logga
Martins senaste artiklar
Metodinstruktion på distans
Maskinförare kan nu kompetensutveckla sig på distans. I ett projekt har Skogforsk testat hur det upplevs att få hjälp av metodinstruktörer genom att liveströmma video av körningen.
2023-12-01
Utvärdering av VR-glasögon i skogsmaskinsimulatorer
Ett växande område inom skogmaskinsimulering är VR-teknik som förändrar användarupplevelsen. I en ny studie har användares perspektiv på upplevelsen undersökts.
2022-12-01
Behovet av återkoppling hos skördarförare
Att köra skogsmaskin i allmänhet och skördare i synnerhet är ett krävande arbete. Genom att utveckla stödsystem baserade på förarnas önskemål kan arbetssätt och metoder förbättras.
2022-11-18
Digitaliseringsresan i skogsbruket & i den skogliga värdekedjan
Digitaliseringen av skogsbruket är mitt i den perfekta stormen! Vi har stor tillgång till data, verktygen utvecklas snabbt samtidigt som intresset är stort. Därmed finns bara möjligheter!
2021-12-22
Underlag för framtidens operatörsstationer
Intresset för automation och fjärrstyrning är stort inom skogsbruket, men hur ska tekniken utformas för att förbättra arbetsmiljön? Ny studie ger underlag för framtidens operatörsstationer.
2021-09-07
Rejält kliv mot ökad automation
Projekt AUTO2 har utvecklat förutsättningar för att öka automationen i skogsbruket. Med ökad automation förbättras skogsmaskinförarnas arbetsmiljö samtidigt som produktiviteten ökar.
2021-04-22
Människans subjektiva tidsuppfattning räcker inte till
Skogforsk har studerat maskinoperatörers förmåga att bedöma tidsåtgång för två alternativa arbetsmetoder. Studien visar att subjektiva tidsbedömningar är svåra och att det finns behov av beslutsstöd.
2020-12-14
Drivarens utvecklingspotential
Har drivaren fördelar jämfört med tvåmaskinsystemet? En ny rapport kartlägger drivarens utvecklingspotential med avseende på arbetsmetoder, teknisk utformning samt tids- och kostnadseffektivitet.
2020-10-27
Design av operatörsstation för fjärrstyrning
Ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet presenterar nya idéer kring hur framtida fjärrstyrning kan förbättra arbetet för skotarförare.
2020-09-02
Delautomation i drivare har potential men kräver utvecklingsarbete
Skillnader i tidsåtgång mellan drivare som styrs manuellt eller delautomatiserat är små. Betydande tidsbesparingar kräver mer utvecklingsarbete, visar en färsk studie.
2019-12-12
Ergonomi i skogsmaskiner
Skogsmaskinförare löper risk att drabbas av belastningsskador, främst i rygg och nacke. I den här filmen får du tips hur du kan minimera riskerna i ditt dagliga arbete.
2019-10-24
Alla blir bättre förare med kranspetsstyrning
Kranspetsstyrning sänker tidsåtgången vid skotning med fyra procent. Även erfarna skotarförare ökar sin prestation med hjälp av den nya tekniken.
2019-09-17
Sortimentshanterande grip spar tid när hinder saknas
En sortimentshanterande grip är snabbare än en konventionell grip när det inte finns kvarstående träd som hindrar rörelsen mellan virkeshögarna.
2018-12-17
Påverkan av kranspetsstyrning på nya skogsmaskinförares utveckling
Kranspetsstyrning underlättar inlärandet av att köra skotarkran. Det visar den här studien, där två grupper gymnasieelever fick börja med kranspets- respektive konventionell styrning.
2018-01-29
Arbetsbelysning på skotare – implementering och utvärdering
I det här projektet förändrades arbetsbelysningen på en skotare på strategiska ställen. Testförarna upplevde mindre störande reflexer och en förbättrad arbetsmiljö.
2018-01-26
Utveckling av delautomation för skotarkran
I en studie i maskinsimulator upplevde skotarförare minskad mental belastning med delvis automatisk kran. Studien indikerade också att långsammare förare direkt kan spara tid med automation.
