logga
Evas senaste artiklar
Miljöeffekter av markberedning
Skogforsk har gjort en litteraturstudie om miljöeffekter av markberedning på mineraljord. Här sammanfattas resultaten som baseras på studier i Sverige och Finland.
2024-06-24
Fler lövträd längs skogsbäckar kan ge ökad ekologisk status
Att gynna lövträd i den strandnära skogen kan bidra till ökad ekologisk status i bäckar. Det visar en ny studie från Skogforsk och SLU.
2023-12-15
Kantzoners bredd längs vattendrag, diken och sjöar
En studie av bredden på kantzoner utefter sjöar och vattendrag visar att kantzonerna var bredast utmed sjöar och smalast vid diken.
2022-12-16
Körskador - några nedslag från de senaste 15 åren
I dagens skogsbruk trafikeras skogsmarken av tunga maskiner. Det kan orsaka körskador. Här görs några nedslag i vad som hänt under de senaste ca 15 åren kopplat till körskador.
2022-12-08
Skotarspår undersökta efter körning med och utan markskydd
I två fältförsök har spårbildning och annan markpåverkan undersökts efter körning med en lastad skotare.
2021-10-13
Asktillförsel gav långsiktiga effekter på markvattenkemin
Självhärdad krossaska påverkade markvattenkemin under rotzonen i upp till 17 år. Det visar en studie i ett fältförsök på fastmark.
2021-06-11
15 år av nordiskt-baltiskt nätverkande kring ekosystemtjänster
Att träffa forskarkollegor från andra länder kan ge nyttiga erfarenheter och samarbeten. Skogforsk har deltagit i ett nordiskt-baltiskt nätverk vars erfarenheter nu sammanfattats.
2021-06-07
Handledning om markfuktighetskartor
En handledning om hur man kan använda markfuktighetskartor i skogsbruket har tagits fram. Den beskriver även vad som kännetecknar fyra olika typer av markfuktighetskartor.
2021-03-03
Vattenskyddsåtgärder vid dikesrensning
Det är viktigt att skydda ytvattnens kvalitet vid dikesrensning. I en ny rapport beskrivs olika vattenskyddsåtgärder som kan bidra till att minska påverkan på ytvatten.
2021-03-03
Guide för hur man kan använda markfuktighetskartor i skogsbruket (guide in English)
Markfuktighetskartor visar var det finns fuktiga och blöta områden i anslutning till vattendrag och sjöar. I ett EU-projekt har en guide tagits fram på hur man kan använda dessa kartor i skogsbruket.
2020-06-18
Markbered inte för nära ytvatten
Att lämna en zon utan markberedning intill ytvatten är en viktig hänsynsåtgärd. Resultat från inventeringar av 174 markberedda hyggen redovisas i en rapport.
2020-03-13
Långliggande försök om körskador dokumenterade i rapport
I två fältförsök i Västerbotten har terrängkörning med skotare med och utan markskydd studerats. Försöken har dokumenterats i en rapport, som kan fungera som underlag till framtida studier.
2020-02-07
Studier i avrinningsområden i norra Sverige dokumenterade i rapport
Balsjö-studien i avrinningsområden i Västerbotten har dokumenterats i en rapport. Rapporten beskriver upplägg och datainsamling samt listar nära 60 publikationer, som baseras på studier i områdena.
2019-10-31
Så gick det med rördammen
En ny konstruktion för att hindra jordtransport nedströms efter dikesrensning, en rördamm, har inspekterats under två år. En slutsats är att dammen behövde grävas ur för att behålla funktionen.
2019-09-27
Skyddszoner i våra grannländer
En meter eller 500 meter? Reglerna för skyddszoner mot vatten varierar stort mellan närliggande länder. Det stod klart vid en jämförelse av länderna i Norden och Baltikum.
2019-09-05
God praxis vid dikesrensning
En ny rapport ger vägledning om dikesrensning kan vara en lämplig åtgärd och hur den kan utföras för att minska påverkan på vattenkvaliteten nedströms.
2018-12-14
Rekommendationer för kantzoner vid skogsbruk – resultat från ett samarbete kring Östersjön
Att lämna kantzoner längs sjöar och vattendrag i samband med avverkning kan motverka negativa effekter på vattenkvalitet. Kantzoner används i hela Östersjöregionen.
2018-12-04
Extrem gödsling gav ökade kvävehalter efter avverkning
Gödsling kan påverka vattenkemin även efter avverkning. I ett försök var markvattnets nitrathalt förhöjd efter avverkning då skogen gödslats med totalt 1080 kg kväve/ha eller mer.
