logga
Rauls senaste artiklar
Nytt integrerat tankesätt ger nya lösningar på framtidens logistikpussel
Kan EU-projekt utomlands utveckla svenskt skogsbruk? Projektet SteamBioAfrica kombinerar optimering och livscykelanalys i ett interaktivt webbgränssnitt för effektiv och hållbar försörjningsplanering.
2024-05-31
Skördarens prestation i NS-huggningar i många fall likvärdig eller högre än i gallring
Naturvårdande skötsel genomförs primärt för att uppnå biodiversitetsmål. Tidsåtgång och därmed kostnaden för skördaren är 10–40 % högre än vid en slutavverkning med samma medelstamvolym.
2023-12-19
Stora regionala skillnader i förutsättningarna att leverera skoglig råvara till framtidens hållbara samhälle
Framtidens cirkulära samhälle behöver hållbara material, produkter och energi. En ny studie beskriver de regionala skillnaderna i tillgång och kostnad för timmer, massaved och skogsbränsle (grot).
2023-11-23
Vad kostar det att ta ut mer biobränsle från skogen?
Det finns en stor outnyttjad potential att ta ut mer grenar och toppar (grot) från skogen. Kostnaden ökar dock med avståndet mellan skog och värmeverk, något som är mest tydligt i norra Sverige.
2023-02-26
Luftburen laserskanning för skattning av biomassa i lågvärdesträd längs skogsbilvägar
Med stöd i data från den nationella laserskanningen kan vi uppskatta hur mycket biomassa som finns i träden längs vägrenarna – merparten finns längs de vägar som nyttjas allra minst.
2022-12-15
Lågvärdesträd - värdet på träd som växer på ”fel” plats
Lågvärdesträd är träd som, på grund av sin växtplats, har en negativ effekt på platsens andra värden. Avverkning av dessa träd gynnar antingen infrastruktur eller naturvärden.
2022-12-12
Naturvårdande skötsel i anslutning till infrastrukturobjekt
Solbelysta skogsbrynsmiljöer ger bra förutsättningar för högre biodiversitet. Naturvårdande skötsel kan komma att spela en viktig roll för att bevara och utveckla variationen i dessa områden.
2022-11-14
Hur prioriteras den naturvårdande skötseln?
Naturvårdande skötsel prioriteras inte trots att det anses viktigt för naturvärden. Hur kan det öka i framtiden och hur sker prioriteringen idag?
2022-10-28
Förbrukarperspektivet på biomassa från klena träd
I den gröna omställningen kommer stora volymer biomassa att krävas och med rätt hantering och beskrivning kan då lågvärdesträden få en avsättning – och kanske ett betydligt högre värde än i dag.
2022-06-14
Livscykelanalys av biomassa från lågvärdesträd
Hur stor klimatpåverkan har skörd av lågvärdesträd jämfört med konventionella grotuttag? Hur energieffektivt är det att nyttja biomassan? Ny studie granskar kvoten i energiflödet.
2022-05-13
Naturvårdande skötsel – påtalade dilemman och organisatoriska flaskhalsar
Naturvårdande skötsel ses generellt som ett bra verktyg för att stärka ekologiska värden inom skogsbruket. Organisatoriska flaskhalsar sätter många gånger käppar i hjulet, hur kan det lösas?
2021-11-12