2017-08-03
Utvärdering av sortimentsgripen i simulator
Sortimentsgripen kan ta flera knippen i samma krancykel. Men den gör inte skotningen mer effektiv visar en studie i simulator. Resultaten tyder dock på att det finns potential med utvecklad styrning.
2017-04-06
Kranspetsstyrning ger bra förarstart
Skogsbrukselever som använder kranspetsstyrning kör effektivare, arbetar mindre med spakarna och upplever lägre mental belastning än de som kör skotarkran med konventionell styrning.
2016-12-15
Nytänk ger bättre belysning på skotare
Mer ljus där det behövs och mindre ljus som stör. Det var devisen för projektet för bättre arbetsbelysning på skotare. Se filmen om vad som gjorts.
2016-04-14
Test av stolar och tillbehör med avseende på helkroppsvibrationer.
Armstödens utformning, användningen av plandämpare och stolsmodellen visade sig påverka vibrationerna i skogsmaskinstolar.
2016-03-16
Head-up display ger ingen produktionsökning – men öppnar för beslutsstöd
Att följa skördarens apteringsdata på hyttfönstret istället för på den vanliga apteringsdatorn ger ingen mätbar effektivisering av avverkningsarbetet. Men förarna uppskattar informationen.
2016-03-10
Utvärdering av head-up display
En head-up display i skördare visar apteringsinformation på framrutan. Denna rapport undersöker eventuell på­verkan på produktiviteten och förarnas upplevelser.
2016-03-02
Varför spricker maskinrutorna?
Glasforskningsinstitutet Glafo har undersökt trasiga rutor från olika skogsmaskinmodeller, men utan att hitta orsakerna till varför skyddsrutorna spricker. Nu ska rutor undersökas med en ny metod.
2016-02-22
Sektionsgallring – en metod för täta, klena gallringar
Metoden sektionsgallring har potential att öka produktionen väsentligt vid gallring i täta, klena bestånd. Det visar denna studie som gjorts i simulator med fem erfarna skördarförare.
2016-02-16
Minska risken för olyckor med varningsskyltar
Att vistas nära en skogsmaskin i arbete kan vara livsfarligt. För att förhindra att människor kommer in i riskområdet har nu en varningsskylt tagits fram.
2015-11-17
LED-lampor revolutionerar skogsmaskinernas arbetsbelysning
Skogforsk har undersökt möjligheterna att förbättra arbetsljuset vid avverkning och skotning, och med hjälp av LED-lampor har forskarna hittat flera lovande förbättringspotentialer.
2015-09-08
Information, struktur och beslut i gallringsskördare och skördetröska
Maskinförare samlar på sig så kallad "tyst kunskap", saker man gör utan att tänka på det men som förbättrar resultatet. I denna studie har vi tittat på dessa kunskaper genom kognitiv uppgiftsanalys.
2015-08-27
LED öppnar nya möjligheter
I denna studie har möjliga förbättringar av belysningen på skogs- och jordbruksmaskiner undersökts. Bland annat identifierades potentialen med de tåligare LED-lamporna placerade längre ut på kranen.
2015-06-22
Mätning av mental arbetsbelastning – en metodstudie
Mental arbetsbelastning är svår att mäta, vilket bekräftades av denna metodstudie där förare studerats vid körning av skotarkran.
2014-12-23
Hur påverkar maskininställningarna på skotare bränsleförbrukning och effektivitet?
Lägre varvtal och långsammare kran ger en mer effektiv skotning. Det var en av lärdomarna efter att 100 förare fick tävla om att lasta en skotare så bränsleeffektivt som möjligt.
2013-12-18
Fem nyckelmoment för effektiv och bränslesnål skotning
Martin Svensson vann Skogforsks tävling i att skota bränsleeffektivt under Elmia Wood 2013. I den här filmen tydliggör vi vilka moment i hans körning som gjorde att han bara förbrukade 397 ml.
