logga
Skogforsk är skogsbrukets forskningsinstitut och samarbetet med branschen är centralt för oss. Vi har därför engagerat en rad samarbetsgrupper som driver gemensam utveckling.

Skogforsks två rådgivande grupper

Skogforsk har två rådgivande grupper, Rådgivande gruppen för Virkesförsörjning, RGV, och Rådgivande gruppen för Skogens produktion, RGS. Gruppernas uppgift är att ge input till planeringen av Skogforsks operativa verksamhet. RGV och RGS tar initiativ till FoI-aktiviteter, granskar och följer upp verksamheten samt fungerar som forum för förankring i branschen. 
Läs mer 

Brukargrupp virkesvärde

Brukargrupp virkesvärde är en öppen samverkansgrupp som driver utveckling av frågor kring virkesvärde. Aktuella ämnen är till exempel produktionsrapportering från skördare och skotare, kvalitetssäkrad mätning och koppling mellan trädens egenskaper och slutprodukt. Gruppen fungerar som referensgrupp till SDC och StanForD-gruppen
Kontakt: Johan Möller

ESG – Samverkansgruppen för entreprenadskogsbruk

ESG syftar till att ge köpare och säljare av skogsbrukets entreprenadtjänster en samarbetsplattform. Gruppen jobbar för att identifiera, diskutera och gemensamt arbeta med angelägna utvecklingsprojekt.
Läs mer

PLSG – Plantsamverkansgruppen

Plantsamverkansgruppen är en sammanslutning av representanter från skogsbruket och forskningsinstitutioner. Gruppen jobbar för att fånga upp och tillgodose behov av forskning och forskningskompetens inom området från frö till återväxttaxering. 
Läs mer

PSG – Samverkansgrupp för skoglig planering med fokus mot datafångst och fjärranalys

Utvecklingen inom fjärranalys och datainsamling går snabbt och potentialen för att förbättra den skogliga planeringen är stor. Samverkansgrupp för skoglig planering med fokus mot datafångst och fjärranalys, förkortad PSG, arbetar för att dela erfarenheter och sprida kunskap inom området.

Gruppen består av medlemmar från skogsbolag, skogsägarföreningar, SLU, Skogsstyrelsen, och leds av Skogforsk.
Kontakt: Maria Nordström

Samverkansgrupp virkesmätning

Samverkansgrupp virkesmätning är en öppen samverkansgrupp som fokuserar på mätning av egenskaper hos skogens olika sortiment för processtyrning och/eller som grund för betalning.
Läs mer
Kontakt: Monika Strömgren

StanForD

Skogforsk driver arbetet med att utveckla och underhålla den så kallade StanForD-standarden för skogsmaskiner. Samverkansgruppens roll är att gemensam besluta om förändringar av standarden. 
Läs mer
Kontakt: Johan Möller

TreO – Nya fröplantager 2020

I TreO-programmet samarbetar skogsägarföreningarna, de större skogsbolagen, Sveaskog, Svenska skogsplantor och andra oberoende plantskolor för att bygga upp den tredje generationens fröplantager.
Kontakt: Curt Almqvist

TSG – Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp

TSG är ett forum för samverkan i skogstekniska frågor. Medlemmarna representerar skogsägarföreningar, skogsbolag, avverkningsentreprenörer och forskare från både universitet och från Skogforsk.
Läs mer  
Kontakt: Martin Englund

VSG – Samverkansgruppen för transportteknik

Gruppen är ett forum för samverkan mellan skogens transportköpare och transportörer i olika frågor som rör trans­portteknik.
Läs mer  
Kontakt: Oskar Guvstavsson