logga
Tallplantage TreO Långtora, april 2019
Bild: Joakim Fjellström, Svenska skogsplantor
Förädlat skogsodlingsmaterial vid föryngring ökar tillväxten under hela omloppstiden. Trots stora satsningar på utbyggnad av fröplantager för hela Sverige, räcker fröproduktionen ändå inte till.

Sedan 2004, då startskottet gick för den tredje omgången fröplantager (TreO), har skogsbranschen anlagt nära 300 hektar granplantager och 200 ha tallplantager. TreO-plantagerna är anlagda  med testade utvalda plusträd och ger, när de är i full produktion, 21 % ökad arealproduktion jämfört med föryngring med plantmaterial av lokalt ursprung.

Skogforsk har tillsammans med fröplantageägarna gått igenom status för samtliga aktiva gran- och tallplantager i Sverige och skattat fröproduktion och genetiska vinster för åren 2020–2064. Skördarna har fördelats på de plantagezoner där de är lämpliga att använda och jämförts med behovet av frö i respektive zon. I analysen har vi tagit hänsyn till de möjligheter som finns att använda överskott från en zon i angränsande zoner. För de äldre fröplantagerna användes ägarnas planer för avveckling. För TreO-plantagerna antogs en livslängd på 40 år för tallplantager och 50 år för granplantager.

Analysen av fröförsörjningen visar att det råder brist på granfrö för stora delar av Sverige. I dagsläget är det bara två av nio zoner som har full behovstäckning av förädlat frö. Situationen ser heller inte ut att förbättras under de närmaste tio åren och full behovstäckning kommer inte att uppnås under den studerade perioden fram till 2064.

För tall visar analysen att det är brist på förädlat plantagefrö i Norrbotten och i de sydligaste länen i Sverige och denna brist kommer att bestå under hela den studerade perioden. För övriga delar av Sverige finns idag ett överskott av plantagefrö. Med en förväntad livslängd för TreO-plantagerna på 40 år kommer det att vara brist på förädlat tallfrö i alla zoner utom en från början av 2050-talet, om inte nya plantager anläggs.

Den genetiska vinsten ligger idag på mellan 9–15 % i de olika zonerna och kommer succesivt att öka till omkring 21 % när TreO-plantagerna kommer upp i produktion av både kott och pollen och äldre plantager med lägre vinst avvecklas. Den genetiska vinstberäkningen baseras på antaganden om att en plantage når full pollenproduktion 20 år efter anläggning och att då 60 % av det producerade fröet har ett plantageträd som far och att resterande 40 % har ett träd utanför plantagen som far.

Fröbristen de närmaste åren kommer inte att kunna åtgärdas med anläggning av nya fröplantager då det tar 15–20 år från anläggning till produktionsstart för granplantager och mellan 10–15 år för tallplantager. Den akuta bristen kan minskas genom ökad intensitet i plantageskötseln genom gödsling, bättre beskärningsstrategier, stimulering av blomning och kontroll av skador på kottar och frön från insekter och svampar.

För att åtgärda bristen på längre sikt är det angeläget att snarast påbörja anläggning av nya fröplantager. För gran är det angeläget att komma igång med nyanläggning av plantager i zonerna G7, G6, G2, G3 samt G1 (brist i fallande ordning). Och för tall är det angeläget att komma igång med nyanläggning i zonerna T18, T1, T19/20, T2 och T16 (brist i fallande ordning). 

Nr 79-2020    Publicerad 2020-12-23 08:39

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.