2013-12-18
Bättre förare med delautomatiserat kranarbete
Ovana förare ökar sin prestation från 25 procent till 80 procent av en riktigt duktig förares kapacitet om man automatiserar delar av skördarens kranarbete. Det visar studierna från Skogforsks skogsmaskinssimulator. Förararbetet upplevs också som mindre påfrestande när man får hjälp av styrsystemet.
2013-10-31
LED-lampor i såglådan – en pilotstudie
Tre LED-lampor monterades i såglådan på ett aggregat i syftet att belysa området runt basen av trädet under fällningen.
2013-02-08
LED-lampor i skördaraggregatet
Går det att placera robusta LED-lampor i aggregatet för att förbättra belysningen? Det var frågeställningen för denna undersökning.
2012-12-10
Air-Hawk luftkudde - en utvärdering
Arbetsmiljön med helkroppvibrationer i skogsmaskiner kan vara tuff för förarna. Skogforsk har testat hjälpmedlet Air-Hawk luftkudde.
2012-11-14
LED-belysning på skördaraggregat
Skogforsk har gjort försök med att montera LED-belysning i aggregatet på skördare. Förhoppningen är bland annat en högre produktivitet och bättre arbetsmiljö.
2012-06-28
Spårdjup och marktryck för skotare
Hur påverkar olika däck och band spårbildningen från skotare? För att få en bild av detta har försök gjorts på homogen åkermark där spårdjup och kompaktering mätts.
2012-01-27
Spårdjup och vibrationer för banddrivna skotare Lightlogg C och ProSilva
Det blir allt viktigare att minska markskadorna i terrängen. För det ändamålet har ProSilva och Timbear tagit fram två skotarmodeller försedda med band istället för hjul.
2011-01-01
Skogsmaskinernas stolar behöver förbättras
Skogforsk har testat ergonomin på skogsmaskinsstolar. Samtliga klarade nivån ”Acceptabel” enligt den europeiska ergonomiska checklistan för skogsmaskiner. Man bör kunna ställa in arbetsställningen enklare än i dag och bättre underhållsscheman behövs.
2010-07-01
Hjälpmedel i skogsbruket
En film om tre hjälpmedel för maskinentreprenörer. Kalkylverktuget Reflex, Interaktion mellan människa och maskin samt Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad.
2010-03-05
Stolar och armstöd – Ergonomisk granskning
Sju stolar som är vanligt förekommande i skogsmaskiner har här granskats med avseende på ergonomiska prestanda. Granskningen har skett enligt de europeiska ergonomiska riktlinjerna för skogsmaskiner.
2010-01-01
Inblandning av rött ljus i LED-lampor – laboratoriestudie av hur människor uppfattar tre olika ljusblandningar
Förare av skogsmaskiner inhämtar nästan all information genom synintryck. Det är stor skillnad på hur ett landskap täckt i snö bör belysas kontra bar mark. Det ställer stora krav på arbetsbelysningen.
2010-01-01
Förarstol för stående arbetsställning – en pilotstudie
Genom att kunna ändra arbetsställningen till stående så minskar påfrestningarna på leder, muskler och speciellt rygg- och nackparti.
2009-01-01
Röststyrning av aggregatet på en engreppsskördare
Automatisk igenkänning av tal har blivit allt mer intressant i takt med att datorerna har utvecklats. Många av de problem som tidigare fanns med tekniken har i dag i stor utsträckning övervunnits.
2009-01-01
Kollegor inom Driftsystem
Gert Adolfsson
Projektledare
Gert Andersson
Programchef
Mikael Andersson
Specialist
Rolf Björheden
Seniorforskare
Petra Ek
Projektledare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Linnea Hansson
Forskare
Chelsey Jo Huisman
Forskare
Jan Johansson
Forskare
Petrus Jönsson
Bitr programchef
Dan Lindström
Specialist
Rikard Lundqvist
Forskare
Hagos Lundström
Försökstekniker
Jussi Manner
Forskare
Anders Nilsson
Civilingenjör
Daniel Noreland
Forskare
Anna Pernestål
Seniorforskare
Morgan Rossander
Forskare
Anders Rowell
Jägmästare
Tobias Semberg
Civilingenjör
Gunnar Svenson
Forskare
Lotta Woxblom
Forskare