logga
Rasmus senaste artiklar
Naturvård efter landskapets förutsättningar
Genom att kartlägga egenskaper kopplade till skyddsvärda arters livsmiljöer kan välgrundade beslut fattas om vilken skog som ska avsättas för att skapa en grön infrastruktur av värdefulla livsmiljöer.
2024-04-23
Förädlade plantors påverkan på det växande skogsbeståndet
Förädlade plantor växer snabbare än självföryngrade. De är därför viktiga för beståndets totala tillväxt. Denna studie har följt andelen förädlade plantor innan röjning på trakter i södra Sverige.
2024-04-16
Hur många planterade plantor försvinner?
Döda och försvunna plantor ett till två år efter plantering förklarar inte varför så många plantor saknas på hyggena.
2024-04-10
Föryngringskollen - metoduppdatering 2023
Grundidén med Föryngringskollen är att angripa problemet med hög plantdöd tillsammans, systematiskt och långsiktigt genom årliga inventeringar enligt en gemensam metod och med fasta variabler.
2024-02-19
Ökad skogsproduktion och förbättrad miljöhänsyn – går det?
När skogen har skördats ska ny växa upp. Genom bättre ståndortsanpassning och annat föryngringsarbete kan kvaliteten höjas på både produktion och hänsyn.
2023-09-25
Föryngringskollen – Första årets resultat
Många plantor som planteras i skogsbruket dör redan de första åren efter plantering. För att förstå varför och hitta lösningar startades “Föryngringskollen”. Nu presenterar vi första årets resultat.
2023-01-30
Föryngringskollen - målet är att öka plantöverlevnaden
Det har visat sig att en stor andel av de planterade plantorna dör redan under de första åren efter planteringen. Nu satsar vi på att ta reda på varför.
2022-12-14
Föryngringen kan stärkas – utrymme för optimering i flera led
Hur stämmer den färdiga föryngringen överens med förväntningar och traktdirektiv? Är det möjligt att precisera föryngringen till lokala förutsättningar med hjälp av digitala kartunderlag?
2021-12-21
Markbered inte för nära ytvatten
Att lämna en zon utan markberedning intill ytvatten är en viktig hänsynsåtgärd. Resultat från inventeringar av 174 markberedda hyggen redovisas i en rapport.
2020-03-13
Hänsyn på 13 procent av arealen
Vid slutavverkning lämnas i genomsnitt nästan 13 procent av arealen som hänsyn, visar en sammanställning av sju skogsföretags hänsynsuppföljning.
2019-11-18
Utvärdering av markberedningsmetoden pytsning
Riktad markberedning kan vara ett bra alternativ till dragna metoder, till exempel i svår terräng eller vid extra höga krav på skonsamhet. I den här studien utvärderas metoden pytsning med grävmaskin.
2019-04-08
Kollegor inom Skogsskötsel
Mattias Berglund
Forskare
Jonas Cedergren
Forskare
Felicia Dahlgren Lidman
Forskare
Alfred Deutgen
Doktorand
Line Djupström
Bitr programchef
Nils Fahlvik
Seniorforskare
Emelie Fredriksson
Forskare
Jörgen Hajek
Specialist
Lars Högbom
Seniorforskare
Fredrik Johansson
Projektledare
Michael Krook
Försökstekniker
Delphine Lariviere
Doktorand
Erik Ling
Programchef
Sima Mohtashami
Forskare
Oscar Nilsson
Forskare
Magnus Persson
Forskare
Eva Ring
Seniorforskare
Olle Rosenberg
Seniorforskare
Ulf Sikström
Seniorforskare
Henrik Svennerstam
Forskare
Märtha Wallgren
Seniorforskare
Jan-Olov Weslien
Seniorforskare
Per Westerfelt
Forskare
Jonas Öhlund
Forskare
Petter Öhrn
Forskare