2018-09-04
Rördamm – ny vattenskyddssåtgärd vid dikesrensning
En rördamm kan vara en bra skyddsåtgärd vid dikesrensning, för att hindra att jordpartiklar transporteras till nedströms belägna vatten. Metoden kommer från Finland och testas nu i Sverige.
2018-03-28
Risningens effekter på spårbildning, skotning och skördarprestation
I den här studien har vi jämfört skotares spårbildning, bränsleförbrukning, vibrationer och körhastighet för risade stickvägar jämfört med orisade. Även skördarens prestation har undersökts.
2017-08-01
Skog längs små vattendrag – hur ser den ut?
Ett sätt att skydda vattendrag från negativ påverkan från skogsbruket är att lämna kantzoner. Här är några forskningsresultat som kan bidra med underlag för att skapa mer funktionella kantzoner.
2017-06-27
Skyddszoner för vatten på skogsmark i Norden och Baltikum
I Sverige och Finland förlitar man sig i hög grad på frivilliga åtaganden för skyddszoner mot vatten. I resten av regionen finns exempel på länder med både mer och mindre föreskrivande regler.
2017-06-15
Lägre utlakning men större näringsförluster efter grotskörd
Vid helträdsskörd tenderar kväveuttaget via groten vara betydligt större än eventuella skillnader i kväveutlakning under hyggesfasen. Det visar en budgetberäkning för bördig granskog i Sverige.
2017-03-16
Groten – en värdefull resurs
Nya studier visar återigen att uttag av grot vid slutavverkning kan påverka tillväxten i nästa trädgeneration – åtminstone på kort sikt.
2016-10-19
Inventeringsstudie av körskador vid slutavverkning
I denna studie har 237 slutavverkningar i Mälardalen inventerats avseende körskador. Syftet var att ge underlag för bättre drivningsplanering.
2016-06-10
Miljöeffekter av grotskörd
Kväveutlakningen efter avverkning verkar inte påverkas av grotskörd i någon större utsträckning. Det är en av slutsatserna från en studie av markvattenkemin under grothögar.
2015-09-30
Få effekter av tidigare gödsling
När skogen avverkats ökar utlakningen av näringsämnen som till exempel kväve under några år. Då man avverkar tidigare gödslad skog riskerar ännu mer kväve att lakas ut, eftersom gödslingen ökat mängden kväve i marken. Men det är inte självklart, antyder nya rön.
2014-05-02
Attityder till körskadeproblematiken i skogsbruket
Forskare vid Skogforsk och Umeå universitet har gjort en enkätstudie om hur olika yrkesgrupper i skogsbruket ser på körskador i samband med drivning. Att motverka körskador ansågs generellt vara en viktig del i den vardagliga hänsynen och att minska mängden körskador ansågs vara måttligt svårt.
2014-02-11
Attityder och åsikter med koppling till körskador inom olika yrkesgrupper i skogsbruket
Skogen fyller flera behov i samhället i dag och dess värde kan variera från produktionsvärdet, ekologiska värdet, till dess rekreationsvärde för människor. I en enkätstudie har attityder och åsikter om körskador och möjliga motåtgärder undersökts bland olika yrkesgrupper som arbetar i det svenska skogsbruket.
2014-01-15
Hyggesbränning minskade negativa effekter på vatten
Hyggesbränning kan i vissa fall minska den negativa påverkan som slutavverkning av skog har på markvattenkemin. Det är slutsatsen av ett fältförsök i Hälsingland.
2013-11-14
Nya resultat från gamla gödslingsförsök
Runt 1980 etablerades fyra gödslingsförsök för att studera hur kvävegödsling med olika intensitet påverkade trädtillväxten. Här rapporterar vi resultat från de ca 30 år som försöken pågått. Vi berättar om hur trädtillväxten påverkades, hur markkemin ändrades, om slutavverkningens effekter på markvattenkemin, markvegetationen och föryngringen samt hur harvning påverkade resultaten.
2013-11-13
Tidigare gödsling påverkade inte tillväxten för plantor eller markvegetation
Tidigare gödsling påverkade varken nya tallplantors tillväxt eller markvegetationens biomassa. Det visar försök som Skogforsk gjort.
2013-10-22
Hyggesbränning motverkade oönskade effekter på markvattenkemin
Efter slutavverkning brukar nitrat- och aluminiumhalten i markvattnet öka samtidigt som pH-värdet sjunker. Men hyggesbränning visade sig motverka dessa oönskade effekter. Bränning kan alltså vara bra både för biologisk mångfald och vattenkvalitet.
