Gå till:

Års- och hållbarhetsredovisning

Här finner du våra års- och hållbarhetsredovisningar. I dem sammanställer vi årligen vår verksamhet och vår ekonomi samt Skogforsks bidrag till hållbar utveckling.

Skogforsk bidrar till hållbar utveckling

Skogen har en central roll i utvecklingen av den cirkulära och biobaserade ekonomin. Nyttjandet av skog måste ta hänsyn till en mängd skilda värden i skogen, däribland rekreation, biologisk mångfald och rent vatten. För att kunna motverka och hantera målkonflikter krävs ständigt nya kunskaper baserade på forskning; kunskaper som snabbt kan börja användas i skogsbruket och hos beslutsfattare. Här spelar Skogforsk en central roll som brygga mellan forskning, skogsbruk och samhälle. I våra hållbarhetsredovisningar sammanfattar vi Skogforsks bidrag till en hållbar utveckling.

Skogforsk & de globala hållbarhetsmålen

Skogforsk har under de senaste fyra åren genomfört intressentdialoger för att kunna prioritera de viktigaste frågorna att arbeta med för att bidra till en hållbar utveckling. FNs Globala hållbarhetsmål är en röd tråd i Skogforsks hållbarhetsarbete. De har också varit centrala i våra intressentdialoger för att tydliggöra vilka mål som Skogforsk starkast kan bidra till, och hur. Tretton mål har high-lightats, se bild nedan. Samtidigt har beröringspunkter mellan vårt arbete och alla mål hittats. Detta ger oss inspiration att fortsätta vårt arbete samtidigt som det är en vägvisare för att vi gör rätt saker.

image8z3bx.png

Läs mer