logga
Bild: Mats Eriksson
Valet av förband och markbehandling kan starkt påverka produktionen i en granplantage. Med många plantageträd per ytenhet ökar produktionen. Träden ger också mer kott om marken hålls vegetationsfri.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 998-2018.

I fröplantager odlas det förädlade frö som används i svenska plantskolor. För att maximera fröproduktionen sköts plantagerna med bland annat markbehandling och gallring. Fröplantager av gran har vanligtvis anlagts med ett förband mellan 4 x 4 m och 7 x 7 m, vilket motsvarar ett stamantal på mellan 625 – 204 träd per hektar. För granplantager saknas det dock i dagsläget i stort sett helt kunskap från experiment där produktionen vid olika förband eller effekten av gallring till ett glesare förband jämförs. Det saknas även information från experiment i vad mån markbehandlingen i plantagen påverkar dess produktion av kott och frö.

Här redovisas resultat från ett kombinerat markbehandlings- och gallringsförsök utfört i granplantage FP-512 Målilla. Gallringen utfördes vintern 2007/08 och markbehandling- arna utfördes under åren 2008 – 2011. De markbehandlingar som testades var extensiv och intensiv slåtter samt vegetationsfri mark. På varje markbehandling fanns både gallrade (400 resp. 333 stammar ∙ ha-1) och ogallrade (800 resp. 667 stammar ∙ ha-1) ytor. Blomning och/eller kottmängd registrerades i försöket åren 2011, 2016 och 2017. Vid inventeringen 2011, gav vegetationsfri mark en signifikant högre kott- och pollenproduktion per plantageträd än slåtteralternativen. Gallringen hade ingen effekt på produktionen per träd. Per arealenhet gav vegetationsfri mark och ogallrat signifikant högre produktion jämfört med slåtteralternativen och gallrat. År 2016 hade effekten av markbehandlingen, som pågick till och med 2011, klingat av och ingen effekt kunde längre ses. Plantageträden på gallrade ytor hade en högre kottproduktion per träd, medan kottproduktionen per areal var lika hög i ogallrade och gallrade ytor. 2017 var produktionen i plantagen betydligt högre än de två första inventeringsåren. Kottproduktionen var signifikant högre per träd på de ogallrade ytorna både per träd och per arealenhet. Per arealenhet producerade de ogallrade ytorna mer än dubbelt så mycket kott som de gallrade, 100 hl kott ∙ ha-1 jämfört med 46 hl kott ∙ ha-1. Under perioden som studien pågick producerade de ogallrade ytorna 107 procent mer kott per hektar än de gallrade ytorna.

Försöket visar att valet av markbehandling starkt kan påverka produktionsnivå i en granplantage och att vegetationsfri mark ger signifikant högre produktion av kott än alternativ med slåtter av gräsvall. Det gäller även om slåttern görs vid flera tillfällen per säsong. Försöket visar också att granfröplantager som har högre antal stammar än vanligt producerar mer kott än de med ett lägre stamantal.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 75-2018    Publicerad 2018-11-16 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.