logga
Ulfs senaste artiklar
Miljöeffekter av markberedning
Skogforsk har gjort en litteraturstudie om miljöeffekter av markberedning på mineraljord. Här sammanfattas resultaten som baseras på studier i Sverige och Finland.
2024-06-24
Skogsgödsling – en handledning
Skogsgödsling – en handledning.
2021-08-03
Vattenskyddsåtgärder vid dikesrensning
Det är viktigt att skydda ytvattnens kvalitet vid dikesrensning. I en ny rapport beskrivs olika vattenskyddsåtgärder som kan bidra till att minska påverkan på ytvatten.
2021-03-03
Dikesrensning kan öka tillväxten i bestånd med låg beståndsvolym
En studie visar att tillväxten ökade med 40 kubikmeter i genomsnitt i tall- och granbestånd med stamvolymer på 65–200 kubikmeter per hektar.
2020-08-25
Markberedning förbättrar överlevnad och initial tillväxt
Mekanisk markberedning ger högre överlevnad och höjdtillväxt för planterade barrplantor enligt en omfattande kunskapssammanställning.
2020-06-08
Så gick det med rördammen
En ny konstruktion för att hindra jordtransport nedströms efter dikesrensning, en rördamm, har inspekterats under två år. En slutsats är att dammen behövde grävas ur för att behålla funktionen.
2019-09-27
God praxis vid dikesrensning
En ny rapport ger vägledning om dikesrensning kan vara en lämplig åtgärd och hur den kan utföras för att minska påverkan på vattenkvaliteten nedströms.
2018-12-14
Rördamm – ny vattenskyddssåtgärd vid dikesrensning
En rördamm kan vara en bra skyddsåtgärd vid dikesrensning, för att hindra att jordpartiklar transporteras till nedströms belägna vatten. Metoden kommer från Finland och testas nu i Sverige.
2018-03-28
Beståndsanläggningskedjan – kunskapsunderlag för utveckling av strategier
Att se alla skogsvårdsåtgärder integrerat kan vara en väg framåt för mer kostnadseffektiv beståndsanläggning. Konceptet behöver dock vidareutvecklas för att tydligt visa på fördelarna.
2018-01-12
Skötsel av tallskog angripen av gremmeniella
Nu finns råd för tallskog angripen av gremmeniella; gallra bort träd med mer än 80 procent barrförlust. Blir skogen för gles efter en sådan gallring är det bättre att slutavverka och etablera ny skog.
2017-06-07
Ingen helhetssyn när skogen ska föryngras
När ett bestånd ska anläggas prioriteras lägsta kostnad för respektive skogsvårdsåtgärd, istället för att försöka minimera totalkostnaden för hela anläggningskedjan. Det visar en ny studie.
2017-03-23
Marktypen avgör tillväxteffekten av aska
Påverkar askåterföring trädens tillväxt? Svaret är både ja och nej. Tillväxtresponsen tycks bero på både markslag och markens bördighet.
2017-01-30
Tidigare kalkning gav ökad tillväxt i nya granskogen
Kalkning kan ge ökad tillväxt i nästa generation granskog. Det visar preliminära resultat från den senaste mätningen i Farabol-försöket i Blekinge.
2016-12-20
Bättre prioritering av dikesrensning
Dikesrensning kan få fart på trädens tillväxt. Det är nu bekräftat i den kunskapssammanställning som Skogforsk har gjort tillsammans med finska forskningsinstitutet LUKE.
2016-11-30
Behov och tillväxteffekter av dikesrensning – en kunskapssammanställning
Dikesrensning kan ge ökad trädtillväxt. Från tillväxtsynpunkt torde behovet av rensning vara störst efter föryngringsavverkning och tidig gallring. Här sammanfattas kunskapsläget.
2016-02-23
Härskande träd bör gynnas vid skärmföryngring
Det tidigare rådet står sig om att i första hand lämna de härskande träden när gran ska föryngras under högskärm.
2014-11-26
Askåterföring - till gagn för träden?
Påverkar askåterföring trädens tillväxt? Enligt nya studier besvaras frågan bäst med ett "nja".
2014-11-05
Högre tillväxt och mindre utsläpp
Nya studier visar att tillförsel av aska på torvmark både kan öka skogstillväxten och minska den globala uppvärmningen, i alla fall på kort sikt.
