logga
Merkostnaden för skogsindustrin till följd av bristande bärighet i det all-männa vägnätet är fortsatt mycket stor och uppgår till mellan 510 och 590 miljoner kronor per år.

Med stigande avverkningsvolymer om cirka 10 % kommer kostnaden att öka till cirka 650 miljoner kronor per år.

Kostnaderna som drabbar biobränslesektorn tillkommer. Kraven på vägnätet ökar ytterligare genom ett successivt försämrat klimat. För-sämrade importmöjligheter av rundvirke medför ökat tryck på det inhemska vägnätet.

Bärighetsproblem i samband med skogstransporter förorsakar stora problem för virkes- och bioenergiflödena. Förfallsperioderna med dålig bärighet inträffar under vintern- och vårens tjällossningar samt under höstperioder med mycket regnande.

Vissa vägavsnitt klarar inte tunga transporter över huvud taget, medan andra riskerar att bli kraftigt skadade. Vägverket begränsar därför på dessa vägavsnitt transporterna genom olika viktsbegränsningar, exempelvis 4 ton totalvikt eller ett maximalt axeltryck på 8 ton, eller boggitryck på 12 ton för att minska skadan eller stänga av vägavsnitten helt.

Detta diskvalificerar skogstransporter på dessa vägar.
Dessutom sker överenskommelser mellan Vägverket och transportörerna vilka reglerar tillgängligheten till vägnätet. Så fort skada uppstår eller befaras uppstå måste transporten avbrytas, bärighetsbegränsningar sätts in eller vägen stängas av helt.

Den minskade tillgängligheten till råvaran som en följd av begränsad bärighet på de statliga vägarna orsakar skogsnäringen kostnader. Kostnaderna är kopplade både till det lager man måste bygga upp, för att klara försörjningen av sin indu-stri under perioder med begränsad bärighet i det allmänna vägnätet, och till direkta ökningar av transportkostnaderna.

Nr 28-2008    Publicerad 2008-01-01 00:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.