logga
Skogforsk finansieras av skogsnäringen och staten genom uppdrag, fondanslag, särskilda partneranslag och kommunikationsintäkter.

Finansiering Tårtdiagram.png

*Övriga intäkter är till exempel kommunikationsinsatser, öronmärkta projekt prioriterade av styrelsen och finansiella intäkter.​

 

Vi finansieras till ​ 

  • 30 % av staten via forskningsrådet Formas​
  • 30 % från våra partnerföretag och​
  • 30 % via uppdragsintäkter och forskningsanslag som vi söker i konkurrens med universitet, högskolor och andra forskningsinstitut. ​

Därtill tillkommer uppdragsintäkter.

Skogforsks ramavtal svarar för ca 30 procent av omsättningen och inriktningen på forskningen styrs av Skogforsks FoI-strategi. Avtalet förhandlas fram mellan staten och skogsnäringen som betalar hälften vardera för den forskning som sker inom avtalet.

Av skogsnäringens del av ramavtalet kommer 20 procent från en fast partneravgift och 80 procent från en rörlig forskningsavgift, som tas ut med 60 öre per avverkad kubikmeter timmer, massaved och skogsbränsle.

Det här får du för 60 öre

Den kanske mest kända finansieringskällan är den berömda "60-öringen". Många har hört talas om den, men få känner till vad man egentligen får för den. 

På kort sikt ger den ett bättre netto. På lång sikt ger den bättre förutsättningar för uthålligt och lönsamt skogsbruk. Det här är några exempel på vad du, skogsbruket och samhället får för 60 öre per kubikmeter.

  • Frön och plantor som växer 20–30 procent snabbare än träden som står i skogen idag.
  • Kostnadseffektiva, flexibla och skonsamma skogsmaskiner.
  • Nya miljöanpassade och lönsammare skogsskötselmetoder.
  • Effektivare organisationsformer för entreprenörer.
  • Bättre utnyttjande av virket genom system för aptering, logisitk och råvaruflöden.
  • Bättre metoder för att minska skogsbrukets påverkan på mark och vatten. 
  • Fri tillgång till Skogforsks kunskap.

 

Trovärdighet

Vi finansieras till viss del av skogsbruket, de är också med och styr kring vilka områden vi ska forska. Skogforsks forskning vilar dock på vetenskaplig grund vilket säkerställs genom både extern och intern kvalitetsgranskning. Den vetenskapliga grunden är avgörande för vår trovärdighet, både gentemot skogsbruket och mot samhället i stort. Utan den skulle vi också ha svårt att få forskningsmedel i konkurrens med universitet, högskolor och andra forskningsinstitut.

»Det ska alltid gå att lita på Skogforsks resultat.«
Magnus Thor, Forskningschef