logga
Plantor från plantage Gnarp i Stora Ensos plantskola, Sör Amsberg.
Bild: Yvonne Hedman Nordlander
Tidigt i föryngringsplaneringen bestäms hur mycket av varje frökälla som ska sås upp för att få maximal produktion på framtida planteringstrakter. Här tar vi fram metodik för hur detta kan förbättras.

Verktyget Plantval optimal är ett fritt tillgängligt verktyg. Det ska främst  hjälpa aktörer med egen fröförsörjning och mark att sätta rätt planta på rätt plats för att få högsta möjliga skoglig tillväxt när de återbeskogar. I föryngringsplaneringen finns dock många steg och utmaningar. I den här studien har metodik utvecklats för att analysera kopplingen mellan fröförsörjning, plantproduktion och planteringstrakter med hjälp av Plantval optimal. Stora Ensos frötillgång och planteringstrakter har använts för att analysera hur tre faktorer påverkar den framtida skogliga tillväxten.

Hur påverkar förändringar i frötillgång?

En viktig slutsats vad gäller fröförsörjning var att den åtgärd som ger enskilt störst förbättring av produktionsvinsten är ökad tillgång och användning av plantagefrö på TreO-nivå. För tall fanns stor potential att öka produktionsvinsten om Stora Enso kan få tillgång till finskt frö från vissa 1.5g-plantager. För gran låg i stället den stora potentialen i att kunna öka tillgången på frön från de unga mellansvenska TreO-plantager där man är delägare. Generellt har dock Stora Enso en mycket låg känslighet för kalamiteter i fröplantager och bortfall av fröinflöde, vilket beror på en god tillgång på välanpassat frö för sin skog samt alternativa och överlappande fröplantager som bidrar till de robusta produktionssiffrorna.

Behövs hushållning av det bästa fröet?

Att hushålla med det bästa fröet över en femårsperiod gav endast marginell förbättring i produktionsvinst jämfört med årlig oberoende optimering varje år för sig. Utan hushållning blev det dock en stor variation i produktionsvinst mellan åren, vilket kan vara vanskligt ur ett riskhanteringsperspektiv.

Vad händer om planerade trakter byts ut mot andra?

När sammansättningen av trakter som är planerade för plantering förändras efter uppsådd ledde detta till en betydande försämring av produktionsvinsten för tall, medan den blev närmast försumbar för gran. Detta beror främst på att tallplantagerna har ett snävare och smalare optimalt användningsområde jämfört med granplantagerna i studien, men också för att det finns fler tallplantor från TreO-plantager som får en större sänkning av produktionsvinsten vid sämre anpassning till planteringstrakten. Förutom att förbättra säkerheten i prediktion av framtida planteringstrakter föreslås kompletterande analyser för tall för att minska riskerna vid betydande förändringar av planteringstrakterna efter uppsådd.

Metoden är generell och går att använda för andra aktörer

Här har en metod utvecklats för att ge underlag till bättre strategisk planering av plantproduktion. Metoden går ut på att sätta upp ett antal scenarier där såväl fröförsörjning, tidsramar och planteringstrakter varieras på ett strukturerat sätt och deras utfall analyseras med verktyget Plantval optimal. Denna metod kan användas av alla aktörer som både producerar och planterar tall- och granplantor.

Nr 97-2021    Publicerad 2021-11-22 15:54

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.