logga
Arons senaste artiklar
Skogsbrukets vägtransporter 2022
Under 2022 var det samlade transportarbetet i skogsnäringen 6 595 miljoner tonkilometer. Det genomsnittliga transportavståndet var 91,1  kilometer.
2024-03-06
Stora regionala skillnader i förutsättningarna att leverera skoglig råvara till framtidens hållbara samhälle
Framtidens cirkulära samhälle behöver hållbara material, produkter och energi. En ny studie beskriver de regionala skillnaderna i tillgång och kostnad för timmer, massaved och skogsbränsle (grot).
2023-11-23
Åtta miljoner ton biomassa – skogsbrukets transporter på järnväg 2016
Skogsbruket har ett stort behov av transporter och använder i huvudsak vägtransporter och järnvägstransporter för att lösa behovet. Här presenteras en analys av 2016 års transporter på räls.
2023-10-19
Verktyg för underlättad dialog kring samägda skogsbilvägar
En modell med digitala interaktiva hjälpmedel har testats för att underlätta dialogen om kostnadsfördelning för investeringar och underhåll av skogsbilvägar vid samägande.
2023-04-04
Vad kostar det att ta ut mer biobränsle från skogen?
Det finns en stor outnyttjad potential att ta ut mer grenar och toppar (grot) från skogen. Kostnaden ökar dock med avståndet mellan skog och värmeverk, något som är mest tydligt i norra Sverige.
2023-02-26
En bild på en skotare
Skogsbrukets vägtransporter 2020
Under 2020 var det samlade transportarbetet i skogsnäringen 6 604 miljoner tonkilometer. Det genomsnittliga transportavståndet var 91,5 kilometer.
2023-02-05
Inga skogliga åtgärder under häckningsperioden?
Skogliga åtgärder kan kommas att stoppas under häckningssäsongen i och med en implementering av EU:s fågeldirektiv. Denna pilotstudie har undersökt vad konsekvenserna förväntas bli för skogsnäringen.
2022-02-16
Avläggsplatser längs allmänna vägar
"Gröna pluppar" är ett pilotprojekt som handlar om avlägg vid allmänna vägar. Förhoppningen är att det ska mynna ut i en kartbaserad modell som hittar lämpliga och trafiksäkra platser för avlägg.
2021-12-09
Analys av skogsbrukets tillgång till BK4-vägnät
Ansträngningarna för att bygga ut BK4-vägnätet varierar över landet, samtidigt som flaskhalsar hindrar arbetet framåt. En studie av Skogforsk ger en analys av läget år 2020.
2021-06-28
Automatiska avläggs- och basvägsförslag i avverkningsplanering
Skogforsk har utvecklat en modell för avläggs- och basvägsoptimering. Modellen genererar förslag på ett eller två avlägg per trakt och har utvärderats av Södra och BillerudKorsnäs med goda resultat.
2021-06-22
Konsekvenser av skärpta krav för tillståndsgivning gällande husbehovstäkter
En promemoria som föreslår skärpta krav för tillståndsgivning gällande husbehovstäkter av material till skogsbilvägar kan få negativa effekter för skogsbruket, visar en kartläggning från Skogforsk.
2021-06-09
Topografiska index kan förbättra val av plantmaterial
Med större beaktande av lokalt klimat och topografi kan valet av plantmaterial förbättras. Skogforsk har hittat två topografiska index som skulle kunna inkluderas i beslutsstödet Plantval.
2021-04-28
Kostnadsbesparingar med 74-tonsfordon
En 50-procentig användning av 74-tonsfordon kan ge årliga besparingar på 125 miljoner tack vare mindre vägslitage, utsläpp, olyckor och buller. Det antyder en nyttokostnadsanalys från Skogforsk.
2021-04-12
Rätt väginformation avgörande för säkra virkestransporter
SNVDB (Skoglig Nationell VägDataBas) är ett hjälpmedel inom skogsbruket som bland annat används för att ruttplanera virkestransporter. Skogforsk har i många år arbetat med att utveckla databasen.
2020-12-11
Högre produktion i våra svenska skogar med Plantval Optimal
Med verktyget Plantval Optimal kan skogsägare med stora innehav lättare planera sin återplantering. Verktyget, som är en vidareutveckling av Plantval, finns fritt tillgängligt från och med idag.
