logga
Bild: Erik Viklund, Skogforsk
Nya resultat visar att förädlad gran kan användas över större områden i södra Sverige än man tidigare trott, utan att man tappar nämnvärt i tillväxt, kvalitet och vitalitet (genetisk vinst).

Eftersom det i dagsläget är brist på högförädlat frö i stora delar av södra Sverige, kan det jämna ut tillgången på frö inom vissa bristområden. Samtidigt befäster resultaten tidigare kunskap och rekommendationer om att välja senskjutande plantor på planteringslokaler med risk för sena vårfroster.

Om studien

Skogforsk har analyserat hur granen i södra Sverige växer under olika klimatbetingelser. I studierna har forskarna analyserat samspelet mellan genotyp och miljö genom att beräkna genetiska samband mellan tillväxtegenskaper i olika försök (och försöksled).

Resultat

Resultaten från studien baserades på 65 fältförsök i 17 olika försöksserier spridda över södra Sverige (merparten söder om 60°N) och nya klimatindex som tagits fram tillsammans med klimatforskarna på SMHI/Rossby Center. Som tillväxtegenskaper användes höjd och diametermätning efter 8-16 tillväxtsäsonger.

Tillväxtrytmen viktig

Granen är ett sekundärträdslag (det etablerar sig ofta naturligt under en skyddande skärm av andra träd). Men idag planteras granen på öppna hyggen och det har länge varit känt att granens tillväxtrytm är av mycket stor vikt för att den ska växa bra på en planteringslokal.

Lokala förhållanden styr

Förenklat kan man säga att granens tillväxtstart styrs av temperaturen, men att invintringen styrs av dagslängden. I Götaland och Svealand kan temperaturen vara hög under längre perioder redan tidigt på våren, så att granarna påbörjar sin skottskjutning. Men nätterna kan fortfarande vara långa och på frostlänta lokaler kan det resultera i skador på de nya skotten och därmed sänkt tillväxt, kvalitet och vitalitet. I södra Sverige är det därför ofta lokala förhållanden snarare än geografiska områden som styr vilket skogsodlingsmaterial av gran som är lämpligt.

Välj senskjutande material

Resultaten ger tydliga indikationer på att vi under nuvarande skötselsystem kan använda förädlad gran över större områden än vad som idag rekommenderas så länge vi fortfarande väljer senskjutande material för planteringslokaler med risk för sen vårfrost.

 

Granar som skjuter skott tidigt drabbas lättare av frostskador.

 

Dagens regler begränsar

Konkret betyder det att vi bedömer att förädlat material för zonerna G8-9M & G8-9S kan användas i båda dessa zoner med ingen eller högst marginell skillnad i genetisk vinst (se Rosvall, 2003). Detsamma gäller för förädlat material för zonerna G7 & G6. Dagens lagar och regler sätter dock vissa begränsningar.  Material från vissa mellansvenska plantager får inte förflyttas allt för långt söderut. 

Nr 106-2014    Publicerad 2014-12-11 08:19

Läs mer
Berlin, M., Jansson, G., Högberg, K-A. Genotype by environment interaction in the southern Swedish breeding population of Picea abies using new climatic indices. Scandinavian Journal of Forest Research, DOI: 10.1080/02827581.2014.978889 Rosvall, O. 2003. Zon- och ägarvisa plantagearealer för tredje omgången fröplantager i Sverige. Skogforsk, Arbetsrapport Nr 549, 42 p.
Kommentarer
Mats Berlin
Skogforsk
10 år sedan
Hej Kent, Det enklaste är att använda verktyget Plantval (www.kunskapdirekt.se/plantval). Där kan du ange en valfri odlingslokal och få förslag på lämpliga frökällor som är rangordnade efter en beräknad produktion sett över en omloppstid. Vänliga hälsningar, Mats Berlin
Kent Halldén
Förädlat plantmaterial.
10 år sedan
Intressant. Jag har mark på västsidan av sydsvenska höglandet (södra Västergötland) på 230 - 300 meter över havet. Jag vill gärna välja det allra bästa plantmaterialet avseende tillväxt och kvalitet. Jag kunde inte tolka artikeln beroende på att jag inte vet vad som menas med zonerna G6 - G9. Med vänlig hälsning Kent
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mats Berlin
Forskare
Gunnar Jansson
Tidigare anställd
Karl-Anders Högberg
Tidigare anställd