logga
Inom projektet Adaptivt skogsbruk drivs förändringsarbete på ett systematiskt sätt. Genom breda diskussioner, ökad kunskap och test i större skala minskar osäkerheten om nya skogsbruksmetoder.

Bakgrund

Projektet Adaptivt skogsbruk initierades av regeringen 2013 och drevs av Skogsstyrelsen och SLU under åren 2013–2015.  Ett behov som identifierades under projektets gång var ett system för att systematiskt kunna testa kunskaper och metoder i halvstor skala innan de börjar tillämpas i det praktiska skogsbruket. Historiskt har ny kunskap och nya metoder i skogen ofta haft sitt ursprung i små forskningsparceller. Ett sådant system skulle kunna utgöra en brygga mellan forskningen och det praktiska skogsbruket.

Arbetet med adaptivt skogsbruk utgår från en arbetsmodell framtagen av SLU och Skogsstyrelsen. Den första delen i arbetsmodellen är en beslutsfattande process där en viktig del är att ha en bred deltagandeprocess där deltagarna beskriver sina förhoppningar och farhågor med åtgärden, samt att identifiera kunskapsluckor. Den andra delen är en lärandedel där de identifierade kunskapsluckorna undersöks och följs upp. Utvärderingen av åtgärden görs återkommande och åtgärden modifieras utifrån ny kunskap som genereras men kan också resultera i att tillämpningen avbryts beroende på utfallet av utvärderingen.

Sedan september 2020 drivs projektet av Skogforsk med årlig finansiering av Formas. Syftet med adaptivt skogsbruk är att med hjälp av en bred ansats minska osäkerheten om ”nya” skogsbruksmetoder genom ökad kunskap och dialog.

Skogforsks roll

Skogforsks roll är i första hand att driva och utveckla plattformen för Adaptivt skogsbruk. Viktigt är att delprojekten inom Adaptivt skogsbruk initieras och drivs från markägare, dvs. finns det inte ett intresse från en eller flera markägare att vilja testa och utvärdera en viss skogsbruksmetod blir det heller inte ett projekt inom Adaptivt Skogsbruk. Skogforsk har en faciliterande roll i de olika delprojekten tillsammans de intresserade markägarna. Den ursprungliga modellen för Adaptivt skogsbruk har modifierats och förenklats för att passa Skogforsks verksamhet och approach till Adaptivt skogsbruk. Den kommer även att kunna utvecklas och anpassas utifrån de specifika delprojekten. Här hittar du modellen

Delprojekt som drivs just nu

Publikationer från Skogsstyrelsen

Adaptiv skogsskötsel 2013

Adaptiv skogsskötsel 2013–2016

Organisation

Projektägare: Johan Sonesson, Skogforsk

Projektgrupp: Jonas Cedergren, Mattias Berglund & Erik Ling (Skogforsk)

Referensgrupp

  • Johan Sonesson, Skogforsk (sammankallande)

  • Erik Sollander, Skogsstyrelsen

  • Tomas Lundmark, SLU

  • Gisela Björse, Sveaskog

  • Olof Norgren, Holmen 

  • Maria Lennartsson, Södra skogsägarna

  • Sofia Bäcklund, Stiftens egendomsförvaltningars förening

  • Helena Gålnander, Stora Enso