logga
Valet av sågkedja för skördare påverkar kaptid och energiåtgång väsentligt. Vidare har professionellt gjord slipning en positiv inverkan på avverkningskapaciteten, visar denna studie.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 913-2016.

Målet med den här studien var att klargöra om det finns några skillnader i grundläggan­de avverkningskapacitet och energiåtgång mellan de på marknaden vanligaste förekommande kedjemodellerna. Ett ytterligare mål var att studera hur slipning av fabriksnya kedjor påverkar kaptid och energiåtgång. Studien var avgränsad till att genomföras vid kapning av färskt, ofruset granvirke. Samtliga mätningar utfördes på den testrigg som byggts upp vid Skogforsk i Sävar.

I studien utvärderades fabriksnya kedjor från kedjemodellerna Carlton B8, Stihl RMH, Stihl RMHS och Oregon 18HX. Från varje kedjemodell användes två kedjor vilka hämtades från olika tillverkningsbatcher. För en av de fyra kedje­modellerna, Carlton B8, gjordes mätningar även på omslipade kedjor. Slip­ningen av dessa kedjor utfördes av Ljusdals sliptjänst enligt företagets ordinarie metod för slipning.

Mätningar gjordes vid kapning av trissor från sex granstockar med diametrar inom intervallet 127 till 377 millimeter. Totalt registrerades mätvärden från 23 kap per kedja, d.v.s. 46 kap per kedjemodell. Energiåtgången vid kapning bestämdes utifrån mätningar under kapförloppet av vridmoment och varvtal för sågmotorns utgående axel. Informationen om sågmotorns vridmoment användes även för bestämning av kaptiden med hjälp av algoritmer som identi­fierade start- och stoppunkterna för kapet genom stammen.

Resultaten från mätningarna kan sammanfattas enligt följande:

  • Bland de fabriksnya kedjorna hade Carlton B8, Stihl RMH och Oregon 18HX närmast identisk kaptid och energiåtgång. Stihl RMHS hade kortare kaptid (~6 procent) och lägre energiåtgång (~7 procent) än övriga tre fabriksnya kedjor. Dessa skillnader var statistiskt säker­ställda med en mycket hög grad av säkerhet.
  • Den omslipade Carlton B8-kedjan hade kortare kaptid
    (~9 procent) och lägre energiåtgång (~10 procent) än den fabriksnya Carlton B8-kedjan. Dessa skillnader var statistiskt säkerställda med en mycket hög grad av säkerhet. 
  • Svärdmatningstrycket vid kapning var lägre för Stihl RMHS och den omslipade Carlton B8-kedjan än för övriga tre fabriksnya kedjor. Skillna­den uppgick till cirka
    6  procent och var statistiskt säkerställd med en hög grad av säkerhet. 
  • Testriggen, i kombination med den använda metodiken, var effektiva hjälpmedel för att utifrån mätningar på ett begränsat material kunna möjliggöra detektion av skillnader mellan försöksled.

Sammanfattningsvis visar vår studie att det finns skillnader i kaptid och energi­åtgång mellan de vanligaste kedjemodellerna och att slipning, enligt den meto­dik som Ljusdals sliptjänst tillämpar, har en gynnsam effekt på samma para­metrar. De konstaterade effekterna av kedjemodell och slipning är av storleken att de bör ha en märkbar inverkan på produktivitet och bränsle­för­brukning vid avverkning med skördare. Dock är det viktigt att nya studier initieras som även förmår belysa slitageaspekter, till exempel huruvida den naturliga försämringen av kedjeskärpan vid användning sker olika snabbt för olika kedjemodeller och­ slipningar.

För fördjupning, läs rapporten i sin helhet.

Nr 98-2016    Publicerad 2016-10-26 07:18

Kommentarer
Urban Fredriksson
Wallingfords Inc GB Bar USA
7 år sedan
Kanon Petrus, vi hâller kontakten här. Vi har varit i kontakt tidigare är jag helt säker pâ. M.v.h Urban ( f.d Envirosys kedjefetts system)
Petrus Jönsson
Skogforsk
7 år sedan
Hej Urban, Rapporten kommer att bli översatt till engelska. Har ingen exakt tidpunkt att ge när den är färdig. Hälsningar Petrus
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!