logga
Bild: Peter van der Meulen/unsplash.com
Skogforsks roll är att bidra till en hållbar utveckling av skogsbruket och samhället. Parallellt arbetar vi för att även vår egen verksamhet ska utvecklas hållbart.

Hållbarhet är vår vardag

Skogforsks hållbarhetsarbete är en integrerad del i hela vår verksamhet. För att vår forskning och våra aktiviteter ska ligga i framkant och vara relevanta för våra målgrupper, plockar vi upp trender och behov genom 

  • Intressentanalyser som också ligger till grund för våra väsentliga hållbarhetsfrågor
  • Diskussioner med våra partnerföretag, t.ex. genom styrelsen, rådgivande grupper samt samverkansgrupper
  • Återkommande omvärldsanalyser
  • Personliga kontakter via nätverk med övriga samarbetspartners och skogliga intressenter
  • Medarbetare

Resultaten av dessa omvärldsanalyser inkluderas i verksamheten via den årliga  verksamhetsplaneringen i vilken vi också fastställer våra kortsiktiga mål.

»Vi stödjer FNs Global Compact och dess principer.«
Charlotte Bengtsson, VD

Vi försöker vara transparanta i allt vi gör och vi berättar årligen om vår verksamhet i vår Års- och hållbarhetsredovisning som även innehåller vår ekonomiska redovisning.

Skogforsks värdeskapande process

Intressenternas behov av ny kunskap och utveckling är vår drivkraft. Genom dessa skapas frågeställningar och forskningsidéer. Värdet av Skogforsks verksamhet uppstår då vi lyckas leverera forskningsresultat, tjänster och verktyg som plockas upp i praktiken. Processen föder nya idéer och behov, vilka resulterar i en loop som hela tiden upprepas.

image0a8oi.png

 

För att genomföra vårt uppdrag köper Skogforsk varor och
tjänster från externa leverantörer. Vi anställer också personal med den kompetens vi behöver, vilket också kan anses vara en typ av inkommande tjänst.

Skogforsk levererar varor och tjänster i form av forskningsresultat, uppdrag, beslutsstöd, nätverk, etc. Verksamheten finansieras av forskningsmedel från både partnerföretag och forskningsfinansiärer. 

Trovärdighet

Skogforsk finansieras till viss del av skogsbranschen, de är också med och styr kring vilka områden vi ska forska. Skogforsks forskning vilar dock på vetenskaplig grund vilket säkerställs genom både extern och intern kvalitetsgranskning.

»Det ska alltid gå att lita på Skogforsks forskningsresultat!«
Magnus Thor, Forskningschef

Den vetenskapliga grunden är avgörande för vår trovärdighet, både gentemot skogsbruket och mot samhället i stort. Utan den skulle vi också ha svårt att få forskningsmedel i konkurrens med universitet, högskolor och andra forskningsinstitut.

Finansiering

Skogforsk finansieras till ​ 

  • 30 % av staten via forskningsrådet Formas​
  • 30 % från våra partnerföretag och​
  • 30 % via uppdragsintäkter och forskningsanslag som vi söker i konkurrens med universitet, högskolor och andra forskningsinstitut. ​

Därtill tillkommer uppdragsintäkter.

 

Bild1.png

*Övriga intäkter är till exempel kommunikationsinsatser, öronmärkta projekt prioriterade av styrelsen och finansiella intäkter.​

 

image02lcb.png