logga
Lars senaste artiklar
Fler lövträd längs skogsbäckar kan ge ökad ekologisk status
Att gynna lövträd i den strandnära skogen kan bidra till ökad ekologisk status i bäckar. Det visar en ny studie från Skogforsk och SLU.
2023-12-15
Beräkningar av kolbalanser för Sveaskogs skogar och skogsbruk
Beräkningar av biogena och fossila kolflöden för Sveaskogs brukade skogar visar på stora biogena flöden med ett betydande nettoupptag av koldioxid i skogen.
2023-04-04
Kvävets roll i skogen
Kväve ger liv och tillväxt - om det är på rätt ställe, i rätt form och i rätt dos. Annars kan det ställa till med problem.
2022-07-25
Forskning om hur körskador kan förhindras vid avverkning
I två nya syntesrapporter (review-artiklar) har olika metoder för att förhindra markskador sammanställts.
2022-02-04
Skotarspår undersökta efter körning med och utan markskydd
I två fältförsök har spårbildning och annan markpåverkan undersökts efter körning med en lastad skotare.
2021-10-13
Björkens möjligheter – en kunskapssammanställning
Björken betraktas alltmer som ett viktigt produktionsträd vid sidan av sina värden för mångfald och landskap. En ny rapport sammanställer vad vi vet om björkens möjligheter i ett framtida brukande.
2021-08-20
Skogsgödsling – en handledning
Skogsgödsling – en handledning.
2021-08-03
Nya underlag för livscykelanalys av det svenska skogsbruket
Vilken effekt får produktionen av förnyelsebara bioråvaror? En ny studie sammanställer data över det svenska skogsbruket, vilket möjliggör mer detaljerade livscykelanalyser.
2021-06-11
Asktillförsel gav långsiktiga effekter på markvattenkemin
Självhärdad krossaska påverkade markvattenkemin under rotzonen i upp till 17 år. Det visar en studie i ett fältförsök på fastmark.
2021-06-11
15 år av nordiskt-baltiskt nätverkande kring ekosystemtjänster
Att träffa forskarkollegor från andra länder kan ge nyttiga erfarenheter och samarbeten. Skogforsk har deltagit i ett nordiskt-baltiskt nätverk vars erfarenheter nu sammanfattats.
2021-06-07
Handledning om markfuktighetskartor
En handledning om hur man kan använda markfuktighetskartor i skogsbruket har tagits fram. Den beskriver även vad som kännetecknar fyra olika typer av markfuktighetskartor.
2021-03-03
Instruktioner för livscykelanalyser för skogsbruk
Instruktionerna beskriver vad som ska ingå i livscykelanalysen för en viss produktkategori, i vårt fall sågtimmer, massaved, grot och bränsleved.
2020-12-15
Guide för hur man kan använda markfuktighetskartor i skogsbruket (guide in English)
Markfuktighetskartor visar var det finns fuktiga och blöta områden i anslutning till vattendrag och sjöar. I ett EU-projekt har en guide tagits fram på hur man kan använda dessa kartor i skogsbruket.
2020-06-18
Så gick det med rördammen
En ny konstruktion för att hindra jordtransport nedströms efter dikesrensning, en rördamm, har inspekterats under två år. En slutsats är att dammen behövde grävas ur för att behålla funktionen.
2019-09-27
Korkbaserat saneringsmedel effektivt mot oljespill
En ny korkbaserad produkt för sanering av olja visar stor potential. Jämfört med ett annat vanligt medel mot oljespill är den är bättre på flera sätt.
2018-10-05
Extrem gödsling gav ökade kvävehalter efter avverkning
Gödsling kan påverka vattenkemin även efter avverkning. I ett försök var markvattnets nitrathalt förhöjd efter avverkning då skogen gödslats med totalt 1080 kg kväve/ha eller mer.
2018-09-04
Rördamm – ny vattenskyddssåtgärd vid dikesrensning
En rördamm kan vara en bra skyddsåtgärd vid dikesrensning, för att hindra att jordpartiklar transporteras till nedströms belägna vatten. Metoden kommer från Finland och testas nu i Sverige.
2018-03-28
Skog längs små vattendrag – hur ser den ut?
Ett sätt att skydda vattendrag från negativ påverkan från skogsbruket är att lämna kantzoner. Här är några forskningsresultat som kan bidra med underlag för att skapa mer funktionella kantzoner.
2017-06-27
Skonsam avverkning
Med kunskap, bra planering, rätt verktyg och utrustning går det att köra ut mycket virke från en trakt utan att göra markskador. I den här filmen ges några tips för skonsamt drivningsarbete.
