logga
Mats senaste artiklar
Hög produktion vid effektiv användning av förädlade granplantor i blandbestånd med björk
För högst virkesproduktion ska de bästa granplantorna planteras i rena granbestånd på höga boniteter och i blandbestånd på lägre boniteter. Det visar den nya blandskogsmodellen i Plantval optimal.
2024-04-06
Nya resultat styrker kunskapen om att ökad förädling ger ökad tillväxt
Nya resultat visar att tillväxten hos förädlad gran motsvarar de förväntade nivåerna. De visar också att plantor från de nya TreO-fröodlingarna är det bästa plantvalet framöver.
2024-02-01
Hur kan vi få våra granplantor att vara friska och växa bra i Sverige, Norge och Finland även i framtiden?
Vi har utvecklat gemensamma modeller för att beräkna höjdtillväxt på gran i tre nordiska länder. Modellerna kan hjälpa oss att välja och sätta plantor så att de bättre klarar ett framtida klimat.
2022-12-22
Ny kunskap om granens genetiska ursprung och lokala anpassning kan förbättra förädlingsarbetet
De svenska granarnas genetiska ursprung har kartlagts och visar på två åtskilda grupper som fortsätter hållas isär av både klimat och invandringshistoria. En viktig kunskap för fortsatt förädling.
2022-11-14
Klimatanpassade och högproduktiva plantor för framtidens skogar
Ett förändrat klimat påverkar förutsättningarna för ekosystemen och såvida även för träden. Skogsträdsförädlingen tar fram plantor anpassade till ett förändrat klimat för framtida produktionsskogar.
2022-07-18
Bättre strategisk planering av plantproduktion med Plantval optimal
Tidigt i föryngringsplaneringen bestäms hur mycket av varje frökälla som ska sås upp för att få maximal produktion på framtida planteringstrakter. Här tar vi fram metodik för hur detta kan förbättras.
2021-11-22
Ekonomiskt värde på högförädlade plantor vid olika förökningsmetoder
Friavblommade fröplantager eller kontrollerade korsningar – vilken förökningsmetod bör prioriteras? Ny studie ger vägledning i vilket förökningsalternativ skogsföretag bör använda i verksamheten.
2021-10-18
Förädling av granar för ett torrare klimat
Den torra sommaren 2018 ledde till stora skador på Sveriges granbestånd. En ny studie har undersökt torkans inverkan på granens höjdtillväxt och framtida förädling för ett torrare klimat.
2021-09-08
Granens försvar efter torka
Den torra sommaren 2018 triggade ett barkborreutbrott av aldrig tidigare skådat slag, som hitintills lett till att mer än 17 miljoner m3 gran har dött i Sverige (2020).
2021-08-16
Den operativa skogsträdsförädlingen 2017–2020
Den operativa förädlingen fortsätter öka de genetiska vinsterna. Samtidigt utvecklas nya metoder, till exempel mätning av veddensitet, genomisk selektion och tunneltält för blomningsstimulering.
2021-08-11
Assisterad migration och genomiskt urval kan förbättra anpassningen till ett framtida klimat
En nordförflyttning av förädlad gran och genomisk selektion kan vara viktiga verktyg för att anpassa förädlade träd till klimatförändringar. Det visar en förädlingsstudie.
2021-06-07
Plantskoleurval och sticklingsförökning kan ge god effekt i fält
Urval efter korttidstestning i plantskolan kan ge goda resultat i fält. Genom ett relativt enkelt försöks- och urvalsupplägg kunde en ökning på mer än 9 procent i höjdtillväxt noteras.
2021-05-25
Risken för frostskador på gran kan komma att öka i ett framtida klimat
Granplantor riskerar att ta skada av sen vårfrost under etableringsfasen. Med hjälp av nya modeller kan det bli lättare att räkna på risken och få vägledning.
2021-05-19
Topografiska index kan förbättra val av plantmaterial
Med större beaktande av lokalt klimat och topografi kan valet av plantmaterial förbättras. Skogforsk har hittat två topografiska index som skulle kunna inkluderas i beslutsstödet Plantval.
2021-04-28
Modellerna i Plantval fungerar bra även för TreO-plantagerna med tall
De nya TreO-plantagerna börjar ta över som den viktigaste källan till förädlade plantor av gran och tall. Då är det viktigt att verktyget Plantval kan ge pålitliga rekommendationer även för dem.
2021-03-12
Består framtidens skogar av planterade plantor eller naturligt föryngrade träd?
En studie gjord i norra Sverige visar att efter röjning utgörs större delen av stammarna av planterade träd. Men studien visar också att endast 60 % av de planterade träden lever efter röjningen.
2020-08-20
Högre produktion i våra svenska skogar med Plantval Optimal
Med verktyget Plantval Optimal kan skogsägare med stora innehav lättare planera sin återplantering. Verktyget, som är en vidareutveckling av Plantval, finns fritt tillgängligt från och med idag.
