logga
Anders senaste artiklar
Välj rätt skötselmetod för maximal klimatnytta
Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och många anser att skogen spelar en nyckelroll i att bekämpa klimatförändringarna. Men när det kommer till hur det ska göras går åsikterna isär.
2024-06-19
Nytt integrerat tankesätt ger nya lösningar på framtidens logistikpussel
Kan EU-projekt utomlands utveckla svenskt skogsbruk? Projektet SteamBioAfrica kombinerar optimering och livscykelanalys i ett interaktivt webbgränssnitt för effektiv och hållbar försörjningsplanering.
2024-05-31
Stora regionala skillnader i förutsättningarna att leverera skoglig råvara till framtidens hållbara samhälle
Framtidens cirkulära samhälle behöver hållbara material, produkter och energi. En ny studie beskriver de regionala skillnaderna i tillgång och kostnad för timmer, massaved och skogsbränsle (grot).
2023-11-23
Undvik de största misstagen! Systemval för transport och sönderdelning av grot
Det finns ett ökat intresse för inhemska skogsbränslen men de ekonomiska marginalerna är ofta små. Rätt system på rätt plats är viktigt när verksamheten ska skalas upp eller återetableras.
2023-10-19
Framtidens fossilfria vägtransporter – barriärer och möjligheter
En ny studie av barriärer och möjligheter visar att elektrifiering är vägen framåt för skogsbrukets vägtransporter.
2023-10-10
Effektbehov för elektriska timmerbilar
Elektrifiering av lastbilar är en nyckel för att nå klimatmålen, men det kommer krävas laddning. En ny studie visar att tre laddare vid en större industri bara innebär några minuters kötid.
2023-10-10
Kan spån bidra till att Sverige blir världens första fossilfria välfärdsland?
Restprodukter från skogsbruket, såsom sågspån, kan bidra till den gröna industriomställningen och hjälpa Sverige att bli världens första fossilfria välfärdsland. Men hur mycket spån finns det?
2023-07-17
Simulera först – asfaltera sedan!
Asfalterade ytor är eftertraktade på terminaler för att undvika föroreningar och underlätta arbetet. Men det är en dyr investering. Simulering är ett bra planeringsverktyg för att tänka efter först.
2023-06-27
Simulering av granbarkborreangrepp kan ge svar om konsekvenser för virkesflödet
Genom att simulera storskaliga angrepp av granbarkborre kan vi systematiskt analysera hur virkesflödet från skog till industri påverkas. Målet är att göra den bästa avvägningen.
2023-05-16
Simuleringsverktyg för utvärdering och utveckling av planteringsmaskiner
Vid maskinutveckling är det viktigt att tidigt identifiera framkomliga vägar till exempel genom simulering. Skogforsk har tagit fram ett simuleringsverktyg för utvecklingen av planteringsmaskiner.
2023-05-11
Vad kostar det att ta ut mer biobränsle från skogen?
Det finns en stor outnyttjad potential att ta ut mer grenar och toppar (grot) från skogen. Kostnaden ökar dock med avståndet mellan skog och värmeverk, något som är mest tydligt i norra Sverige.
2023-02-26
Ingen tydlig "vinnare" bland skogsbränslesystemen
Det går inte att urskilja någon tydlig favorit bland systemen för skogsbränsleproduktion. Alla har sina för- och nackdelar. Däremot är det vanligt att systemen anpassas efter lokala förutsättningar.
2022-06-22
Potentialen hos mikro- och radiovågsbaserad mätning av fukthalt och andra virkesegenskaper
Det finns ett behov av förbättrade metoder för mätning av kvalitetsegenskaper hos rundved och sönderdelat skogsbränsle. En ny studie undersöker potentialen i mikro- och radiovågsbaserad mätning.
2022-04-12
Goda möjligheter att få biomassa ur spridda restströmmar
I omställningen till ett fossilfritt samhälle blir det viktigt att nyttja så mycket biomassa som möjligt. Genom bättre samordning av tillförseln från restströmmar kan större volymer tas tillvara.
2022-01-31
Stora negativa utsläpp av koldioxid kan skapas på Sveriges massabruk genom att nyttja regional grot
Forskare på Skogforsk och Chalmers har undersökt möjligheterna för negativa CO2-utsläpp vid fyra massabruk för att ytterligare förstärka deras viktiga roll för att motverka rådande klimatförändringar.
2022-01-10
Sållning av grotflis
Sållning av grotflis går att göra till rimlig kostnad och ger en homogen flis med goda lagringsegenskaper. Valet av maskin och sållinställningar har stor inverkan på fliskvalitet och produktivitet.
2021-11-24
Från problem till lösningar för storskalig lagring av flis
En ny publicerad vetenskaplig artikel av Skogforsk och SLU visar på hur man kan minska riskerna för energiförluster och självantändning vid storskalig lagring av flis med hjälp av smart lagerdesign.
2021-11-24
Försörjning av skogsbränsle till utlastande hamn – en simuleringsstudie
Skogsenergi transporteras ofta effektivt genom sjötransport, men det finns utmaningar när det gäller utlastning och lagring. En ny simuleringsstudie har undersökt kostnaderna för olika alternativ.
2021-09-22
Slutrapport ETTdemoFlis
Hur kan flistransporter effektiviseras i framtiden? Kanske kan en 34 meter lång och 98 ton tung flisbil vara lösningen.
2021-03-08