logga
Rolfs senaste artiklar
Bra koll på reservdelspriserna sänker driftskostnaderna
Den maskinägare som noga följer prisbilden för underhållskostnader och förbrukningsmaterial kan sänka sina driftskostnader. Det visar TSGs återkommande varukorgsundersökning.
2023-12-17
Säkra säkerhetsrutorna för en säker vardag
En oskadad och väl fungerande ruta i förarhytten på skogsmaskinerna kan vara avgörande då olyckan är framme. Här kan du läsa om hur du minskar risken för att säkerhetsrutan brister.
2023-12-15
Så fattas strategiska beslut om skogsteknisk utveckling
Studien visar att alla hållbarhetsperspektiv beaktas då strategiska beslut ska tas. Stödjande verktyg efterfrågas, som kan minska risker och osäkerheter inför beslutsfattandet.
2023-01-27
Så påverkas klimatet av stiftens skogsbruk
Kyrkans skogsbruk bidrar till att binda betydande mängder koldioxid – men klimatnyttan kan ökas, visar ny utredning.
2022-11-30
Minska risken för markskador
Skogforsk och TSG (skogsbrukets tekniska samverkansgrupp) har publicerat en handledning för att öka kunskapen om markskador och visa hur god planering och aktiva åtgärder kan minska risken för skador.
2022-10-20
Ska skogen sparas eller huggas ner för klimatet?
Låt skogen stå kvar, för klimatets skull! säger vissa. Avverka skogen, såga brädor av den och plantera ny skog, svarar andra. För klimatets skull! Vem har rätt?
2022-07-14
Hur kan skogsbruket i Norden och Baltikum bidra till klimatarbetet?
Hur kan skogsbruket bidra till klimatarbetet? Forskningsnätverket NB NORD, finansierat av SNS, har publicerat en rapport som sammanställer skogsbrukets bidrag i den Nordisk-Baltiska regionen.
2021-06-07
På skogsbrandsfronten mycket nytt
Varje år brinner det i de svenska skogarna. Stora bränder får förödande konsekvenser. En ny rapport visar kunskapsläget om skogsbrand, hur de bekämpas samt hur samverkan mellan organisationer bör ske.
2020-11-16
Forest Operations for the Future – rapport om aktuell skogsteknisk forskning i Norden och Baltikum
NB NORDs konferensskrift finns nu för läsning och nedladdning. Den sammanfattar de 50 presentationerna som gavs under konferensen och ger en god överblick över skogtekniska problem och lösningar.
2020-11-06
Hur säkra är säkerhetsrutorna?
Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp, TSG, har länge engagerat sig i frågorna kring skogsmaskinens säkerhetsrutor. Nu sammanfattas kunskapsläget i en kort informationsfolder.
2020-10-02
Så ska stolen i skogsmaskinen ställas in
Genom att sitta rätt minskar skogsmaskinförare risken för belastningsskador. Skogforsk och TSG (skogsbrukets tekniska samverkansgrupp) har publicerat en handledning för hur förarstolar bör ställas in.
2019-12-06
Automatisk inställning av stolen överst på förarnas önskelistor
Automatisk inställning av stolen är det förarstöd som står överst på de flesta skogsmaskinförares önskelistor. Det visar en enkätundersökning, gjord av Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG).
2019-12-05
Stora skillnader mellan serviceavtal för skogsmaskiner
Serviceavtal för skogsmaskiner underlättar ägandet, men avtalen på marknaden visar på stora skillnader i innehåll och kostnader. Det konstaterar Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp, TSG.
2019-12-05
Smartare skördare effektiviserar skogsbruket
En ökad produktionstakt påverkar inte arbetsmiljö och kvalitet negativt. Men hur når vi dit? Utvecklat förarstöd kan ge fler maskinförare tillgång till skogsmaskinernas fulla potential.
2019-05-21
Brandsommaren 2018 dyr för skogsbruket – nu befaras stora insektsangrepp
De många skogsbränder som härjade sommaren 2018 innebar stora kostnader för skogsbruk och samhälle. Blir det torrt och varmt även 2019 förväntas dessutom stora insektsangrepp på den stressade skogen.
2019-05-10
Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan
Skogen är den viktigaste komponenten i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten, och en högre virkesproduktion ökar klimatnyttan. Det visar en rapport som undersökt skogsbrukets klimatpåverkan.
2019-04-02
Maskinföraryrket fortfarande inte attraktivt för kvinnor
En omfattande nyrekrytering av skogsmaskinförare krävs för att bibehålla produktionen i skogen. Men var finns kvinnorna?
2018-11-26
Kostnadsutveckling för reparation och underhåll av skogsmaskiner 2014–2018
Priserna på smörjmedel och förbrukningsvaror för skogsmaskiner har ökat med nära sex procent per år mellan 2016 och 2018. Priserna på reservdelar har ökat med cirka 2,5 procent per år.
