logga
Bild: Nils Fahlvik, Skogforsk
För högst virkesproduktion ska de bästa granplantorna planteras i rena granbestånd på höga boniteter och i blandbestånd på lägre boniteter. Det visar den nya blandskogsmodellen i Plantval optimal.

En ökad andel lövträd i barrdominerade skogar bidrar till en ökad biologisk mångfald, minskad riskspridning och är något som dagens certifieringssystem ställer krav på. Samtidigt är ett av de mest effektiva sätten att öka skogens tillväxt att använda förädlade plantor, där gran och tall är de helt dominerade trädslagen. Ett alternativ som kombinerar en hög förädlingsgrad med ökad andel löv är att plantera förädlade granplantor i ett glesare förband och dra nytta av den extra tillväxt som uppstår från naturligt föryngrad björk. För en enskild trakt kommer färre granplantor i ett blandbestånd att producera lägre volymer än en rena granbestånd med fler granplantor. Samtidigt råder det brist på de mest högförädlade granplantorna och planterar man färre av dessa per trakt kommer de att räcka till flera trakter som kan dra nytta av förädlingseffekten. Förädlingseffekten måste då används på bästa sätt genom att granplantorna fördelas optimalt mellan rena granbestånd och blandbestånd samt mellan produktiva och magra marker.

Verktyget Plantval Optimal maximerar förväntad årlig medeltillväxt på ett helt innehav av trakter genom att optimera utplanteringen av olika plantsorter av antingen tall eller gran. I det här projektet har vi utvecklat en blandskogsfunktionalitet i Plantval optimal för att kunna studera hur förädlade granplantor bäst fördelas över en utvald del av Stora Ensos innehav. Studien innehöll olika typer av föryngrings- och skötselsystem som syftar till högre eller lägre grad av björkinblandning på trakterna och hur hög produktion som kan uppnås i dessa olika system.

Analyserna visade att inget skötsel- eller föryngringssystem med blandskog av gran och björk når upp till samma årliga medeltillväxt som rena granbestånd. Det går alltså inte att fullt ut kompensera för den minskade volymproduktionen på enskilda blandskogstrakter med att de högförädlade granplantorna kan sättas på fler trakter. Om man däremot använder de mest högförädlade plantorna i rena granbestånd på de högsta boniteterna samtidigt som man på lite lägre boniteter använder dem på så många blandskogstrakter som möjligt, går det att minska reduktionen av årlig medeltillväxt i blandbestånd jämfört med rena granbestånd. Störst möjlighet till detta får man då det finns en betydande men långt ifrån heltäckande tillgång på högförädlade plantor, vilket motsvarar den situation som bedöms råda under överskådlig framtid.

För att kunna implementera blandskogsfunktionaliteten operativt i Plantval optimal skulle denna pilotstudie behöva utökas till hela landet. Det vore också intressant att vidareutveckla optimeringsmodellen i Plantval optimal med urval av vilka trakter som är bäst lämpade som blandskogstrakter. Det senare kommer att ingå som del i ett EU-projekt (OptiForValue) som startar hösten 2024.

Nr 22-2024    Publicerad 2024-04-06 16:19

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.