2017-05-09
Undvik markskador med spökslag
Spökslag är en metod för att undvika skador på mark och vatten. Metoden innebär att enbart skördaren kör i kanten mot fuktiga partier och lägger upp virket mot bärigare mark åt den tyngre skotaren.
2017-04-24
Tips för bättre risning
Genom att lägga ris på rätt ställen kan markskador vid avverkning undvikas. I filmen får vi lära oss några knep, som till exempel att korslägga de avverkade trädens toppar för ännu bättre bärighet.
2017-04-05
Markskador ger problem med kvicksilver
Kvicksilver finns i marken genom atmosfäriskt nedfall. Felaktigt utförd avverkning kan öka bildning av det särskilt giftiga metylkvicksilvret och orsaka spridning av det till vattendragen.
2017-03-31
Undvik markskador på mjuka passager med kavling
När marken är så mjuk att det inte räcker att lägga ris där skogsmaskinerna ska köra är det läge att kavla. I den här filmen visas hur det görs på bästa sätt och markskador undviks.
2017-03-22
Lägre utlakning men större näringsförluster efter grotskörd
Vid helträdsskörd tenderar kväveuttaget via groten vara betydligt större än eventuella skillnader i kväveutlakning under hyggesfasen. Det visar en budgetberäkning för bördig granskog i Sverige.
2017-03-16
Så utformas kantzonen
Att lämna en kantzon är en viktig hänsynsåtgärd vid avverkning. I den här filmen får vi veta hur den ska utformas för att göra maximal nytta
2017-03-14
Spårlös – ett skogsbruk fritt från körskador
Idag finns kunskapen och teknologin för att avverka och transportera skog utan att orsaka skador på marken och vattnet. I filmen Spårlös visar maskinförare och forskare hur det är möjligt.
2017-03-06
Groten – en värdefull resurs
Nya studier visar återigen att uttag av grot vid slutavverkning kan påverka tillväxten i nästa trädgeneration – åtminstone på kort sikt.
2016-10-19
Inventeringsstudie av körskador vid slutavverkning
I denna studie har 237 slutavverkningar i Mälardalen inventerats avseende körskador. Syftet var att ge underlag för bättre drivningsplanering.
2016-06-10
Snabbväxande trädslag på åkermark – markkemi och fastläggning av kol och kväve
Vilken produktionsförmåga har olika snabbväxande trädslag vid återplan­tering av skog på åkermark? Hur påverkar det marken? Rapporten redovisar etapp 2 av projektet, fem år efter plantering.
2016-03-29
Energiskog på jordbruksmark ger tidig klimatnytta
En försöksserie med snabbväxande trädslag på tidigare jordbruksmark visar att energiskogsodling utgör en kolsänka redan efter fem år.
2015-12-08
Miljöeffekter av grotskörd
Kväveutlakningen efter avverkning verkar inte påverkas av grotskörd i någon större utsträckning. Det är en av slutsatserna från en studie av markvattenkemin under grothögar.
2015-09-30
Få effekter av tidigare gödsling
När skogen avverkats ökar utlakningen av näringsämnen som till exempel kväve under några år. Då man avverkar tidigare gödslad skog riskerar ännu mer kväve att lakas ut, eftersom gödslingen ökat mängden kväve i marken. Men det är inte självklart, antyder nya rön.
2014-05-02
Attityder till körskadeproblematiken i skogsbruket
Forskare vid Skogforsk och Umeå universitet har gjort en enkätstudie om hur olika yrkesgrupper i skogsbruket ser på körskador i samband med drivning. Att motverka körskador ansågs generellt vara en viktig del i den vardagliga hänsynen och att minska mängden körskador ansågs vara måttligt svårt.
2014-02-11
Kantzoner mot vatten - nytta och kostnader
Att lämna kantzoner mot vattendragen vid avverkning är en viktig hänsynsåtgärd, men att lämna dem helt orörda innebär en betydande minskning av lönsamheten. Om man istället bedriver visst skogsbruk i zonen påverkas lönsamheten inte alls lika mycket
2014-01-27
Attityder och åsikter med koppling till körskador inom olika yrkesgrupper i skogsbruket
Skogen fyller flera behov i samhället i dag och dess värde kan variera från produktionsvärdet, ekologiska värdet, till dess rekreationsvärde för människor. I en enkätstudie har attityder och åsikter om körskador och möjliga motåtgärder undersökts bland olika yrkesgrupper som arbetar i det svenska skogsbruket.
2014-01-15
Hyggesbränning minskade negativa effekter på vatten
Hyggesbränning kan i vissa fall minska den negativa påverkan som slutavverkning av skog har på markvattenkemin. Det är slutsatsen av ett fältförsök i Hälsingland.