2020-06-17
Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
I ett decennium har svenska och finska trädförädlare jobbat tillsammans för att ta fram modeller för förädlade tallplantor i ett framtida klimat. I Plantval kan numera även finska plantor väljas.
2019-10-10
Specifika föräldrakombinationer på gran viktiga att ta hänsyn till
Mer av den genetiska variationen i gran kan komma att användas för att öka vinstnivåerna för framtida elitplantor och samtidigt ge ett effektivare och säkrare urval i förädlingsprogrammet.
2019-06-04
Nya svensk-finska användningsrekommendationer för tall
Snart kan förädlade plantor användas gränslöst i Sverige och Finland. En modell för att jämföra och rekommendera ländernas tallfröplantager har tagits fram och ska inom kort byggas in i Plantval.
2019-05-16
PlantvalOptimal ‒ ett pilotverktyg för stora aktörer vid föryngring
En förstudie har undersökt potentialen för ett verktyg som kan hjälpa större aktörer välja rätt plantmaterial. Verktyget kan hantera många planteringstrakter och optimerar skogsproduktionen.
2018-11-07
Tidiga skillnader i tillväxt håller i sig
Tidiga höjdskillnader mellan olika genetiska granmaterial håller i sig och är minst lika stora även för volymproduktionen vid tiden för förstagallringen.
2018-08-08
Beslutsstöd kan ge bättre markberedning
En pilotstudie visar att markberedningen kan bli effektivare när förarna redan på planeringsstadiet ser var hindren finns, i form av till exempel stora lutningar och fuktig mark.
2017-05-15
Lutningsindex – beslutsstöd vid markberedning
Digitala kartor med information om markens lutning och fuktighet ger högre kvalitet på markberedningen och minskar risken för markskador.
2017-04-12
Förädlade granplantor från svenska fröplantager växer snabbast
I Syd- och Mellansverige växer förädlade granplantor från svenska fröplantager bäst. Men vid fröbrist är det näst bästa alternativet plantor från Östeuropeiska fröplantager. Det bekräftas i ny studie.
2017-02-03
Bättre klimatanpassning i nya Plantval
Plantval är ett beslutsstöd för val av skogsodlingsmaterial. Nu kommer en ny version med nya klimatanpassade modeller för tall och design som anpassats även för användning i läsplattor och telefoner.
2016-10-18
Proveniensval av svartgran i Mellansverige.
Är svartgran (Picea mariana) ett alternativ till gran (Picea abies) på fuktiga och frostlänta marker i Syd- och Mellansverige?
2016-08-04
Nya klimatanpassade förflyttningsfunktioner för tall i Sverige och Finland
I en ny studie har modeller tagits fram som ska ligga till grund för landsöverskridande, klimatanpassade användningsrekommendationer för skogsodlingsmaterial av tall.
2016-06-27
Nya klimatdata ger bättre anpassning av skogsodlingsmaterial av tall
Genom att använda nya klimatdata kan skogsbruket minska risken för skador och samtidigt öka produktionen i framtidens skogar.
2016-06-09
Så funkar nya Plantval
Plantval är ett webbaserat beslutsstöd för val av rätt skogsodlingsmaterial. Här är en sammanfattning av hur verktyget fungerar efter uppdatering och klimatanpassning och hur resultaten ska tolkas.
2015-03-16
Genetiska korrelationer mellan tillväxt- och kvalitetsegenskaper
Det är viktigt med kunskap om korrelationerna mellan egenskaper när man väljer genetiskt material. Denna rapport ger en sammanställning av korrelationer i våra försök med tall och gran.
2015-02-12
Plantval-manual med implementeringsteknisk bakgrund
Denna rapport kan användas som manual för datorverktyget Plantval. Den ger också bakgrundsinfo för hur enskilda fröplantagers användningsrekommendationer och vinstnivåer har beräknats i programmet.
2015-02-05
Ungskogsgödsling kräver bättre genetiskt urval
Det krävs ett speciellt urval av gransorter för att nå optimal tillväxt vid behovsanpassad gödsling av ungskog.
2014-12-15
Bristen på granfrö kan lindras
Nya resultat visar att förädlad gran kan användas över större områden i södra Sverige än man tidigare trott, utan att man tappar nämnvärt i tillväxt, kvalitet och vitalitet (genetisk vinst).
2014-12-11
Gränslös klimatanpassning
Om 30-40 år beräknas granarna skjuta skott en månad tidigare än 1990. Fint med tillväxt, men hur ska de klara vårfrosten? Och vilka gransorter ska skogsägarna satsa på?
2014-04-24
Lägesrapport 2005-12-31 för förädlingspopulationer av tall, gran, björk och contortatall
Detta är det åttonde året som denna typ av avrapportering av läget och framstegen inom Skogforsks förädlingsprogram görs.
2006-01-01
Kollegor inom Förädling