logga
Skogforsk är organiserat i 4 program och 2 processer. Vi har avdelningar för kommunikation, IT och ekonomi. Huvudkontoret ligger i Uppsala. I Sävar och Ekebo finns plantskolor och forsningsservice.

Driftsystem

Verkar för förbättrad produktivitet och skonsamhet. Omfattar teknik, metoder och organisation för skogsbrukets alla operationer och sortiment.   Programchef: Gert Andersson Biträdande programchef: Petrus Jönsson

 

Förädling

Ansvarar för uthållig förädling av skogsträd. Bedriver också FoI för effektivare operativ förädling och för effektiv fröproduktion i fröplantager.   Programchef: Thomas Kraft Biträdande programchef: Mari Suontama

 

Skogsskötsel

Utvecklar kunskap om skogsskötsel för olika mål. Programmets forskning omfattar produktion, tillväxt, kvalitet, miljöpåverkan, skaderisker och effektiv naturvård.   Programchef: Erik Ling Biträdande programchef: Line Djupström

 

Värdekedjor 

Utvecklar teknik, metoder och system för att utifrån marknadsorientering och kundorderstyrning optimera värdeutbytet av råvaran från skogen.   Programchef: Mia Iwarsson Wide Biträdande programchef: Johan Möller

 


Digitalisering

Processen tillvaratar digitaliseringens möjligheter och utvecklar beslutsstöd, standarder, fjärranalysskattningar med mer för ett hållbart skogsbruk.   Processledare: Maria Nordström

Skogens samhällsnyttor

Inom processen bedrivs forskning och kommunikation för att tydliggöra skogens samhällsnyttor. Bemannas av samtliga forskningsprogram och Kommunikation.   Processledare: Johan Sonesson

Forskningsstationen i Sävar

I Sävar ligger Skogforsks norra forskningsstation där cirka 35 personer arbetar. Stationen ligger 15 kilometer norr om Umeå.

Platschef: Karin Strömgren

Forskningsstationen i Ekebo

På forskningsstationen i skånska Ekebo arbetar cirka 25 personer. Tyngdpunkten i verksamheten ligger inom skogsträdsförädling.

Platschef: Thomas Kraft


Ekonomi och administration

Ekonomiavdelningen sköter löpande bokföring, ekonomisk uppföljning, redovisning och planering. Bistår även med administrativ support till organisationen.

Administrativ chef Andreas Norrby

IT

IT-avdelningen servar Skogforsks medarbetare med effektiva datorhjälpmedel genom anskaffning, underhåll och service av hård- och mjukvara. Man ansvarar också för drift av servrar, databaser, verktyg, webb och telefoni. Kömusiken i telefonisystemet heter "The Broken" av Admiral Bob / CC BY 3.0

IT-chef: Anette Hammar

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen driver och utvecklar effektiva kanaler för kommunikation av forskningsresultat och kunskap. 

Kommunikations- och hållbarhetschef: tf Maria Iwarsson Wide


Ett nära samarbete med skogsbruket

Styrelsen och våra två rådgivande grupper har en viktig roll i att säkerställa samarbetet med våra partners och andra organisationer

Styrelsen beslutar om den strategiska inriktningen på forskning och verksamheten i övrigt. Styrelsen består av representanter från skogsindustrierna, skogsägarna, övriga intressenter, Formas och Skogforsks personal. Styrelsen har ordinarie sammanträden fyra gånger per år.

Rådgivande grupperna bistår med råd och stöd vid planering av Skogforsks operativa verksamhet, tar initiativ till FoI-aktiviteter, granskar och följer upp verksamheten och fungerar som forum för förankring av Skogforsks verksamhet i branschen.