Gå till:

Finansiering

Skogforsk finansieras av skogsnäringen och staten genom uppdrag, fondanslag, särskilda partneranslag och kommunikationsintäkter.

Skogforsks ramavtal svarar för drygt 40 procent av omsättningen och inriktningen på forskningen styrs av Skogforsks FoI-strategi. Avtalet förhandlas fram mellan staten och skogsnäringen som betalar hälften vardera för den forskning som sker inom avtalet.

Av skogsnäringens del av ramavtalet kommer 20 procent från en fast partneravgift och 80 procent från en rörlig forskningsavgift, som tas ut med 60 öre per avverkad kubikmeter timmer, massaved och skogsbränsle.

Uppdrag, fondanslag, särskilda partneranslag och kommunikationsintäkter bidrar med cirka 60 procent till den totala omsättningen.

Det här får du för 60 öre

Den kanske mest kända finansieringskällan är den berömda "60-öringen". Många har hört talas om den, men få känner till vad man egentligen får för den. 

På kort sikt ger den ett bättre netto. På lång sikt ger den bättre förutsättningar för uthålligt och lönsamt skogsbruk. Det här är några exempel på vad du, skogsbruket och samhället får för 60 öre per kubikmeter.

  • Frön och plantor som växer 20–30 procent snabbare än träden som står i skogen idag.
  • Kostnadseffektiva, flexibla och skonsamma skogsmaskiner.
  • Nya miljöanpassade och lönsammare skogsskötselmetoder.
  • Effektivare organisationsformer för entreprenörer.
  • Bättre utnyttjande av virket genom system för aptering, logisitk och råvaruflöden.
  • Bättre metoder för att minska skogsbrukets påverkan på mark och vatten. 
  • Fri tillgång till Skogforsks kunskap.

Oberoende forskningsresultat

Som framgår ovan, finansieras Skogforsk till del av skogsnäringen. Skogsnäringens behov väger därför tungt i prioriteringen av vilka områden som Skogforsk ska beforska. Detta påverkar dock inte våra metodval eller forskningsresultat. Alla våra resultat vilar på vetenskaplig grund. Vi publicerar vetenskapliga artiklar som granskas av tredje part och får forskningsmedel i konkurrens med universitet och högskolor. Det ger ett kvitto på hög vetenskaplig kvalitet och god forskningsetik.