logga
Bild: Sverker Johansson, Bitzer
Nya resultat visar att tillväxten hos förädlad gran motsvarar de förväntade nivåerna. De visar också att plantor från de nya TreO-fröodlingarna är det bästa plantvalet framöver.

Den tredje omgångens fröodlingar (TreO) började anläggas vid millennieskiftet. Nu börjar plantproduktionen komma igång på allvar i de flesta frözoner för både gran och tall och det är dags att dels kontrollera att de förväntade genetiska vinsterna överensstämmer med den faktiska tillväxten, dels att synliggöra dessa tillväxtskillnader i demonstrationsförsök.

Den ökade produktionen hos plantor från TreO-fröodlingarna förväntas bli 25 procent jämfört med oförädlat beståndsfrö medan de äldre fröodlingarna, som hittills stått för merparten av produktionen av förädlade plantor, ligger på 10-15 procent. 

I den här studien har vi utvärderat tre demonstrationsförsök av gran i Mellansverige efter 9 år i fält. Vi testade plantor från fyra olika frökällor som representerar olika alternativ för praktisk föryngring:

  1. Oförädlat beståndsfrö utan någon genetisk vinst
  2. En äldre fröodling med en förväntad tillväxtvinst på 10 %
  3. En modernare fröodling med en förväntad tillväxtvinst på 15 % 
  4. En simulerad ny fröodling på TreO-nivå med en förväntad tillväxtvinst på 25 %

Resultaten visar att de olika frökällornas tillväxt ligger väldigt nära de förväntade vinstnivåerna och tydliggör att plantor från de nya TreO-plantagerna kommer att vara det bästa valet vid föryngring för att få en ökad tillväxt.
Studien visar också på vikten av att använda rätt plantor på rätt plats för att undvika skador. I det här fallet har sen vårfrost drabbat vissa försöksytor och sannolikt medfört toppstörningar och kvalitetssänkande skador. Genom att välja skogsodlingsmaterial med en tillväxtrytm anpassad till ståndorten, kan sådana skador undvikas samtidigt som den genetiska tillväxtvinsten bibehålls.

Verktyget Plantval rangordnar alla tillgängliga frökällor på en valfri tilltänkt föryngringsyta. Det ger även information om tillgängliga fröodlingars tillväxtrytm samt risken för frostskador på just den tilltänkta föryngringsytan vilket minskar risken för frostskador .  

Skillnaderna i tillväxt mellan de olika frökällorna är synliga med blotta ögat i två av de tre granförsök som designats med så kallade flerträdsparceller med många plantor från samma frökälla inom samma yta och ytor av olika frökällor ligger bredvid varandra. På så vis kan man enkelt se skillnaden i tillväxt mellan olika typer av plantor. Bilden överst i artikeln, visar ett sådant granförsök där de olika frökällorna går från oförädlade plantor längst till vänster i bild, till högst genetisk vinst till höger i bild.

Vi bedömer att det är av stor vikt att kunna anlägga försök med jämna mellanrum för att kunna beräkna prestation på praktiska skogsodlingsmaterial samt för att demonstrera och synliggöra dessa skillnader i specialdesignade försök likt de som studerats här.

Nr 5-2024    Publicerad 2024-02-01 16:57

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!