logga
Torgnys senaste artiklar
Friskare träd i framtidens skog
Med ett screeningcenter kan vi snabbare få fram resistenta träd mot törskate och rotröta än genom traditionell förädling.
2024-02-09
Fröplantagers genetiska egenskaper
För att förstå hur plantor från fröplantager uppträder i skogen behövs kunskap om nyckeltal för genetiska egenskaper hos plantager och fröskördar. Både stor genetisk vinst och mångfald är önskvärt.
2023-06-13
De genetiska egenskaperna står sig över tid
Vid trädförädling väljs nästa generation ut då träden är 10–30 år. Frågan är om egenskaper de har i ungdomen håller i sig livet ut?
2022-12-20
Sticklingar vid fälttestning av tall går bra att använda i förädlingsprogrammet
Det svenska förädlingsprogrammet för tall har hittills huvudsakligen testat material med fröplantor. För att jämföra de två planttyperna fröplantor och sticklingar har kombinerade fältförsök anlagts.
2021-12-02
Den operativa skogsträdsförädlingen 2017–2020
Den operativa förädlingen fortsätter öka de genetiska vinsterna. Samtidigt utvecklas nya metoder, till exempel mätning av veddensitet, genomisk selektion och tunneltält för blomningsstimulering.
2021-08-11
Modellerna i Plantval fungerar bra även för TreO-plantagerna med tall
De nya TreO-plantagerna börjar ta över som den viktigaste källan till förädlade plantor av gran och tall. Då är det viktigt att verktyget Plantval kan ge pålitliga rekommendationer även för dem.
2021-03-12
Ökat släktskap mellan träden i en fröplantage minskar andelen fullt utvecklade frön
I en studie där fröutbytet analyserats visar bland annat att andelen fullt utvecklade frön per kotte minskade med ett ökat släktskap medan det totala antalet frön per kotte inte påverkades.
2020-06-10
Trädhöjd viktig för vitaliteten i kärvt klimat
Det genetiska sambandet mellan överlevnad och volymproduktion är viktigt att beakta inom förädlingen i norra Sverige. Sambandet mellan egenskaperna förändras från kust till fjäll, visar en studie.
2020-04-22
Nya svensk-finska användningsrekommendationer för tall
Snart kan förädlade plantor användas gränslöst i Sverige och Finland. En modell för att jämföra och rekommendera ländernas tallfröplantager har tagits fram och ska inom kort byggas in i Plantval.
2019-05-16
Tallen kan rustas för framtidens klimat
När klimatet blir varmare riskerar tallplantorna mera frostskador. Men genom att förädla fram tallar som är anpassade till det nya klimatet kan skaderisken minska.
2018-12-11
Sammansättning av optimala förädlingspopulationer inom det svenska förädlingsprogrammet för tall
Verktyget OPSEL underlättar urvalet bland besläktade träd. Här har vi undersökt hur OPSEL på bästa sätt kan utnyttjas vid framställning av nästa testgeneration av tall i norra Sverige.
2018-01-19
OPSEL 2.0 - en programvara för optimalt urval i skogsträdsförädlingen
OPSEL är ett hjälpverktyg för vägledning vid urval av träd inom skogsträdsförädling. Version 2.0 är en uppdaterad version, utgiven 2017.
2017-11-14
Ökad resistens mot törskateangrepp
Genom att gallra bort plantageträd angripna av törskate skapas plantmaterial med bättre tålighet mot skadegöraren. De första fröna skördades hösten 2016.
2016-12-01
Bättre klimatanpassning i nya Plantval
Plantval är ett beslutsstöd för val av skogsodlingsmaterial. Nu kommer en ny version med nya klimatanpassade modeller för tall och design som anpassats även för användning i läsplattor och telefoner.
2016-10-18
Nya klimatanpassade förflyttningsfunktioner för tall i Sverige och Finland
I en ny studie har modeller tagits fram som ska ligga till grund för landsöverskridande, klimatanpassade användningsrekommendationer för skogsodlingsmaterial av tall.
2016-06-27
Utvärdering av metod för härdighetssortering av tallplantor
Denna rapport beskriver arbetet för att undersöka om det går att göra härdighetssortering av plantor med hjälp av spektrofotometer.
2016-06-02
Antocyaninfärgade tallplantor inte härdigare
Individuell härdighetssortering av antocyaninfärgade tallplantor fungerar inte. Det visar en ny studie.
2016-04-12
Uppföljning av törskateangrepp på individnivå i skadedrabbade fältförsök
Skogforsk har tillsammans med SLU följt sjukdomsförloppet i törskateangripna tallförsök i Norrbotten sedan 2006.
2016-02-02
Smartare fältförsök ger vassare fröplantager
Den genetiska vinsten i fröplantager ökar om urvalet görs i flera försöksserier som binds ihop med gemensamma familjer. Det klargörs i ny studie.
2015-10-13
Genotyp-miljösamspel hos tall i norra Sverige
Storleken på genotyp-miljösamspelet är en viktig parameter vid val av teststrategi och försöksdesign inom förädlingen. Läs här om genotyp-miljösamspelet för överlevnad och tillväxt från försök i norr.
2015-03-17
Förädling kan ge ökad resistens mot angrepp av törskatesvamp
Tallen har en genetiskt betingad resistens mot törskatesvampen. Detta kan utnyttjas av skogsbruket, dels genom selektiv skörd av mer resistenta träd i fröplantager, dels i långsiktig förädling.
2008-01-01
Lägesrapport 2007-12-31 för förädlingspopulationer av tall, gran, björk och contortatall
Arbetsrapporten beskriver läget och framstegen inom Skogforsks förädlingsprogram.
2008-01-01
Lägesrapport 2006-12-31 för förädlingspopulationer av tall, gran, björk och contortatall
Skogforsks förädlingsprogram görs. Initiativet kom ursprungligen från Skogforsks rådgivande grupp för skogsodlingsmaterial.
2007-09-09
Lägesrapport 2005-12-31 för förädlingspopulationer av tall, gran, björk och contortatall
Detta är det åttonde året som denna typ av avrapportering av läget och framstegen inom Skogforsks förädlingsprogram görs.
2006-01-01
Lägesrapport 2004-12-31 för förädlingspopulationer av tall, gran, björk och contortatall
Rapporten vill ge Rådgivande gruppen möjlighet att följa den löpande utvecklingen samt ge Skogforsks intressenter information om förädlingsframstegen.
2005-01-01
Kollegor inom Förädling