logga
Mikaels senaste artiklar
Skotarspår undersökta efter körning med och utan markskydd
I två fältförsök har spårbildning och annan markpåverkan undersökts efter körning med en lastad skotare.
2021-10-13
Rejält kliv mot ökad automation
Projekt AUTO2 har utvecklat förutsättningar för att öka automationen i skogsbruket. Med ökad automation förbättras skogsmaskinförarnas arbetsmiljö samtidigt som produktiviteten ökar.
2021-04-22
Nya uppföljningsverktyg för förbättrad diametermätning i skördare
En korrekt dimensionsmätning i skördarna är avgörande för skogsbrukets förmåga att leverera enligt sågverkens beställningar. En ny rapport visar på en modell som ökar precisionen i mätningarna.
2020-09-02
Vinge och rulle ger mindre markskador
Skogforsk har testat tre metoder för att minimera markpåverkan vid inversliknande markberedning. Bäst resultat gav en slät rulle som återför material i den uppgrävda fåran.
2019-09-19
Markradar hittar hällar och större block i marken
Det går att detektera stora stenblock och hällar i skogsmarken med radargram, visar en studie. Men ingen av de testade utrustningarna kunde urskilja stenar mindre än 40 mm.
2019-08-12
Test av nya och slipade sågkedjor
Det finns skillnader i kaptid mellan nya maskinsågkedjor och mellan olika slipningar. Men för att markant öka sågkedjornas avverkningskapacitet krävs en vidareutveckling av dagens kedjemodeller.
2019-03-28
Modifierat slipmönster kortar kaptiden något
Det går att förkorta kaptiden genom att modifiera slipmönstret i skördarnas sågkedjor. Men för att markant öka avverkningskapaciteten krävs vidareutveckling av dagens kedjemodeller.
2018-12-10
Valet av sågkedja avgörande för kaptiden
Valet av sågkedja för skördare påverkar kaptid och energiåtgång väsentligt. Vidare har professionellt gjord slipning en positiv inverkan på avverkningskapaciteten, visar denna studie.
2016-10-26
Färre kapsprickor med v-format svärd
Varje år går stora värden förlorade på grund av kapsprickor i sågade trävaror. Men ett v-format sågsvärd kan reducera mängden kapsprickor till en sjättedel.
2016-01-11
Utvärdering av V-Cut – ett sågsvärd som kan minska förekomsten av kapsprickor
Kapsprickor från skördare förstör stora värden varje år. Det nya sågsvärdet V-Cut har potential att reducera förekomsten av kapsprickor väsentligt.
2015-12-16
Fukthalt med hjälp av väderdata
Fukthalten på skogsbränsle är viktig info för värmeverken, men är svår att bedöma tillräckligt noggrant. Skattning med hjälp av väderdata skulle kunna underlätta leverans- och produktionsplanering.
2015-08-11
Ännu ett steg mot beröringsfri mätning
Studien av skräpskydd på skördaraggregat har gett mycket ny kunskap som kan användas vid vidareutveckling av optisk, beröringsfri diametermätning.
2014-07-10
Inverstallriken bryter ny mark
I 30 år har skogsbruket väntat på teknik för inversmarkberedning, som ger plantorna en kickstart och inte lämnar efter sig hyggen med fula, djupa sår. Inverstallriken är fortfarande på prototypstadiet. Men den ser allt mera färdig ut.
2013-11-07
Beröringsfri mätning
Skogforsk arbetar med att utveckla beröringsfri mätning av träd i samband med avverkning. Genom att mäta med laser kan skördaraggregaten ställas in för att arbeta effektivare, vilket ökar produktiviteten.
2012-03-01
Slutrapport för projekt: Beröringsfri diametermätning i skördare – utveckling av mätsystem och tester i produktionsmiljö
Allt fler sågverk arbetar för att i ökad utsträckning kundorderstyra sin produktion. Därigenom ökar kraven på skogsbruket att leverera stockar med allt mer specificerade dimensionsfördelningar.
2011-01-01
Test av pekskärmsmobiler
I detta test har vi testat tre stycken pekskärmsmobiler och tre stycken stryktåliga pekskärmsmobiler med mobiltelefonfunktion samt en ruggad handdator.
2011-01-01
Handdator för effektivare skogsvård – att tänka på inför ett köp
En fältanpassad handdator med GPS kan vara ett effektivt verktyg för en skogsvårdsentreprenör. Skogforsk har testat åtta olika modeller. Här ger vi några tips om vad man bör tänka på inför ett köp.
2009-01-01
Handdatorer med GPS - för användning vid röjningsplanläggning och röjning
I skogsvårdsarbetet, från planering av föryngringsåtgärder t.o.m. röjning, bör det finnas goda möjligheter att nyttja GIS-teknik för att sänka kostnaderna och höja kvaliteten.
2009-01-01
Beröringsfri mätning kan ge bättre aptering
Med bättre skördarmätning kan skogsbruket öka kundanpassningen. Ett nyligen avslutat projekt visar på flera intressanta tekniska lösningar och har gett viktiga kunskaper för en ny beröringsfri teknik.
2008-07-01
Slutrapport för projekt ”MÄTTEKNIK FÖR AVVERKNINGSMASKINER”
I projektet har det övergripande syftet varit att utveckla och pröva beröringsfri teknik för mätning av stocklängd och diameter samt de kvalitetsbeskrivande egenskaperna stamkrök och fibervinkel.
2008-01-01
Märkning av timmer för automatiskt avläsning vid sågen
Vid avverkning delar skördaren via sin apteringsoptimering upp stammen i olika sortiment.
2005-01-01
Simulering av dimensionsmätare för skördare
Data för simuleringen är hämtade ur tomografidata från svenska stambanken.
2004-01-01
Kollegor inom Driftsystem
Gert Adolfsson
Gert Andersson
Programchef
Rolf Björheden
Seniorforskare
Petra Ek
Projektledare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Martin Englund
Specialist
Linnea Hansson
Forskare
Chelsey Jo Huisman
Forskare
Jan Johansson
Forskare
Petrus Jönsson
Bitr programchef
Dan Lindström
Rikard Lundqvist
Forskare
Hagos Lundström
Försökstekniker
Jussi Manner
Forskare
Anders Nilsson
Civilingenjör
Daniel Noreland
Forskare
Anna Pernestål
Seniorforskare
Morgan Rossander
Forskare
Anders Rowell
Jägmästare
Tobias Semberg
Civilingenjör
Gunnar Svenson
Forskare
Lotta Woxblom
Forskare