2018-11-19
Bandskotare ger mindre spår även vid svängar
Bandskotaren OnTrack gav mindre spår i alla tester på Skogforsks testbana. Att den var bättre även på slalombanan var oväntat, då långa band brukar leda till skjuvning och kraftig spårbildning.
2018-11-08
Stor eller större? En jämförelse mellan Komatsu 931 och 951 i slutavverkning
I valet mellan stora skördare är skillnaderna i produktivitet små. Viktigare är att ha en maskin som passar bra med förarens arbetsmetoder och att ha bra rutiner för underhåll och kalibrering.
2018-09-06
Fyra travar ger fyllda virkesbilar med minskad miljöpåverkan
Tunga fordons miljöpåverkan sänks när lastvikten ökar, vilket kräver fler hjulaxlar. Om en av axlarna dessutom är driven vid låga hastigheter underlättas starter och de positiva effekterna förstärks.
2018-06-25
Bandskotare - en "nischmaskin" med små begränsningar
Bandskotare kan arbeta på marker med låg bärighet – året runt. Detta kan öka skogsbrukets tillgång till virke, även under svåra förhållanden.
2018-05-31
Stora vinster med bra kvalitet i traktdirektiven
En enkätundersökning från Skogforsk och Linnéuniversitetet visar att många traktdirektiv inte lever upp till entreprenörernas krav.
2018-02-28
Malwa ger skonsam skotning i gallring – men till högre kostnad
Malwas avverkningssystem har jämförts med konventionella maskiner. Skillnaderna är inte dramatiska. Malwas skotare ger skonsammare skotning men till högre kostnad, beroende på lägre prestation.
2018-02-26
Entreprenörer upplever brister i traktdirektiven
Informationskvaliteten i delar av traktdirektiven är ofta bristfällig. Det försämrar lönsamheten för entreprenören och skogsbruket som helhet.
2017-12-06
Automatisk datainsamling från skotning
Automatisk datainsamling genom "omborddatorer" öppnar möjligheter för maskinstudier. Den här studien, inriktad på skotning, visar dock att en del utveckling återstår för utnyttja potentialen fullt ut.
2017-11-15
Regler för transport av farliga och miljöskadliga ämnen
För arbetet i skogen krävs transporter av farliga och miljöskadliga ämnen, som diesel och spillolja. Här finner du en sammanfattning av de regler som direkt berör skogsbruket.
2017-07-01
Nordamerikansk modell kan underlätta vägbyggandet
Den nordamerikanska modellen för dimensionering av material på skogsbilvägar, STP, är användbar även för svenska förhållanden. Det visar denna studie där modellen testats i fält.
2017-02-24
Stor prisökning på reservdelar till skogsmaskiner
Priset på reservdelar och komponenter till skogsmaskiner steg med omkring tio procent mellan 2014 och 2016 Störst är ökningen för skotare, där prisökningen varit 15 procent.
2017-02-22
Kompaktering höjer bärighet och kortar väntetid för nybyggda vägar
Genom att packa skogsbilvägens över- och underbyggnad med vält görs den tåligare. Därmed kan materialet i överbyggnaden minskas, vilket sparar kostnader.
2016-12-28
Prestation och drivningskostnad för drivare jämfört med tvåmaskinsystem
Drivarprototypen Komatsu X19 presterar i nivå med ett system med skördare plus skotare. Men trots det blir drivningskostnaden inte lägre för drivaren på grund av en högre timkostnad.
2016-12-23
Jämförelse av drivare och tvåmaskinsystem i grov slutavverkning
Drivaren X19 är mer konkurrenskraftig gentemot tvåmaskinsystem vid lägre medel­stam­volym, färre sortiment och transportavstånd på under 220 meter, visar studier.
2016-12-23
Stort utrymme för bandskotare i svenskt skogsbruk
Skotare med gummiband har visat sig ha stor potential. Dess svaghet är mycket steniga marker. Men en analys visar att bara omkring sex procent Sveriges skogsmark faktiskt är okörbar med bandskotare.
2016-12-21
Skogsbruket allt mindre effektivt
Det svenska skogsbrukets effektivitetsutveckling får allt svårare att kompensera för kostnadsökningar och realt fallande virkespriser.
2016-12-12
Mekaniserad avverkning av grova lövträd
Avverkning av grov lövskog ställer andra krav på teknik än barrskog, som dagens avverkningsmaskiner är anpassade för. Här är en litteraturstudie med rön för mekaniserad avverkning av grova lövträd.
2016-10-03
Stormarna driver upp kostnaderna
Under förra året ökade skogsbrukets kostnader med 10 procent. Det berodde i huvudsak på höga avverkningskostnader vid upparbetning av stormfällt virke.
2015-10-23
Skogsbränsleutnyttjande i Finland och Sverige – lika men ändå olika
Sverige och Finland är ledande användare av skogsenergi. En jämförelse visar att de båda länderna, trots stora likheter, har valt delvis olika spår i utnyttjandet av skogsbränslet.
