logga
Andreas senaste artiklar
Tester av nya lärkkloner för framtida förädling
Intresset för lärk har varit svagt inom skogsbruket. Förädlingsprogrammet har därför bedrivits med låg intensitet. Nu ökar dock intresset och lärkkloner för framtida förädling undersöks därför.
2024-01-18
Ekonomiskt värde på högförädlade plantor vid olika förökningsmetoder
Friavblommade fröplantager eller kontrollerade korsningar – vilken förökningsmetod bör prioriteras? Ny studie ger vägledning i vilket förökningsalternativ skogsföretag bör använda i verksamheten.
2021-10-18
Förädling av granar för ett torrare klimat
Den torra sommaren 2018 ledde till stora skador på Sveriges granbestånd. En ny studie har undersökt torkans inverkan på granens höjdtillväxt och framtida förädling för ett torrare klimat.
2021-09-08
Den operativa skogsträdsförädlingen 2017–2020
Den operativa förädlingen fortsätter öka de genetiska vinsterna. Samtidigt utvecklas nya metoder, till exempel mätning av veddensitet, genomisk selektion och tunneltält för blomningsstimulering.
2021-08-11
Plantskoleurval och sticklingsförökning kan ge god effekt i fält
Urval efter korttidstestning i plantskolan kan ge goda resultat i fält. Genom ett relativt enkelt försöks- och urvalsupplägg kunde en ökning på mer än 9 procent i höjdtillväxt noteras.
2021-05-25
Kan drönare effektivisera skogsträdsförädling?
Goda mätdata behövs för att säkert bedöma det genetiska värdet hos plantor. Den tekniska utvecklingen kan leda till att i framtiden kan dessa data tas fram med hjälp av bilder från drönare.
2021-05-21
Förädlad gran ger högre produktion
Förädlade granplantor med högre tillväxt möjliggör förkortade omloppstider och lägre produktionsrisker. De bästa plantorna växer 30–35 % bättre än plantor från lokala bestånd.
2020-09-25
Specifika föräldrakombinationer på gran viktiga att ta hänsyn till
Mer av den genetiska variationen i gran kan komma att användas för att öka vinstnivåerna för framtida elitplantor och samtidigt ge ett effektivare och säkrare urval i förädlingsprogrammet.
2019-06-04
Tidig skottskjutning för gran kan påverka andelen dubbeltoppar
Det finns på gran en stark genetisk koppling mellan en tidig tillväxtstart och skottdefekter som dubbeltopp och sprötkvist. Ett samband som kommer att användas i det fortsatta förädlingsarbetet.
2019-02-11
Förädling av lärk i Sverige – kunskapsläge och material
Vad vet du om lärk? Det här vet forskningen. Rapporten sammanfattar kunskapsläget för hybridlärk samt europeisk, japansk och sibirisk lärk.
2016-03-17
Bättre koll på trädens egenskaper ger snabbare tillväxt
Ett nytt verktyg för värdering av skogsträdens avelsegenskaper ger bättre koll på olika egenskaper och dessutom mer snabbväxande träd än tidigare.
2015-06-18
Fröets hemlighet
Verktyget TREEPLAN® lagrar och analyserar all information från förädlingen sedan 1940-talet. Det ger bättre urval, större genetisk vinst och bättre kontroll på den genetiska variationen.
2015-03-04