Gå till:

Jämställdhet & arbetsmiljö

Foto: Mostphotos
Det ska vara kul att gå till jobbet! Vi ska ta till vara på medarbetarnas kompetens och alla ska känna sig välkomna!

Skogforsk är en arbetsplats för civilingenjörer, ekologer, samhällsvetare och ekonomer parallellt med de skogliga kompetenserna. Här arbetar också tekniker, kommunikatörer, lärare och systemutvecklare, för att nämna några kompetenser till.
De olika bakgrunderna är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag men de utvecklar även vår företagskultur och näringen i stort. Vi tror på att inkludering och jämställdhet ger en bättre och mer kreativ arbetsplats som skapar gemenskap och driv även utanför Skogforsks väggar. 

En jämställd skogsnäring

För att skogsnäringen ska vara en attraktiv bransch att arbeta i, behöver den vara jämställd och inkluderande. Skogforsk bedriver inte några egna jämställdhetsprojekt, däremot engagerar vi oss i initiativ och projekt inom näringen. 

För tio år sedan slog en enkätundersökning fast att det fanns en tydlig könsbaserad segregering av den skogliga arbetsmarknaden och att kvinnor valde att lämna branschen i högre utsträckning än män. Tillsammans med SLU genomförde Skogforsk en uppföljningsenkät 2022 för att kartlägga utvecklingen. Trots näringens satsningar är förändringarna små. Studien visar att könssegregeringen inom skogssektorn till stor del kvarstår. Hela rapporten finns här: Tio år med jämställdhet på agendan. 

Under 2022 startades initiativet Skogssektorns jämställdhetsråd med målet att nå en mer jämställd skogssektor. Skogforsk har valt att engagera sig i rådet genom att ha representanter i både styr-, expert- och arbetsgrupper för att på så vis bidra till jämställdheten både i näringen som på Skogforsk. 

Jämställdheten på Skogforsk

Då vi jämför Skogforsk med resten av skogsnäringen har Skogforsk en hyfsat jämn könsfördelning, 33 % kvinnor jämfört med 11 % i hela näringen. Vår Ledningsgrupp har en jämn fördelning: 8 kvinnor och 9 män. 

Antal anställda till 2022.png

Antal anställda fördelat på kön.

 

 


En jämställd rekrytering är en viktig del i arbetet. Vi genomlyser texter och bildval i våra rekryteringsannonser för att de ska vara intessanta för alla med relevant kompetens, oavett kön och bakgrund. Det ska också framgå att vi anser att är mångfald viktigt för effektivitet och trivsel. Skogforsks intervjugrupper vid rekryteringar inkluderar representanter från en mångfald av personer från organisationen. Genom att sammanställa rekryteringsstatistik kan vi analysera och följa utvecklingen av både processen och resultatet av rekryteringen.

Jämställdhet handlar om mer än antal

Alla ska känna sig välkomna på Skogforsk!  Därför arbetar vi löpande med kunskap och dialog om vår kultur och våra normer. Arbetet tar avstamp i vår Uppförandekod i vilken vi beskriver meningen med vår vision, våra etiska krav och våra värdeord. Med jämna mellanrum följer vi upp hur jämställdheten på Skogforsk upplevs (resultaten från 2022 års uppföljning redovisas längre ner). Lönekartläggning genomförs årligen tillsammans med facken.

Skogforsks värdeord är Respekt, Engagemang och Kvalitet. De ska genomsyra allt vi gör och hur vi beter oss mot varandra och de vi möter. Värdeorden lyfts i olika sammanhang, till exempel vid medarbetarsamtalen och vid workshops, för att de ska vara till en hjälp i vår vardag.

Genom återkommande seminarier och workshops ökar vi medvetenheten kring hur en ojämställd arbetsplats påverkar både oss som människor och våra resultat negativt. De ger oss också chans att diskutera hur vi har det på vår arbetsplats: vad har vi för regerande normer? Vad måste synliggöras och förbättras? Genom åren har vi till exempel hunnit med seminarier och workshops med rubrikerna

  • Företagskulturens påverkan på arbetsplatsen och medarbetare 
  • Jämställdhet & mansrollen
  • Om jämställdhet i ansökningar för forskningsmedel
  • Normer, hur de påverkar oss och hur vi tillsammans kan bryta de negativa normerna

Hur upplevs jämställdheten på Skogforsk?

År 2022 genomförde Skogforsk en enkätundersökning bland de anställda för att ta reda på hur jämställdheten på Skogforsk upplevs. Resultatet visar att vi har en bra kultur på Skogforsk. De flesta upplever att vi är inkluderande på jobbet och har högt i tak.

imagejvbxo.png

Svarsfördelning på frågan "Hur upplever du kulturen på Skogforsk på en skala 1 till 10 där 1= Raljerande jargong: vissa grupper nedvärderas, vissa åsikter viftas bort, vi skämtar på andras bekostnad och 10= Vi är öppna, inkluderande och har högt i tak. (Antal svar)

 

Enkätsvaren visade dock att 28 % av kvinnorna och 9 % av männen någon gång känt sig kränkta i ett Skogforsksammanhang. I kommentarerna framkom att det oftast handlar om respektlöst bemötande och osynliggörande. På frågan om man upplevt sig exkluderad eller ovälkommen i något sammanhang, svarade 17 % av kvinnorna och 13 % av männen ja. I dessa fall handlade det om att det är äldres och mäns ord och värderingar som väger tyngst, liksom att maskulina beteenden och intressen dominerar. Det har också upplevts att det är genom dessa sammanhang som man positionerar sig i arbetslivet och i karriären, vilket framför allt missgynnar yngre samt kvinnor, men även män kan missgynnas.

En återkommande kommentar var att fler kvinnor känt sig tillfrågade att ingå i arbetsgrupper och projekt för att könsfördelningen i gruppen måste hyfsas, inte för sin kompetens.

En frisk arbetsplats

Skogforsk ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt, både nu och i framtiden. Vårt förebyggande arbetsmiljöarbete genomförs systematiskt och i nära samarbete med skyddsombuden och vid behov, även med de facken. Via vår företagshälsovård erbjuds regelbundna hälsokontroller, vaccinering, stöd för förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete, rehabilitering samt chefsutbildningar. 

Skogforsk har en nollvision gällande arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar. Genom utbildningar av alla chefer och samtal med medarbetarna minst två gånger per år, arbetar vi medvetet med att fånga upp personer i riskzonen för långtidssjukskrivningar.

imagejqola.png

Andel långtidssjukskrivningar i procent av arbetad tid. Stapeln för 2023 är måltalet för året.

 

 

imagen5zjc.png