logga
Gerts senaste artiklar
Automation - för ökad produktion och attraktion
Digital teknik öppnar för automatisering av drivning och skogsvård. Skogforsk driver flera projekt inom området.
2024-02-07
Inga skogliga åtgärder under häckningsperioden?
Skogliga åtgärder kan kommas att stoppas under häckningssäsongen i och med en implementering av EU:s fågeldirektiv. Denna pilotstudie har undersökt vad konsekvenserna förväntas bli för skogsnäringen.
2022-02-16
Avläggsplatser längs allmänna vägar
"Gröna pluppar" är ett pilotprojekt som handlar om avlägg vid allmänna vägar. Förhoppningen är att det ska mynna ut i en kartbaserad modell som hittar lämpliga och trafiksäkra platser för avlägg.
2021-12-09
Planteringssystem jämfördes i simuleringsprojekt
Silva Nova är det enda helmekaniserade system som seriöst har kunnat utmana manuell plantering ur ett ekonomiskt perspektiv. Men har systemet potential eller borde utvecklingen ta en annan väg?
2019-10-01
Så blir skogsbruket effektivare med operationsanalys
Skogforsk och skogsbruket har utvecklat optimerande och simulerande beslutsstöd, Här berättar vi hur de hjälper oss att fatta rätt beslut i varje del av försörjningskedjan.
2018-09-28
Bestway – utvärdering av BillerudKorsnäs och Mellanskog
Under 2016-2017 utvärderade BillerudKorsnäs och Mellanskog Bestway.Då framkom bland annat att verktyget är allra bäst på större trakter och att avläggets placering är kritiskt för bra basvägsförslag.
2017-11-02
Metodrapport för utvecklingen av Bestway
Bestway är ett beslutsstöd som ger förslag till huvudbasvägar inför avverkning och skotning, med syfte att bland annat minska markskadorna. Denna rapport redogör för utvecklingen av verktyget.
2017-09-04
Sex slutsatser från pilottest med Bestway
Beslutsstödet Bestway, som ger förslag på optimala basvägar, har potential att effektivisera skogsbrukets drivningsplanering. Men det krävs vidare utveckling. Det visar pilottesterna i fält.
2016-06-23
Drivningsplanering – en jämförelse mellan skogsföretag
Beslutsstöd som gallringspunkter och markfuktighetskartor underlättar drivningsplaneringen. Men det finns mycket att göra för datainsamling i fält och skapandet av trakthandlingar visar denna studie.
2016-01-14
Krönt Vägval visar vägen för skogsbruket
Krönt Vägval är en metod för att identifiera den bästa körvägen från avlägget i skogen till industrins inmätningsplats och utgör ett kraftfullt verktyg för att effektivisera skogsbrukets transporter.
2015-10-26
BestWay – nästa generations drivningsplanering
Hur ska basstråken i en slutavverkning dras för att minimera sträckan och samtidigt undvika markskador? Snart kan planeraren få hjälp i besluten av ett nytt system som Skogforsk utvecklar.
2015-02-16
Så ska tallvedsnematoden bekämpas - om den kommer
Vad händer om tallvedsnematoden sprider sig till Sverige? I ett varmare klimat skulle konsekvensen kunna bli att tallen mer eller mindre försvinner från delar av landet.
2014-04-29
Stora lastbilar ger goda miljöeffekter
Om svenskt skogsbruk inför större lastbilar, så kallade High Capacity Vehicles, på mellan 74 och 90 ton, skulle emissionerna kunna minska med 10-15 %. Det visar en analys av skogsbrukets transporter av timmer, massaved och biobränsle i Sverige under ett år. Analysen visar också att Sveriges officiella statistik underskattar skogsbrukets transportarbete med cirka 30 %.
2013-11-14
Skogsbrukets transporter 2010
På uppdrag av Skogsindustrierna har Skogforsk genomfört en studie för att beräkna transportavstånd, transportarbete och emissioner för 2010 års flöden av rundvirke och primärt skogsbränsle.
2013-02-14
Effektivare transporter med Spindeln
Kostnaderna ökar för skogsbrukets transporter. För att effektivisera arbetssättet är maximalt antal returtransporter en viktig del, vilket möjliggörs med verktyget Spindeln.
