logga
Bild: Montage, Skogforsk
I en ny studie har modeller tagits fram som ska ligga till grund för landsöverskridande, klimatanpassade användningsrekommendationer för skogsodlingsmaterial av tall.

I ett samarbete mellan Luke, SMHIs Rossby Centre och Skogforsk har nya förflyttningsfunktioner för tall tagits fram. Funktionerna är giltiga i Sverige och Finland och kan användas för plantor från både fröplantager och oförädlat beståndsfrö. I funktionerna kan dessutom hänsyn tas till ett förändrat klimat eftersom de är beräknade på särskilt framtagna klimatvariabler för vilka de nyaste klimatscenarierna går att tillämpa.

Bakgrund

I Sverige och Finland har man under lång tid studerat effekter av proveniensvariation och anpassningsmönster på tall. Baserat på resultat från de studierna har modeller utvecklats för att rekommendera bästa möjliga skogsodlingsmaterial (t.ex. Plantval i Sverige). De här modellerna har dock varit landspecifika och inte beräknade på ett sådant sätt att effekter av klimatförändring kunnat inkluderas på ett korrekt sätt. Ett flertal studier har påvisat att klimatförändringar kan påverka var och hur beståndsfrö och fröplantager ska användas för minskade skador och ökad produktion. Syftet med den här studien var därför att utveckla nya modeller som dels är anpassade för att hantera klimatförändring och dels är giltiga i båda länder. Det senare möjliggör användning av finskt skogsodlingsmaterial i Sverige och vice versa. Att möjliggöra en ökad mångfald i tillgängliga skogsodlingsmaterial är också en form av indirekt klimatanpassning genom att en större genetisk variation blir tillgänglig

Metod

I vår studie har data på överlevnad och tillväxt från totalt över 500000 träd och knappt 500 fältförsök i Sverige och Finland använts. I modellerna har 22 rutnätsbaserade klimatvariabler, som vi anser är viktiga för tallens tillväxt och överlevnad i våra förhållanden, använts. Förflyttningsfunktioner utvecklades därefter för tillväxt och överlevnad genom att utnyttja en modell för oförädlade träd. Vi testade därefter modellens förmåga att beskriva även förädlat material genom att använda stora mängder data från avkommetester i båda länder.

Resultat

Det viktigaste resultatet från den här studien var att vi lyckades utveckla förflyttningsmodeller för tall som är giltiga i båda länder och som kan användas för alla, idag använda, skogsodlingsmaterial. I modellerna är temperatursumma den viktigaste variabeln för att beskriva planteringslokalen och latitud (fotoperiod) den viktigaste för att beskriva förflyttningseffekter. Det innebär också att modellerna kopplar väl mot tidigare studier och användningsrekommendationer. Nästa steg är att implementera funktionerna i ett system som kan ge klimatanpassade användningsrekommendationer för tall i Sverige och Finland. Detta verktyg är under utveckling och kommer att fungera på ett liknande sätt som det nuvarande Plantval. Lanseringen planeras till hösten 2016.

Artikeln baseras på en vetenskaplig artikel publicerad i Silva Fennica

Nr 62-2016    Publicerad 2016-06-27 09:11

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mats Berlin
Forskare
Torgny Persson
Seniorforskare
Gunnar Jansson
Tidigare anställd
Matti Haapanen
Luke
Seppo Ruotsalainen
Luke
Lars Bärring
SMHI, Rossby Centre
Bengt Andersson Gull
Tidigare anställd