logga
Huvuddelen av skogsbrukets transporter startar vid enskild väg.
Bild: Aron Davidsson, Skogforsk
Under 2022 var det samlade transportarbetet i skogsnäringen 6 595 miljoner tonkilometer. Det genomsnittliga transportavståndet var 91,1  kilometer.

I denna rapport presenteras uppdaterade data om skogsbrukets vägtransporter under 2022. Resultatet presenteras i första hand i form av nyckeltal som transporterad mängd, transportarbete, trafikarbete och transportavstånd på väg av timmer, massaved och primärt skogsbränsle. Grunddata är den detaljerade transportredovisning som skapas i Biometrias system.

Under 2022 transporterades 72,4 miljoner ton oförädlad biomassa i Sverige vilket motsvarar 80,8 miljoner m3fub. Det utförda transportarbetet var 6 595 miljoner tonkilometer och medeltransportavståndet var 91,1 kilometer per lastbilstransport. Det totala trafikarbetet uppgick till 295,8 miljoner fordonskilometer. I jämförelse med 2020 innebär detta en liten ökning av transporterade ton (0,2 miljoner ton), medan medeltransportavstånden har minskat med ca 0,4 procent. Lastviktviken per fordon har ökat något. Det totala trafikarbetet har ökat med ca 4 procent samtidigt som transportarbetet har minskat med mindre en 1 procent.

Tabell 1.png

Tabell 1. Transporterad mängd, transportarbete, trafikarbete och medeltransportavstånd för 2022 års transporter uppdelat på sortimenten timmer, massaved och primärt skogsbränsle, samt totalt, här kallat biomassa.

Hur långt biomassan behöver transporteras från skog till industri skiljer sig mycket mellan olika delar av landet, samt mellan de olika sortimentsgrupperna. Detta beror främst på industristrukturen, det vill säga hur många industrier av olika slag som finns i respektive region och var i regionen de ligger.

Störst avstånd i norr

Under 2022 transporterades timret längst i Norrland (107,7 km). Där var medeltransportavståndet 23,0 kilometer längre än i Götaland och Svealand (84,7 km), som hade kortast medeltransportavstånd.

För massaveden var transporterna längst i Norrland (103,4 km) där medeltransportavståndet var 19,5 kilometer längre än i Svealand (83,9 km), regionen med det kortaste medeltransportavståndet. Massaveden transporteras antingen direkt till ett massabruk eller till en järnvägsterminal för vidare transport med tåg till ett massabruk. I Svealand är det tätast mellan mottagningsplatserna, medan det är längst mellan dem i Norrland.

Även det primära skogsbränslet transporterades längst i Norrland (69,2 km), som hade 8,8 kilometer längre medeltransportavstånd än Svealand (60,4 km), där avståndet var kortast.

Sedan 2020 kan konstateras att transportavstånden i Norrland har ökat med knappt 1 procent för timmer, medan de minskat knappt 1 procent för massaved och för skogsbränsle.

Rapporten visar att hela landets vägnät nyttjas för skogsbrukets transporter. Motor- och europavägarna används i mindre utsträckning, medan riks- och länsvägar är viktiga länkar för skogsbrukets transporter. Även det lågtrafikerade allmänna vägnätet och det enskilda vägnätet nyttjas i betydande omfattning för skogsbrukets transporter.

Startar på enskilda vägar

I studien konstateras att år 2022 inleddes 88 procent av råvarutransporterna vid en enskild väg, ofta en så kallad skogsbilväg. Detta visar att de enskilda vägarna är helt nödvändiga för skogsbrukets verksamhet. Samtidigt utfördes knappt 4 procent av transportarbetet på en enskild väg varav huvuddelen var på det enskilda vägnätet utan statsbidrag.

Resultatet av studien visualiseras i så kallade flödeskartor, där bredden på strecken i kartans vägar representerar den transporterade godsmängden. Sådana digitala kartbilder är användbara vid planering av vägunderhåll och nya väginvesteringar. Kartbilderna, som också i detalj kan visa omfattningen av transportflöden, är ett stöd vid prioritering av olika åtgärder och insatser, till exempel i samband med att vägar ska pekas ut för tyngre lastbilar.

Hela rapporten finns bifogad längre på denna sida. 

Bild_blodomloppet_2022.jpg

Figur 1. Flöde av biomassa längs det svenska vägnätet år 2022. Linjebredd proportionerligt mot transporterad mängd.

 

 

 

 

Nr 16-2024    Publicerad 2024-03-06 07:30

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!