logga
Bild: Petrus Jönsson/Skogforsk
Kapsprickor från skördare förstör stora värden varje år. Det nya sågsvärdet V-Cut har potential att reducera förekomsten av kapsprickor väsentligt.

Sprickor i veden har en betydande påverkan på värdet vid produktion av sågade trävaror. Kapsprickor utgör en huvudsaklig spricktyp som uppkommer då träden upparbetas av skördare i skogen och orsakas av det moment som den fritt hängande stocken skapar vid kapningsmomentet. De kvantifierande
studier som genomförts indikerar att nivåerna av kapsprickor är betydande i skogsbruket och att det finns en stor potential att öka virkesvärdet via insatser som syftar till att minska förekomsten av kapsprickor vid avverkning med skördare.

En intressant innovation för att minska uppkomsten av kapsprickor utgörs av det V-formade svärd som nyligen tagits fram av företaget V-Cut. Svärdets form påverkar sågmönstret under kapförloppet och vid kapning utvecklas ett V-format sågsnitt med en successivt avsmalnande tangentiell remsa med intakta vedfibrer i vertikal led. Dragstyrkan i den vertikalt riktade remsan med intakta vedfibrer kan utgöra en starkt motverkande kraft mot momentet från den hängande stocken och därmed motverka uppkomsten av kapsprickor.

Det övergripande syftet med studien var att utvärdera V-Cut-svärdet med avseende på uppkomsten av kapsprickor, kaptid och energiåtgång. Utvärdering skedde genomgående genom jämförande mätningar vid kapning med V-Cut, respektive med ett konventionellt svärd. Mätningarna av kapsprickor gjordes på tall- och granstockar upparbetade av två skördare vid två försökstillfällen medan utvärdering av kaptid och energiåtgång gjordes i Skogforsks testrigg i Sävar.

Mätningar av kapsprickor gjordes på stockar från 25 till 30 träd per svärd och försökstillfälle. I syfte att renodla effekten av det nya svärdet kapades stockarna fritt hängande dvs. utan stöd. Kapsprickornas längd mättes med trissmetoden och sprickornas position i tvärsnittet bestämdes. Kaptiden för V-Cut och det konventionella svärdet bestämdes genom höghastighetsfilmning av kapförloppet då trissor kapades från stockar med varierande diameter. Vid trisskapningen mättes också sågmotorns vridmoment och varvtal vilket utnyttjades för bestämning av energiåtgången per kap.

Resultat

Resultaten från mätningarna kan sammanfattas enligt följande:

  • Vid de två försökstillfällena var andelen stockar med kapsprickor 3,0 respektive 5,7 gånger lägre vid kapning med V-Cut-svärdet i jämförelse med det konventionella svärdet. Skillnaden mellan svärden i genomsnittlig andel stockar med kapsprickor var statistiskt säkerställd med en mycket hög grad av säkerhet vid båda försökstillfällena.
  • För V-Cut bildades kapsprickorna då en lägre andel av diametern återstod att kapa i jämförelse med det konventionella svärdet. I genomsnitt över de två försökstillfällena återstod 14 procent av diametern att kapa då V-Cut användes medan motsvarande värde för det konventionella svärdet var 29 procent. Skillnaden mellan svärden för kapsprickornas genomsnittliga läge i tvärsnittet var statistiskt säkerställd med en mycket hög grad av säkerhet vid båda försökstillfällena.
  • För stockar med kapsprickor var den genomsnittliga spricklängden något kortare då V-Cut-svärdet användes. Skillnaden mellan svärden i genomsnittlig spricklängd var dock statistiskt säkerställd enbart vid ett av de två försökstillfällena och då med en låg grad av säkerhet.
  • För kapet genom stocken var kaptid och energiåtgång mycket likartade för V-Cut och det konventionella svärdet. De skillnader som fanns mellan svärden låg inom den statistiska felmarginalen.

Sammanfattningsvis indikerar vår studie att användning av V-Cut i skördaraggregat kan förväntas ha en starkt reducerande effekt på andelen stockar med kapsprickor. Det nya svärdet kan också förväntas bidra med en gynnsam effekt på kapsprickornas läge i riktning mot att sprickorna i betydligt lägre utsträckning påverkar centrumutbytena vid produktion av sågade trävaror. Vidare indikerar data från vår studie att användning av V-Cut i skördaraggregat inte kan förväntas ge upphov till någon ogynnsam inverkan på kaptid eller energiåtgång för skördarnas kapmoment.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 159-2015    Publicerad 2015-12-16 09:37

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!