logga
Bild: Holmen Skog
En förstudie har undersökt potentialen för ett verktyg som kan hjälpa större aktörer välja rätt plantmaterial. Verktyget kan hantera många planteringstrakter och optimerar skogsproduktionen.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 996-2018.

Att välja rätt skogsodlingsmaterial är ett av de viktigaste besluten som skogsägaren fattar i föryngringsprocessen. Konsekvenserna består över en hel omloppstid. Förädlade plantor som används på rätt planteringslokaler har både högre tillväxt och är bättre anpassade till ett framtida klimat. När den nya generationens fröplantager börjar bli alltmer tillgängliga ökar skillnaderna i produktion mellan olika plantmaterial, vilket gör det allt viktigare att kunna utnyttja potentialen i det allra bästa materialet på ett optimalt sätt. För en mindre skogsägare som planterar en eller ett fåtal trakter under en säsong fungerar Skogforsks operativa webbverktyg Plantval utmärkt, då det ger en lista av plantmaterial rangordnad efter produktion och överlevnad på en given trakt. För en aktör med ett större skogsinnehav, där ett betydande antal trakter ska föryngras varje år, är däremot Plantvals funktionalitet mindre väl lämpad. En sådan aktör behöver kunna hantera ett stort antal planteringstrakter på ett enkelt sätt och även kunna fördela det tillgängliga skogsodlingsmaterialet över planteringstrakterna på bästa möjliga sätt.

Syftet med detta projekt är att studera möjligheterna och analysera potentialen av att utveckla ett mer automatiserat arbetssätt för att förbättra och effektivisera användningen av gran- och tallplantmaterial över större innehav. I detta ingår utveckling av både ett verktyg för att hantera ett stort antal planteringstrakter och en modell för att kunna optimera användning av plantmaterial med begränsad tillgång. Tillsammans utgör dessa båda delar en plattform som vi benämnt ”PlantvalOptimal”. Vi har också utvärderat hur stor potential användningen av ”PlantvalOptimal” har för att öka den skogliga produktionen över ett större innehav genom bättre utnyttjade av tillgängliga plantmaterial.

Projektet har gjorts i samarbete med Holmen Skog med analyser baserade på information om bolagets planteringstrakter för tall och gran och tillgängliga plantmaterial för 2015. Totalt användes upp till 1600 trakter i analyserna, ungefär jämnt fördelade mellan gran och tall, samt information om frö-/plantantal för tillgängliga fröplantager. Genom att jämföra olika förutsättningar i tillgång på plantmaterial, från vad som faktiskt planterats till obegränsad tillgång, har vi gjort en bred analys av förbättringspotentialen av att optimera användningen av plantmaterial.

PlantvalOptimal är i dagsläget enbart pilotverktyg som stöd för forskning och utveckling och är inte anpassade för operativ användning. Vid ett större intresse bör det utredas om en fristående applikation ska tas fram alternativt att intresserade bygger in funktionaliteten i befintliga beslutstöd.

De viktigaste resultaten för tall:

• Vid optimal användning av det bästa plantmaterialet Holmen hade att tillgå 2015 ligger produktionsökningen på 17,5–18,9 procent jämfört med oförädlat beståndsfrö.
• Det optimerade resultatet är en dryg fördubbling av den produktionsökning Holmen uppnådde med sin faktiska plantering 2015, som landade på 8,5 procent jämfört med oförädlat beståndsfrö.
• Den teoretiskt möjliga produktionsnivån med obegränsad tillgång till alla svenska fröplantager ligger 1–2 procentenheter högre än det optimerade resultatet och antyder en ytterligare vinstpotential genom till exempel förbättrad fröproduktion och byteshandel mellan plantproducenter/bolag.
• En ren omplacering av redan uppsådda plantor genom optimerad
anpassning till planteringslokalerna gav 1 procentenhet högre produktion än Holmens faktiska plantering 2015.
• De nya TreO-plantagerna dominerar den optimerade användningen och lyfter den generella produktionsnivån i Holmens innehav. 

De viktigaste resultaten för gran är:

• Det råder brist på förädlat plantmaterial av gran, där 44 procent eller 4,8 miljoner plantor inte kunde tillgodoses med Holmens tillgängliga fröplantager vid optimering.
• Holmens plantageinnehav är i dagsläget inte helt anpassat för kärnområdet, där vissa plantager inte blir fullt utnyttjade vid optimering, trots plantbrist.
• Om lämpligt proveniensmaterial eller utländska fröplantager används för att täcka upp fröbristen kan en optimal användning av det bästa plantmaterialet (som Holmen hade att tillgå 2015) ge en produktionsökning på 9–10 procent jämfört med oförädlat beståndsfrö.
• Den teoretiskt möjliga produktionsnivån med obegränsad tillgång till alla svenska fröplantager ligger 3–4 procentenheter högre än det optimerade resultatet och antyder en ytterligare vinstpotential genom till exempel förbättrad fröproduktion och byteshandel mellan plantproducenter/bolag som är högre än motsvarande för tall.

Sammanfattningsvis visar resultaten att Holmen och förmodligen flera av Sveriges större skogsägare kan förbättra skogsproduktionen betydligt över sitt innehav genom att optimera användningen av tillgängligt skogsodlingsmaterial. Studien visar också att PlantvalOptimal skulle kunna användas som plattform för handel och byte av förädlat frömaterial mellan olika skogliga aktörer och därmed minska aktörsvisa suboptimeringar. Vidare bedömer vi att systemet PlantvalOptimal kan ersätta manuell hantering med ett mer automatiserat arbetssätt för aktörer med stora skogsinnehav och/eller plantproduktion, vilket skulle medföra högre effektivitet och minskade kostnader i planeringsarbetet. Slutligen kan systemet PlantvalOptimal vidareutvecklas för både operativa beslutsstöd och forskningsprojekt.

Lä rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 71-2018    Publicerad 2018-11-07 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.