logga
Här finner du våra års- och hållbarhetsredovisningar. I dem sammanställer vi årligen vår verksamhet och vår ekonomi samt Skogforsks bidrag till hållbar utveckling.

Skogforsk bidrar till hållbar utveckling

Skogen har en central roll i utvecklingen av den cirkulära och biobaserade ekonomin. Nyttjandet av skog måste ta hänsyn till en mängd skilda värden i skogen, däribland rekreation, biologisk mångfald och rent vatten. För att kunna motverka och hantera målkonflikter krävs ständigt nya kunskaper baserade på forskning; kunskaper som snabbt kan börja användas i skogsbruket och hos beslutsfattare. Här spelar Skogforsk en central roll som brygga mellan forskning, skogsbruk och samhälle. I våra hållbarhetsredovisningar sammanfattar vi Skogforsks bidrag till en hållbar utveckling.