2013-08-23
Få skador med välrisad väg
"Det är påtagligt hur stor effekten är av att skydda marken", säger skogforskaren Eva Ring i tidningen Vision. Det hon talar om är resultaten från nya körskadeförsök, som Skogforsk har anlagt i samarbete med SLU och METLA.
2013-02-28
Skogsbruket kan minska markskadorna
Att undvika markskador vid avverkning är en av skogsbrukets stora utmaningar. Milda vintrar och önskemål om jämna virkesflöden ställer höga krav på både planering och avverkningsarbete.
2012-11-22
Slutavverkningarna tillför totalt sett lite kväve till haven
Kväveutlakningen till vattendrag och sjöar ökar efter slutavverkning. För landet som helhet är hyggenas andel av kväveläckaget till kusthaven relativt litet jämfört med läckaget från övrig skogsmark.
2010-07-01
Förslag till en gemensam policy angående körskador på skogsmark för svenskt skogsbruk
Att motverka uppkomsten av körskador är ett viktigt mål för svenskt skogsbruk. Markskador till följd av körning i skogsmark är ett växande problem och påverkas av många faktorer.
2010-01-01
Långliggande fältförsök – en kunskapsbas för morgondagens skogsbruk
Skogforsk har mer än 1 500 långliggande fältförsök spridda över hela landet. De är en viktig resursbas, såväl för svenska som internationella forskningsprojekt, för att utveckla skogsbruket mot ökad tillväxt och minskad negativ påverkan på miljön.
2009-01-01
Ökad produktion i Svenska kyrkans skogar - med hänsyn till miljö och sociala värden
Föreliggande rapport vill ge ett beslutsunderlag för användning av produktionshöjande åtgärder och ev. konsekvenser på flora och fauna, vatten, klimat och mark samt sociala och kulturella värden.
2009-01-01
Skogsbruk och vatten – en kunskapsöversikt
Vatten utgör en viktig del av det svenska skogslandskapet. Det är sannolikt att skogens vatten kommer att hamna i större fokus framöver. Här sammanfattas dagens kunskap om hur skogsbruk påverkar vatten och mark i Sverige.
2008-01-01
Mindre läckage av nitratkväve efter markberedning
Halten nitratkväve i markvattnet var lägre på markberedda ytor än på obehandlade. Det var det oväntade resultatet av en studie i Härjedalen.
2006-07-01
Att bedriva skogsbruk med särskild hänsyn till vatten
Arbetet syftar till att redovisa dagens kunskap om hur några olika skogsskötselåtgärder påverkar vattenkvaliteten, främst baserat på försök som utförts i Sverige.
2002-01-01
Effekter av granulerad trädaska på markvattenkemin i tre försök i barrskog på fastmark
I dag undersöker man möjligheten att återföra aska till skogen, dels för att återföra en del av den näring som skogsbränsleuttaget medfört, dels för att undvika deponering.
1998-01-01
Bränning - effekter på luft, mark och vatten
I framtiden kommer sannolikt allt större skogsmarksarealer att brännas i naturvårdssyfte. Bränderna påverkar inte bara den biologiska mångfalden, utan även luft, mark och vatten.
1997-05-08
Miljöeffekter av bränder i skogsekosystem
Bränder innebär en stor förändring av den kemiska och fysikaliska miljön i skogsekosystem. Här ges en översikt över brandens effekter på luft, mark och vatten.
1997-03-07
Kollegor inom Skogsskötsel
Mattias Berglund
Forskare
Jonas Cedergren
Forskare
Felicia Dahlgren Lidman
Forskare
Alfred Deutgen
Doktorand
Line Djupström
Bitr programchef
Nils Fahlvik
Seniorforskare
Emelie Fredriksson
Forskare
Jörgen Hajek
Specialist
Lars Högbom
Seniorforskare
Fredrik Johansson
Projektledare
Michael Krook
Försökstekniker
Delphine Lariviere
Doktorand
Erik Ling
Programchef
Sima Mohtashami
Forskare
Oscar Nilsson
Forskare
Magnus Persson
Forskare
Olle Rosenberg
Seniorforskare
Ulf Sikström
Seniorforskare
Henrik Svennerstam
Forskare
Rasmus Sörensen
Forskare
Märtha Wallgren
Seniorforskare
Per Westerfelt
Forskare
Jonas Öhlund
Forskare
Petter Öhrn
Forskare