logga
Bild: Mats Berlin, Skogforsk
Ett förändrat klimat påverkar förutsättningarna för ekosystemen och såvida även för träden. Skogsträdsförädlingen tar fram plantor anpassade till ett förändrat klimat för framtida produktionsskogar.

Detta är ett utdrag ur antologin  SKOGENS VÄRDEN – forskares reflektioner utgiven av Mittuniversitetet. Reflektionen är skriven av Mats Berlin, forskare på Skogforsk.

Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel kommer effekten av klimatförändringarna att ha en stor påverkan på hela vårt samhälle och inte minst på skogen. Om vi kan få våra framtida produktionsskogar att vara friska och växa bättre kan vi få tillgång till mer biobaserad råvara och samtidigt skapa förutsättningar för att kunna avsätta fler områden till andra nyttor (till exempel naturreservat och rekreationsskogar). Ett väl beprövat och effektivt sätt att skapa friska skogsbestånd med hög tillväxt är att använda förädlade plantor. I Sverige har skogsträdsförädling i sin nuvarande form funnits i ungefär 80 år och i dagsläget finns plantor av gran och tall från fröplantager som växer upp emot 25% bättre än plantor från naturliga bestånd. För att kunna använda hela den ökade tillväxten måste plantmaterialet vara rätt anpassat till sin planteringsplats och till de klimatiska förutsättningarna under hela trädens omloppstid.

Ett förändrat klimat påverkar grundläggande förutsättningar för plantor och träd såsom förändrad tidpunkt för start och avslut av tillväxt, ökad angreppsrisk av insekter och svampar samt ökad risk för skador från extrema väderhändelser som till exempel frost och torka. Vid en snabb global uppvärmning finns därför en risk att träden blir missanpassade till det framtida klimatet med ökade skador och lägre tillväxt som följd. Samtidigt har våra vanligaste trädslag en betydande utbredning och finns i stora delar av Europa där de utsätts för andra klimatiska förhållanden än de som vi har i Sverige idag. Det betyder också att träden har utvecklat olika typer av anpassningsmönster som beror på trädens ursprung, eller proveniens, och varierar över utbredningsområdet. Om man kan ta reda på hur en trädarts anpassningsmönster beror av olika typer av klimatiska och geografiska förutsättningar går det att göra förflyttningsmodeller som beräknar hur träden kommer att reagera och prestera när man flyttar dem till en ny planteringsplats och ett nytt klimat. Förflyttningsmodeller har sedan tidigare utvecklats inom s.k. proveniensforskning där man undersökt om det går att få förbättrad tillväxt, kvalitet och hälsa genom att använda andra provenienser än lokalt beståndsfrö. Men data från denna forskning har visat sig vara ytterst värdefull för att kunna beräkna hur provenienserna kommer att reagera i ett framtida klimat. Det här har fått forskare att föreslå att människan ska kunna hjälpa träden genom att flytta dem så att deras anpassningsmönster bättre matchar det framtida klimatet, så kallad assisterad migration.

Tillsammans med kollegor i våra grannländer och klimatforskare har vi utvecklat förflyttningsmodeller för att kunna göra assisterad migration för tall och gran i Norden och Baltikum. De här modellerna håller vi också på att implementera i ett webbaserat beslutsstöd1 som ska hjälpa skogsägarna att välja plantor som är välanpassade och har god tillväxt i ett framtida klimat. Men begreppet framtida klimat är komplicerat eftersom det är osäkert hur mycket varmare det faktiskt kommer att bli. Den här osäkerheten kommer sig av två huvudsakliga skäl. För det första finns flera scenarier som var och en motsvarar olika mängd utsläpp av växthusgaser och därmed uppvärmning. Scenarierna hänger ihop med framtida politiska beslut och teknisk utveckling så här måste man välja det man tror mest på. För det andra görs det vid olika klimatinstitut ett flertal simuleringar av varje scenario där var och en har lite olika förutsättningar för de globala klimatmodellerna. Det betyder att det även finns en variation i hur stor uppvärmning ett enskilt scenario har. Totalt sett innebär det att det finns en betydande variation i hur mycket varmare klimat vi kommer att få och det resulterar i en osäkerhet i hur ett klimatanpassat urval av plantor egentligen ska gå till. Tillsammans med internationella forskare i ett stort EU-projekt (läs mer om projektet B4EST via länken nedan) har vi utvecklat metodik för att kunna hantera den här osäkerheten och åskådliggöra den så att skogliga beslutsfattare kan ta till sig informationen och fatta så välinformerade beslut som möjligt. Den här metodiken ska nu vidareutvecklas tillsammans med aktörer inom svenskt skogsbruk i ett antal samarbetsprojekt.

Ett viktigt sådant samarbetsprojekt är kopplat till anläggningen av nya fröplantager som ska förse oss med nya och ännu bättre plantor i framtiden. Eftersom det tar 15–20 år från det att man börjar anlägga en fröplantage till dess att man kommer att kunna få frö och plantor från den, är det viktigt att man redan nu tänker på hur dess plantor ska kunna passa in i ett framtida klimat. Enligt analyser vi gjort kommer fröplantagernas användningsområde att ändras i utbredning och generellt flytta sig norrut i ett varmare klimat. De här nya fröplantagerna har börjat anläggas och därför är det mycket viktigt att ta hänsyn till det framtida klimatet redan nu annars är det risk att man får en fröplantage som fungerar bäst i ett annat område än det man tänkt sig när den börjar producera frö och plantor.

Idag har vi många olika fröplantager från tall och gran med olika tillväxtnivå, användningsområde och planttillgång. En större skoglig aktör, som har många trakter att plantera varje år, vill kunna sätta rätt plantor på rätt trakter för att få så bra klimatanpassning och tillväxt som möjligt. Genom att koppla ihop förflyttningsmodellerna med en optimering av tillgängliga plantor har vi utvecklat ett verktyg2 som maximerar den årliga medeltillväxten över ett helt innehav av trakter. Det här verktyget har använts för att hjälpa större skogsbolag att förbättra sin föryngringsplanering och har visat på vikten av att öka tillgången till högförädlade plantor men också att plantera dem så att deras höga tillväxt kommer till bäst nytta.

1 Du finner verktyget Plantval under "Relaterade produkter" uppe i högerspalten

2 Du finner verktyget Plantval Optimal under "Relaterade produkter" uppe i högerspalten

Nr 42-2022    Publicerad 2022-07-18 12:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.