2020-06-17
Allt fler vägar godkänns för 74-tonsbilar
I december 2019 hade Trafikverket godkänt drygt 20 procent av de allmänna vägarna för lastfordon med max 74 tons bruttovikt. Vägarna kallas BK4 (bärighetsklass 4).
2020-04-03
Skogsbrukets vägtransporter 2018
Under 2018 var det samlade transportarbetet i skogsnäringen 6 442 miljoner tonkilometer. Det genomsnittliga transportavståndet var 90 kilometer.
2020-03-30
Morgondagens skogliga planerare – en drönare?
Skogforsk har tillsammans med samarbetspartners utvecklat en självflygande drönare som kan användas i den skogliga planeringen. Här är lärdomarna från de första testerna.
2019-08-19
Beslutsstöd för basvägar i slutavverkning
Ett digitalt förslag på hur huvudbasvägen ska dras vid en slutavverkning kan fungera både som ett effektivt beslutsstöd och som en ögonöppnare för planeraren.
2019-06-28
Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter – en projektsammanfattning
Skogforsk har tillsammans med WSP utarbetat metoder för att identifiera, inspektera och underhålla broar på det enskilda vägnätet. I den här rapporten sammanfattas projektet.
2019-02-22
Skogsbrukets vägtransporter 2016
År 2016 transporterade det svenska skogsbruket 71,6 miljoner ton biomassa. Det utförda transportarbetet var 6 363 miljoner tonkilometer medeltransportavståndet var 88,8 kilometer.
2019-02-20
Brobesiktning
Nya handledningar ger hjälp i broförvaltningen
Broar är oerhört viktiga i det skogliga vägnätet. Tre nya handledningar vägleder arbetet med förvaltning, inspektion och underhåll av vägbroar.
2019-01-09
PlantvalOptimal ‒ ett pilotverktyg för stora aktörer vid föryngring
En förstudie har undersökt potentialen för ett verktyg som kan hjälpa större aktörer välja rätt plantmaterial. Verktyget kan hantera många planteringstrakter och optimerar skogsproduktionen.
2018-11-07
Broar identifieras med nya metoder
Skogforsk har utvecklat två metoder för att identifiera oregistrerade broar på det enskilda vägnätet, vilket förenklar inspektion och underhåll.
2018-08-30
Metodik för broidentifikation
Alla broar på det enskilda vägnätet behöver registreras. Den här studien visar att det är möjligt att identifiera broar med hjälp av kartinformation och laserdata. Storleksklassning är dock svårare.
2018-04-06
Ny GIS-modell placerar avläggen rätt
Att hitta lämpliga avläggsytor kan vara ett problem vid drivning. Skogforsk har därför utvecklat en GIS-modell som visar var avläggen kan placeras på bästa sätt. Träffsäkerheten är upp till 90 %.
2018-02-05
Prognosmodeller för att förutse volymutfall i virkesförsörjning
Det går skatta volymutfallet inom ett verksamhetsområde med relativt god precision med hjälp av historiska data, på både kort och lång sikt. Det visar den här pilotstudien.
2017-11-24
Förstudie inför pilotimplementeringen av 74 ton
Inom det här projektet har Skogforsk på uppdrag av Trafikverket tagit fram ett upplägg för att studera införandet av 74 tons lastbilsekipage på ett pilotvägnät, och dess effekter på infrastrukturen.
2017-08-23
"Big data" för skogen
Inom ramen för EU-projektet Efforte har det gjorts en inventering av vilka stora datakällor, både befintliga och kommande, som kan vara användbara för effektivare avverkning och ökad skonsamhet.
2017-05-24
Skogsbrukets möjlighet att utnyttja föreslagna BK4-vägar för 74-tonsfordon
Skogsnäringen i stort kommer inte ha speciellt stor nytta av de fem kluster av BK4-vägnät som presenterades i en rapport av Trafikverket 2016.
2017-04-26
Transportsystemet Inlandsbanan – en utredning av kapacitet och möjligheter
Om upprustningar görs finns goda förutsättningar för att öka trafiken på Inlandsbanan. Det visar denna utredning som gjorts på uppdrag av Inlandsbanan AB och som omfattar all tågtrafik.
2016-06-15
Skogsbrukets transporter 2014
Skogsbruket transporterade 72 miljoner ton skogsråvara under 2014 vilket utgör en betydande del av alla transporter i Sverige. I denna studie analyseras transportavstånd, transportarbete med mera.
2016-06-03