logga
Jons senaste artiklar
Skördarens prestation i NS-huggningar i många fall likvärdig eller högre än i gallring
Naturvårdande skötsel genomförs primärt för att uppnå biodiversitetsmål. Tidsåtgång och därmed kostnaden för skördaren är 10–40 % högre än vid en slutavverkning med samma medelstamvolym.
2023-12-19
Prognoser för trädvolym och värde på utbyte vid användning av laserskanningsdata
Med hjälp av data från mobil laserskanning undersöker Skogforsk och svenska skogsföretag möjligheter att förbättra prognoserna om virkesleveranserna.
2021-12-15
Topografiska index kan förbättra val av plantmaterial
Med större beaktande av lokalt klimat och topografi kan valet av plantmaterial förbättras. Skogforsk har hittat två topografiska index som skulle kunna inkluderas i beslutsstödet Plantval.
2021-04-28
Ny metod för trädslagskartläggning ger bättre utbytesprognoser
Skogforsk har utvecklat en metod som genom att kombinera skördar- och fjärranalysdata kartlägger trädslag i det operativa skogsbruket. Metoden kan bidra till märkbart bättre utbytesprognoser.
2021-04-27
Vad ger en tätare laserskanning skogsbruket?
Laserskanningar har förenklat och ökat precisionen i skogsbruket. Kommande skanningar kan ge upphov till nya innovationer inom skoglig planering, skogsbrukets operationer och automation.
2021-02-03
Utvärdering av fotogrammetrimetoder samt laser- och skördardata i gallringsskogar
Nya fjärranalysdata används för att uppdatera skogliga data. Vid sidan om laserdata kan flygbilder användas för att beskriva skogen och det till en låg kostnad.
2020-12-08
Lovande resultat av tester med mobil laserskanning av träddata
Den flygburna laserskanningen av Sveriges skogar måste generellt kombineras med mätningar i fält. Skogforsk har därför testat en prototyp av en personburen laserskanner för mätning av rotstående skog.
2019-12-18
Machine Learning testas för skogliga skattningar
Machine Learning går ut på att datorn blir smartare ju mer data den utsätts för. Skogforsk har testat om metoden kan användas för karteringar med skördardata och fjärranalys.
2018-11-14
Bärbart mätsystem för skogsinventering
Skogforsk, SLU och FOI har demonstrerat ett mobilt mätsystem som genom 3D automatiskt hittar och mäter trädstammar. Det kan monteras på en ryggsäck och mäta medan inventeraren rör sig genom skogen.
2018-10-19
Skördardata ger goda prognoser av kommande avverkningar
Utvärdering av en ny metod visar på möjligheter till höjd kvalitet och detaljrikedom i utbytesprognoser.
2018-06-29
Avverkade träd kan beskriva framtidens skog
Varje stock som tillreds ger oss inte bara virke, utan också data. I kombination med laserskannade skogar samt flyg- och satellitbilder ger dessa skördardata oss bättre koll på skogen än någonsin.
2018-05-30
Utbytesprognoser baserade på skogs- och skördardata
Med hjälp av data från liknande avverkningar i ett område kan skogsbruket göra bättre utbytesprognoser. Den här rapporten beskriver skapandet av stambanker och imputerat utbyte med skördardata.
2017-12-20
Mobilappar ger bra skogsuppskattning
Skogforsk har testat två mobila appar för att mäta skog. Båda får bra betyg vid mätning av provytor.
2017-12-19
Utvärdering av utbytesprognoser med skogliga laserskattningar och skördardata
Utbytesprognoser förutspår vilka produkter som kommer apteras vid framtida avverkningar. Kompletterat med fjärranalys och skördardata från tidigare avverkningar i området kan prognoserna förbättras.
2017-09-25
Gallringspunkter från fjärranalys
Trädhöjd och medeldiameter kan skattas väl utifrån flygfoto medan skogens täthet inte syns tillräckligt bra. I denna studie har gallringspunkter från foto jämförts med laserskanning och fältmätning.
2017-02-17
Mobila system för laserskanning
Mobila laserskannrar har potential att underlätta insamling av trädens medeldiameter, grundyta och stamantal, men även för vidare automatisering av skördare. Skogforsk utvärderar nu mobila mätsystem.
2016-10-11