logga
Karins senaste artiklar
Metodrapport för utvecklingen av Bestway
Bestway är ett beslutsstöd som ger förslag till huvudbasvägar inför avverkning och skotning, med syfte att bland annat minska markskadorna. Denna rapport redogör för utvecklingen av verktyget.
2017-09-04
Bättre data ger effektivare transporter
Bristande data om skogsbrukets väglager leder till inoptimalförluster eftersom det är nyckelinformation för planeringen av transporter och virkesflöden.
2015-07-02
Stämmer väglagervolymerna?
Avvikelserna för vissa sortiment vid enskilda avlägg kan vara stora. Det är en av slutsatserna från denna fallstudie där vi jämfört väglagersystemets uppgifter med kontrollmätning i fält.
2015-06-03
20 procent kortare skotning
Optimering av skotningsarbetet kan ge betydligt lägre drivningskostnader och mindre körskador – och en första analys pekar på en mycket stor potential.
2015-04-01
BestWay – nästa generations drivningsplanering
Hur ska basstråken i en slutavverkning dras för att minimera sträckan och samtidigt undvika markskador? Snart kan planeraren få hjälp i besluten av ett nytt system som Skogforsk utvecklar.
2015-02-16
Optimerad skotning av rundvirke, GROT och stubbar
Projektet Skotningsoptimering har utvecklat ett planeringsverktyg som kan underlätta skotningen betydligt, minska terrängtransporterna och sänka bränsleförbrukningen. Kvaliteten på arbetet skulle förbättras då risken för kvarglömt virke minskar.
2011-07-28
Skotningsplanering av rundvirke, grot och stubbar
SPORRE, eller GROTSPORRE, är ett ruttoptimeringsprogram för skotning av en trakt med rundvirke, GROT och/eller stubbar. Programmet kan underlätta för föraren att planera arbetet.
2011-07-01
WP-5100 Alternative logistics concepts fitting different wood supply situations and markets
After a background introduction to supply chain management and logistics, this document provides an exploratory literature review.
2010-01-01
Vägstandardens inverkan på skogsnäringens transportarbete
Merkostnaden för skogsindustrin till följd av bristande bärighet i det all-männa vägnätet är fortsatt mycket stor och uppgår till mellan 510 och 590 miljoner kronor per år.
2008-01-01
StormOpt – ett verktyg för flödesoptimering efter stormfällningar
Skogforsk har utvecklat ett hjälpmedel för att styra och optimera avverkningsresurser och virkesflöden efter en omfattande stormfällning. Verktyget, StormOpt, utvecklades på uppdrag av Sveaskog.
2006-07-01