2015-09-18
Effektivare skogsbränslesystem – den andra programperioden
Skogsbränsleprogrammet går snart i mål med sin andra programperiod. Här summerar och reflekterar programcheferna Rolf Björheden (2011-2012) och Mia Iwarsson Wide (2012-2015) fyra års forskning.
2015-04-29
Destinering och lägesbyten för att effektivisera transporterna av skogsflis
Flera analyser av möjligheterna i lägesbyten mellan befraktare, från olika branscher inom transportsektorn, visar att det finns potentialer i att minska transportsträckorna.
2015-01-13
Lägesbyten kan minska transportavstånden och effektivisera transportarbetet för skogsbränsle
Analyser med hjälp av simulering visar att skogsbränsletransporterna kan bli betydligt billigare om leverantörerna byter bränslevolymer med varandra.
2014-12-01
Studie av Fixteri FX15a klenträdsbuntare
Bättre flerträdshantering gav högre prestation för klenträdsbuntare.
2014-10-13
Proceedings of the Nordic Baltic Conference OSCAR14
OSCAR, (Operating Systems Centre of Advanced Research) är ett s.k. Centre of Advanced Research (CAR) som finansieras av SNS, SamNordisk Skogsforskning.
2014-08-12
Kan klenträdsbuntning rädda konfliktbestånden?
Skogforsk har tillsammans med finska Metla studerat en ny maskintyp för skogsbränsleskörd i klena bestånd. Fixteris klenträdsbuntare FX15a avverkar flera mindre träd i taget. Den kapar, buntar och väger samt registrerar de färdiga buntarna, som är 2,5 m långa och innehåller ca 0,5 kubikmeter skogsbränsle. Klenträdsbuntarens kapacitet gör den intressant som alternativ för avverkning i konfliktbestånd.
2014-04-01
Lägesbyten effektiviserar flistransporterna
I Mälardalen skulle flistransporterna kunna effektiviseras med ca 12-15 procent om befraktarna skulle samverka runt transportarbetet och byta biobränslevolymer med varandra. Det visar en studie från Skogforsk som omfattade 42 värmeverk och ca 4500 avlägg.
2014-03-31
Skogsbränslet måste täckas bättre
Skogsbränslevältorna blir allt bredare, men inte pappen de täcks med. Det resulterar i ekonomiska förluster för alla affärsled – från skogsägare till värmeverk. Det visar en ny studie från Skogforsk. Intäktsskillnaden mellan den standardpapp som används idag och en bredare täckpapp är ca 2 000 kronor per 50 meter välta, då den bredare pappens effektivare fuktskydd ger ett torrare och mera värdefullt bränsle.
2014-01-23
Är det lönsamt att täcka groten?
I denna studie jämförs vilken effekt täckpappens bredd har för att uppnå det skydd mot återfuktning som eftersträvas vid täckning av grotvältor. Resultatet visar bland annat att täckning har god effekt för att bevara den torrhalt som uppnåtts under sommarlagring.
2013-12-05
Checklista vid bärgning
Risning, planerade vägval och försiktighet till trots – ibland kör man fast. Och då gäller det att ha klart för sig hur man löser situationen utan att riskera liv och lem.
2013-09-12
Skogen - en växande energikälla
Skogsbränsle får en allt viktigare roll i vår energiförsörjning. Skogsbuket har under en följd av år ökat uttaget av skogsbränsle med 1-1,5 miljoner m³ årligen och denna utveckling beräknas fortsätta. Rapporten ger en bild av ett område i snabb utveckling.
2010-06-15
Avverkning och hantering av virke och avverkningsrester vid angrepp av tallvedsnematoder i svensk skog
Tallvedsnematoden är en rundmask som kan angripa och döda framför allt tall. Gran bedöms vara mer resistent men kan ändå fungera som värdväxt.
2010-01-01
Klenvirkesbuntare – framtidsmaskin i förstagallring?
Den finska klenvirkesbuntaren Fixteri är en tekniskt intressant lösning på klenskogsproblemet: den fäller, kapar, komprimerar och buntar hela klena träd.
2007-07-01
Kollegor inom Driftsystem
Gert Adolfsson
Gert Andersson
Programchef
Mikael Andersson
Specialist
Petra Ek
Projektledare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Martin Englund
Specialist
Linnea Hansson
Forskare
Chelsey Jo Huisman
Forskare
Jan Johansson
Forskare
Petrus Jönsson
Bitr programchef
Dan Lindström
Rikard Lundqvist
Forskare
Hagos Lundström
Försökstekniker
Jussi Manner
Forskare
Anders Nilsson
Civilingenjör
Daniel Noreland
Forskare
Anna Pernestål
Seniorforskare
Morgan Rossander
Forskare
Anders Rowell
Jägmästare
Tobias Semberg
Civilingenjör
Gunnar Svenson
Forskare
Lotta Woxblom
Forskare