logga
Drönarfoto efter avverkning. Den röda linjen visar den i förväg föreslagna basvägen, vilken överensstämmer med skotarspåren efter avverkning.
Bestway är ett beslutsstöd som ger förslag till huvudbasvägar inför avverkning och skotning, med syfte att bland annat minska markskadorna. Denna rapport redogör för utvecklingen av verktyget.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 945-2017.

Under senare år har problematiken kring produktivitet i drivningsarbetet i kombination med ökad skonsamhet kring mark och vatten uppmärk­sammats alltmer. Skogsbruket har genom olika insatser sökt öka produk­tiviteten samt motverka påverkan på vatten genom bättre planering av avverkningstrakterna.  Basvägarnas placering är avgörande för produk­tiviteten och hur stor påverkan drivningen gör på mark och vatten.

Bestway är ett beslutsstöd som genererar ett basvägsförslag utifrån en optime­rings­modell som minimerar det totala köravståndet i beståndet med hänsyn till terräng, biståndsvolym, avläggens placering och tvingande passager. Indata till optime­rings­modellen består av digital terrängmodell, markfuktig­hetskarta samt virkes­volymsskikt. Informationen kompletteras med informa­tion om bestån­dens
utbred­ning, avläggens placering, natur- och kulturhänsyn samt eventuellt tvingande över­farter i terrängen.

Basvägsförslagen har utvärderats på en mängd avverkningstrakter. Erfaren­heterna visar att möjligheten att få förslag på bas- och huvudbasvägar är uppskattat av både planerare och avverkningslag, speciellt förslag på lämp­lig väg till inre delar av en trakt. 

Utvecklingen av Bestway ger följande slutsatser:

  • Bestway ger ett bra stöd för beräkning av huvudbasvägar redan i för­planerings­­fasen på kontoret.
  • Bestway erbjuder möjligheter till effektiv planering via
    scenario­analys (ett eller flera avlägg, bygga eller inte bygga överfart, place­ring av överfart), relativa nyckeltal mellan olika alternativ kan användas.
  • Bestway ger bra grundförslag på huvudbasstråk enligt de intervjuade planerarna och avverkningslagen men man kan inte köra blint efter dem då detaljer som t.ex. större stenar och fuktiga områden som inte fångats upp i markfuktighetskartan måste hanteras.
  • Fuktiga partier undviks på ett bra sätt om de representeras i markfuktig­­hets­­­kartan.
  • Sidolutning måste tas större hänsyn till – detta finns med i modellen men fler tester behövs för att bestämma lämplig nivå på hanterbar sidolutning.
  • Bestway behöver utvecklas för bättre precision i beräkning av stickvägar och tidsåtgång.

Ett lättanvänt testverktyg har utvecklats för vidare demonstrationer vid skogs­företag under 2016–2017 vilka redovisas i separata demonstrations­rapporter.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 71-2017    Publicerad 2017-09-04 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Erik Willén
Tidigare anställd
Gustav Friberg
Tidigare anställd
Patrik Flisberg
Creative Optimization
Mikael Rönnqvist
Creative Optimization
Gert Andersson
Programchef
Karin Westlund
Specialist
Petrus Jönsson
Bitr programchef