Gå till:

Eva Ring

Seniorforskare
(Fil D)
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
eva.ring@skogforsk.se

070 - 518 87 20

FD. Forskar om miljöeffekter på vatten och mark av olika skogsbruksåtgärder, främst avverkning, markberedning, kantzoner, gödsling, askåterföring, körning på skogsmark och bränning. Har deltagit i olika arbeten för att utveckla miljöhänsynen inom skogsbruket.

Mark & vatten
Kollegor inom Skogsskötsel