2013-11-14
Nya resultat från gamla gödslingsförsök
Runt 1980 etablerades fyra gödslingsförsök för att studera hur kvävegödsling med olika intensitet påverkade trädtillväxten. Här rapporterar vi resultat från de ca 30 år som försöken pågått. Vi berättar om hur trädtillväxten påverkades, hur markkemin ändrades, om slutavverkningens effekter på markvattenkemin, markvegetationen och föryngringen samt hur harvning påverkade resultaten.
2013-11-13
Tidigare gödsling påverkade inte tillväxten för plantor eller markvegetation
Tidigare gödsling påverkade varken nya tallplantors tillväxt eller markvegetationens biomassa. Det visar försök som Skogforsk gjort.
2013-10-22
Hyggesbränning motverkade oönskade effekter på markvattenkemin
Efter slutavverkning brukar nitrat- och aluminiumhalten i markvattnet öka samtidigt som pH-värdet sjunker. Men hyggesbränning visade sig motverka dessa oönskade effekter. Bränning kan alltså vara bra både för biologisk mångfald och vattenkvalitet.
2013-08-23
Få skador med välrisad väg
"Det är påtagligt hur stor effekten är av att skydda marken", säger skogforskaren Eva Ring i tidningen Vision. Det hon talar om är resultaten från nya körskadeförsök, som Skogforsk har anlagt i samarbete med SLU och METLA.
2013-02-28
Skogsbruket kan minska markskadorna
Att undvika markskador vid avverkning är en av skogsbrukets stora utmaningar. Milda vintrar och önskemål om jämna virkesflöden ställer höga krav på både planering och avverkningsarbete.
2012-11-22
Slutavverkningarna tillför totalt sett lite kväve till haven
Kväveutlakningen till vattendrag och sjöar ökar efter slutavverkning. För landet som helhet är hyggenas andel av kväveläckaget till kusthaven relativt litet jämfört med läckaget från övrig skogsmark.
2010-07-01
Markkemi och fastläggning av C och N i produktionsinriktade bestånd med snabbväxande trädslag
Behovet av alternativ till fossila bränslen medför att odling av snabbväxande trädslag sannolikt blir en betydelsefull inriktning inom den svenska skogsproduktionen.
2010-01-01
Ökad produktion i Svenska kyrkans skogar - med hänsyn till miljö och sociala värden
Föreliggande rapport vill ge ett beslutsunderlag för användning av produktionshöjande åtgärder och ev. konsekvenser på flora och fauna, vatten, klimat och mark samt sociala och kulturella värden.
2009-01-01
Skogsbruk och vatten – en kunskapsöversikt
Vatten utgör en viktig del av det svenska skogslandskapet. Det är sannolikt att skogens vatten kommer att hamna i större fokus framöver. Här sammanfattas dagens kunskap om hur skogsbruk påverkar vatten och mark i Sverige.
2008-01-01
Mindre läckage av nitratkväve efter markberedning
Halten nitratkväve i markvattnet var lägre på markberedda ytor än på obehandlade. Det var det oväntade resultatet av en studie i Härjedalen.
2006-07-01
Retention av bor efter gödsling med Skog-CAN innehållande olika borformuleringar
Mikronäringsämnet bor är viktigt för växter och brist kan leda till att träd får flera toppar och sänkt tillväxt.
2005-01-01
Gödsling påverkar mykorrhizasamhället – men effekten verkar vara övergående
Skogsgödsling med kväve missgynnar en del mykorrhizabildande svampar. Effekten förefaller dock vara kortvarig.
2005-01-01
N retention after N addition in four experimental stands of Norway spruce in southern Sweden
SITE DESCRIPTION AND BASE-LINE DATA FOR AN EXPERIMENTAL SERIES IN SOUTHERN SWEDEN
2004-01-01
Kollegor inom Skogsskötsel
Mattias Berglund
Forskare
Jonas Cedergren
Forskare
Felicia Dahlgren Lidman
Forskare
Alfred Deutgen
Doktorand
Line Djupström
Bitr programchef
Nils Fahlvik
Seniorforskare
Emelie Fredriksson
Forskare
Jörgen Hajek
Specialist
Fredrik Johansson
Projektledare
Michael Krook
Försökstekniker
Delphine Lariviere
Doktorand
Erik Ling
Programchef
Sima Mohtashami
Forskare
Oscar Nilsson
Forskare
Magnus Persson
Forskare
Eva Ring
Seniorforskare
Olle Rosenberg
Seniorforskare
Ulf Sikström
Seniorforskare
Henrik Svennerstam
Forskare
Rasmus Sörensen
Forskare
Märtha Wallgren
Seniorforskare
Per Westerfelt
Forskare
Jonas Öhlund
Forskare
Petter Öhrn
Forskare