2012-03-14
Avverkning och hantering av virke och avverkningsrester vid angrepp av tallvedsnematoder i svensk skog
Tallvedsnematoden är en rundmask som kan angripa och döda framför allt tall. Gran bedöms vara mer resistent men kan ändå fungera som värdväxt.
2010-01-01
Vägstandardens inverkan på skogsnäringens transportarbete
Merkostnaden för skogsindustrin till följd av bristande bärighet i det all-männa vägnätet är fortsatt mycket stor och uppgår till mellan 510 och 590 miljoner kronor per år.
2008-01-01
Listigare rutter med RuttOpt
RuttOpt är ett beslutsstöd för operativ transportplanering som utvecklats av Skogforsk. Systemet hjälper en transportledare att styra de enskilda virkesfordonen så att de används effektivare, vilket är bra för både ekonomi och miljö.
2006-07-01
Kostnadseffektiv och flexibel logistik
Skogforsk målar i en vision för år 2010 upp en utveckling där skogsbruket med hjälp av IT blir allt bättre på att leverera rätt vara, i rätt tid, till rätt industri.
2005-06-01
Fördjupad analys av utredningen om konsekvenser för skogsnäringen av Skatt på väg (SOU 2004:63)
En studie av fem sågverk, två bioenergiföretag och ett skogsåkeriföretag bekräftar bilden att en avståndsrelaterad vägtrafikbeskattning (kilometerskatt) medför stora merkostnader.
2005-01-01
System för skogsbränsleuttag i slutavverkning. Kalkyler för några typbestånd med och utan kompensationsgödsling.
Syftet med denna analys har varit att utifrån befintlig kunskap skapa en översiktlig ekonomisk bild av skogsbränslehantering där även kompensationsgödsling med aska och kväve ingår.
2001-01-01
Teknik för barr- och risspridning
Skogsbränslehanteringen tål i dagsläget inte några kostnadsökningar utan ökade marginaler måste skapas genom effektivare leveranssystem.
2001-01-01
Fiberpac 370 Systemstudie komprimering av avverkningsrester
Fiberpac AB har utvecklat en maskin för komprimering av avverkningsrester till cylindriska buntar i valfri längd. Huvudmetoden antas vara att under sommarhalvåret komprimera vinteravverkad grot.
2000-01-01
Lågskärm av björk på granmark – skötsel, drivningsteknik och ekonomi
Ett vanligt motiv för att använda sig av lågskärm är att den kan ge ett visst frostskydd för unga granplantor. Skärmen kan även reducera björkstubbskottens höjdutveckling.
1999-01-01
Förstudie Delta − Returtransport av komprimerat skogsbränsle från mellersta Norrland till Mälardalen
Syftet är att pröva om långväga transporter av komprimerat skogsbränsle och sönderdelning vid förbrukare har ekonomisk bärkraft.
1998-01-01
Beskrivning av askproduktion vid biobränsleeldade värmeverk och återföring av askan till skogen
Arbetet syftar till att beskriva hanteringen av aska från biobränsleeldade värme- och kraftvärmeverk samt beskriva flödet vid tillverkning, hantering, transport och spridning av självhärdad aska.
1998-01-01
Råvara för etanolproduktion
Styrgruppen för program etanolutveckling utreder bl.a. en ny metod för etanoltillverkning. Skogsråvara med lövträdsandel över åttio procent anges som en särskilt intressant råvarubas.
1997-01-01
Kollegor inom Driftsystem
Gert Adolfsson
Mikael Andersson
Specialist
Rolf Björheden
Seniorforskare
Petra Ek
Projektledare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Martin Englund
Specialist
Linnea Hansson
Forskare
Chelsey Jo Huisman
Forskare
Jan Johansson
Forskare
Petrus Jönsson
Bitr programchef
Dan Lindström
Rikard Lundqvist
Forskare
Hagos Lundström
Försökstekniker
Jussi Manner
Forskare
Anders Nilsson
Civilingenjör
Daniel Noreland
Forskare
Anna Pernestål
Seniorforskare
Morgan Rossander
Forskare
Anders Rowell
Jägmästare
Tobias Semberg
Civilingenjör
Gunnar Svenson
Forskare
Lotta Woxblom
Forskare