användning. Nya resultat visar att ändring är på väg.
2023-11-28
Mätmetoder för veddensitet – en jämförande studie
Resultat från studier på tall, gran, björk och hybridasp i Sverige.
2023-11-28
Hur kan vi få våra granplantor att vara friska och växa bra i Sverige, Norge och Finland även i framtiden?
Vi har utvecklat gemensamma modeller för att beräkna höjdtillväxt på gran i tre nordiska länder. Modellerna kan hjälpa oss att välja och sätta plantor så att de bättre klarar ett framtida klimat.
2022-12-22
En försöksserie med poppel i Short Rotation Forestry
Poppel kan vara ett intressant trädslag för att öka tillgången på biobränslen. Då krävs effektivare odlingssystem och poppelkloner som är motståndskraftiga mot skadegörare.
2022-12-19
Resistenstestning hos nya poppelkloner
Det finns tydliga skillnader mellan poppelkloners motståndskraft mot sjukdomar vilket är en viktig parameter för förädlingen av poppel.
2022-12-16
Klontester ska ge poppeln bättre produktionspotential
Odlingsarealen av poppel förväntas öka. Detta gör att behovet är stort av att få fram fler snabbväxande och resistenta poppelkloner. Skogforsk har inlett tre försök för testning av nya kloner.
2022-12-01
Volymproduktion hos förädlad björk
Produktion av björk på vanlig skogsmark är inte så underlägsen tall och gran som man tidigare trott. Det visar en sammanställning av genetiska fälttester och planterade långtidsförsök av björk.
2022-09-30
Reser sig asken ur askan?
Askar dör i hela vårt land, men det finns hopp. Friska individer som är motståndskraftiga mot askskottsjuka samlas in och testas nu på bred front.
2022-09-01
Skogsträdsförädling skapar förutsättningar för ett varierat och hållbart skogsbruk
Nu ökar intresset för lövträd i det svenska skogsbruket. Ett mer varierat skogsbruk med en palett av olika trädslag ses som ett sätt att sprida riskerna i en okänd framtid.
2022-07-28
Björkens möjligheter – en kunskapssammanställning
Björken betraktas alltmer som ett viktigt produktionsträd vid sidan av sina värden för mångfald och landskap. En ny rapport sammanställer vad vi vet om björkens möjligheter i ett framtida brukande.
2021-08-20
Den operativa skogsträdsförädlingen 2017–2020
Den operativa förädlingen fortsätter öka de genetiska vinsterna. Samtidigt utvecklas nya metoder, till exempel mätning av veddensitet, genomisk selektion och tunneltält för blomningsstimulering.
2021-08-11
Goda förutsättningar för förädling av gråal
Gråalen är ett relativt outforskat alternativ i skogbruk. Men träslaget visar sig ha goda förutsättningar för att komplettera andra lövträdsarter, även utanför skogsmark.
2021-06-07
Kan drönare effektivisera skogsträdsförädling?
Goda mätdata behövs för att säkert bedöma det genetiska värdet hos plantor. Den tekniska utvecklingen kan leda till att i framtiden kan dessa data tas fram med hjälp av bilder från drönare.
2021-05-21
Samband mellan diameter och vedegenskaper i granklontester
Kunskap om specifika vedegenskaper kommer få betydelse i framtida skogsbruk. Information om vedegenskaperna kan underlätta råvaruförsörjning och möjliggöra etablering av ny skog för specifika behov.
2020-12-22
Förädlad gran ger högre produktion
Förädlade granplantor med högre tillväxt möjliggör förkortade omloppstider och lägre produktionsrisker. De bästa plantorna växer 30–35 % bättre än plantor från lokala bestånd.
2020-09-25
Sitkagran växer bra i södra Sverige
Intresset för nya trädslag ökar och upprepade fälttester görs i liten skala. Sitkagran kan vara ett utmärkt alternativ till vanlig gran för svenskt skogsbruk att möta framtida klimatutmaningar.
2020-06-10
Tidiga skillnader i tillväxt håller i sig
Tidiga höjdskillnader mellan olika genetiska granmaterial håller i sig och är minst lika stora även för volymproduktionen vid tiden för förstagallringen.
2018-08-08
Även träd har anlag för knubbighet
Det går att påverka stamformen genom urval. Det är alltså möjligt att förädla fram både slankare och ”knubbigare” träd.
2018-06-27
Genetisk volymvinst över tid för gran
En tidig mätning av höjd och diameter på gran ger en bra fingervisning om framtida arealproduktion. Det bekräftas i den här studien, där vi följt upp två försök efter 30 år.
2018-03-16