logga
Karis senaste artiklar
Så kan skördardata ge information om fukthalt och flisegenskaper
Genom att samla information om virkesegenskaper redan innan avverkning går det att styra produktionen från olika bestånd, och till och med olika delar av träd, till specifika produkter och industrier.
2024-05-28
Skattning av röjningsbehov med digitala verktyg
Det finns potential att använda AI-modellering för att identifiera trakter med röjningsbehov.
2024-04-22
Klaven – fortfarande bästa kontrollalternativet
De bästa mätramarna för stockmätning mäter diameter och längd med en hög noggrannhet. Är manuell kontrollmätning med dataklave tillräckligt bra som kontrollmetod eller finns lämpliga alternativ?
2024-03-19
Röntgenskanning kan visa "osynliga" skador
I spåren av ökade törskateangrepp kan vi förvänta oss mer fetved i sågtimret. För att ändå kunna använda stocken maximalt kan röntgen användas för att identifiera och mäta de skadade områdena.
2024-02-05
Snabb fukthaltsmätning av trädbränsle
En snabb och tillförlitlig bestämning av fukthalten är viktig för rätt betalning och för förbättrad logistik, uppföljning och styrning av inköp och chaufförsmätning. Nu har fyra nya metoder testats!
2023-08-30
Digitaliserad naturvårdsuppföljning
En ny modell baserad på digitala datakällor effektiviserar hänsynsuppföljningen, redovisningen inom de skogliga certifieringssystemen och återföringen av information till skogsbruksplaner.
2022-12-16
CT-skanning som verktyg för detektering av törskateangrepp på tall
Kunskapsluckor om hur timmer som angripits av törskate ska hanteras leder till onödigt spill. Hur kan vi bedöma skadegraden? Ny rapport tittar på möjligheterna med CT-skanning.
2022-11-09
Tio år med jämställdhet på agendan
Numerärt har andelen kvinnor och män på chefspositioner i skogsnäringen närmat sig jämvikt de senaste tio åren. Men det går långsammare med förändringarna i organisationskulturen.
2022-09-20
Potentialen hos mikro- och radiovågsbaserad mätning av fukthalt och andra virkesegenskaper
Det finns ett behov av förbättrade metoder för mätning av kvalitetsegenskaper hos rundved och sönderdelat skogsbränsle. En ny studie undersöker potentialen i mikro- och radiovågsbaserad mätning.
2022-04-12
Högkapacitetsdrönare för skogsbrandsbekämpning
Allt fler försök görs med drönare inom skogsbruket. Vilken roll kan de spela i arbetet att bekämpa skogsbrand? En ny studie har undersökt förutsättningarna.
2022-03-23
Egenskaper och kvalitetsparametrar med relevans för sågtimmer av tall och gran
De senaste årens utveckling har resulterat i diskussioner om att modernisera dagens system för kvalitetsklassning av sågtimmer, VMR 1–07. Men hur ser sågverkens behov ut och vilka förändringar behövs?
2021-11-18
Kartläggning av mätramar
Mätramar är ett populärt verktyg både i skogsbranschen och i sågverksindustrin, men det har varit svårt att få en översikt av skillnader och likheter hos olika modeller.
2021-08-10
Digitaliserad naturvårdsuppföljning
Digitala datakällor ska utgöra grunden för att ta fram modeller för uppföljning och dokumentation i projektet Digitaliserad naturvårdsuppföljning. Nu sammanfattas den inledande fasen.
2020-12-29
På skogsbrandsfronten mycket nytt
Varje år brinner det i de svenska skogarna. Stora bränder får förödande konsekvenser. En ny rapport visar kunskapsläget om skogsbrand, hur de bekämpas samt hur samverkan mellan organisationer bör ske.
2020-11-16
Så mäts virke idag och så kan det komma att mätas imorgon
Hur vet vi saker om virket? Och vad vill vi veta i framtiden? En ny rapport ger en uppdatering av metoder och tekniker som används för att få information om virket och hur informationen tas tillvara.
2020-06-10