2014-09-24
INGVAR – en gallringsmall och planeringsinstrument
INGVAR är ett datorbaserat beslutsstöd för avverkningsplanering. På ett överskådligt sätt ger INGVAR skogsägaren kort- och långsiktiga effekter av olika åtgärder och prognoser för beståndets utveckling och virkesuttag i gallringar och slutavverkning.
2008-01-01
Kännbara tillväxtförluster i tallskog efter kraftiga angrepp av Gremmeniella
Träd som har kvar mer än 20 procent av barrmassan efter ett angrepp av Gremmeniella överlever med hög sannolikhet, och de är heller inte attraktiva för märgborren att föröka sig i. Här ges råd som kan användas direkt vid angrepp av Gremmeniella.
2008-01-01
Föryngring av gran under högskärm
Syftet med projektet var att belysa hur risken för vindfällning kan förutsägas och begränsas samt vilka faktorer som påverkar plantetableringen vid föryngring av gran under högskärm.
2005-01-01
Plantaktuellt nr 4 2005
Genetisk förädling mot rotröta, granföryngring under skärm och fröförsörjning efter Gudrun är något av innehållet i detta nummer av Plantaktuellt.
2005-01-01
N retention after N addition in four experimental stands of Norway spruce in southern Sweden
SITE DESCRIPTION AND BASE-LINE DATA FOR AN EXPERIMENTAL SERIES IN SOUTHERN SWEDEN
2004-01-01
Föryngring av gran under högskärm
Den här handledningen ger skogsskötaren rekommendationer för att tillämpa skogsskötselmetoden "Föryngring av gran under högskärm".
2001-01-01
Reserapport XXI IUFRO World Congress 2000
Vårt bidrag till konferensen bestod i att inom division 1, Skogsskötsel, presentera en poster om skärmskogsbruk, närmare bestämt ”Föryngring av gran under högskärm”.
2000-01-01
Avgång i skärmen och plantetablering vid föryngring av gran under högskärm
Intresset för föryngring av gran under skärm ökade i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet i Sverige.
1997-01-01
240 Lofsdalen − Stamtillväxt och näringshalter i barr hos tall fem år efter kalkning, PKmikro- och NPK-gödsling
Skogsmark i södra Sverige har under de senaste decennierna blivit avsevärt surare. Detta tillstånd anses till stor del bero på den höga depositionen av surgörande luftföroreningar.
1996-01-01
Studie av en- och tvågrepps-skördare i skärmhuggning
Intresset för föryngring under högskärm har ökat markant i Sverige de senaste åren, vilket bl.a. framgår av avverkningsanmälningarna till skogsvårdsmyndigheten.
1996-01-01
Studie av två fällningsmetoder vid skärmavveckling med engreppsskördare
Vid tillämpning av föryngring under högskärm är det viktigt att minimera skadorna vid skärmens avveckling. Samtidigt är det viktigt att avverkningsmetoderna är rationella och kostnadseffektiva.
1995-01-01
MEKANISKA SKADOR PÅ PLANTOR EFTER SKÄRMAVVECKLING MED EN- OCH TVÅGREPPSSKÖRDARE
Syftet med denna undersökning var att kartlägga frekvensen mekaniska skador på granföryngring efter helmekaniserad skärmavveckling.
1995-01-01
Försök 156 Altuna - Stamtillväxt och näringshalter i barr hos tall på torvmark efter gödsling med kväve, fosfor och kalium i olika relationer.
Försöket är beläget i Uppland och anlades 1980. Försöksbeståndet är självföryngrad tall (Pinus sylvestris) på torvmark.
1993-01-01
Kollegor inom Skogsskötsel
Mattias Berglund
Forskare
Jonas Cedergren
Forskare
Felicia Dahlgren Lidman
Forskare
Alfred Deutgen
Doktorand
Line Djupström
Bitr programchef
Nils Fahlvik
Seniorforskare
Emelie Fredriksson
Forskare
Jörgen Hajek
Specialist
Lars Högbom
Seniorforskare
Fredrik Johansson
Projektledare
Michael Krook
Försökstekniker
Delphine Lariviere
Doktorand
Erik Ling
Programchef
Sima Mohtashami
Forskare
Oscar Nilsson
Forskare
Magnus Persson
Forskare
Eva Ring
Seniorforskare
Olle Rosenberg
Seniorforskare
Henrik Svennerstam
Forskare
Rasmus Sörensen
Forskare
Märtha Wallgren
Seniorforskare
Per Westerfelt
Forskare
Jonas Öhlund
Forskare
Petter Öhrn
Forskare