logga
Pers senaste artiklar
Naturvård efter landskapets förutsättningar
Genom att kartlägga egenskaper kopplade till skyddsvärda arters livsmiljöer kan välgrundade beslut fattas om vilken skog som ska avsättas för att skapa en grön infrastruktur av värdefulla livsmiljöer.
2024-04-23
Digital kartläggning av hänsynsområden kring våtmarker
Det finns mycket geodata som kan underlätta planering av naturvård inom skogsbruket, men dessa är svåra att använda på ett effektivt vis. Nu undersöks möjligheter till en automatisering av arbetet.
2022-05-23
Naturvärdesbedömning med flygburen laserdata
Laserdata kan utgöra underlag till naturvärdesbedömningar. Tillsammans med SLU och Södra har vi deltagit i ett projekt som utvecklat och utvärderat modeller för naturvärdesbedömning med fjärranalys.
2022-02-07
Döda träd – levande skogar, ny film
Följ med på en spännande resa i den interaktiva filmen "Döda träd – levande skogar".
2020-06-01
Vildbin gynnas av skogsbrukets naturhänsyn
När skogsbruket lämnar stående döda träd och högstubbar vid avverkning hjälper det många pollinerande vildbin att hitta boplatser i ungskogen. De får också hjälp av skogsbilvägarnas blomrika kanter.
2019-01-07
Fjärranalys hittar gamla hänsynsytor inför gallringen
Inför förstagallringen kan data från den nationella laserskanningen användas för att hitta äldre träd som tidigare lämnats kvar som naturhänsyn.
2017-10-13
Hänsyn i gallring
Digital information om trädhöjd kan förbättra hänsynen vid förstagallringar, visar studie. Genom detaljerad kartering av tidigare lämnade hänsynsträd minskas risken att de oavsiktligt gallras bort.
2017-09-14
Drivning och markberedning slår hårt mot död ved
I dagens skogsbruk försöker man behålla så mycket död ved som möjligt. Men hur klarar sig egentligen den döda veden genom alla skogsbruksåtgärder? Ganska dåligt, har det visat sig.
2017-06-12
Lämnande av högstubbar och döda träd gör nytta
Vildbin och andra gaddsteklar som anlägger sina boplatser i död ved föredrar högstubbar och döda träd framför låga stubbar och grot.
2015-12-22
Natur och kultur i siktet
Genom att utnyttja befintliga geodata kan skogsbruket bli bättre på naturhänsyn och minska risken för att skada fornminnen. Det kan bli verklighet inom bara något år.
2015-02-03
Steklarna vill ha högstubbar
Inte bara skalbaggar utan också olika steklar, bland annat de viktiga pollinatörerna, gynnas av högstubbar och döda träd. De flyttar in när skalbaggarna flyttar ut.
2013-08-28
Kollegor inom Skogsskötsel
Mattias Berglund
Forskare
Jonas Cedergren
Forskare
Felicia Dahlgren Lidman
Forskare
Alfred Deutgen
Doktorand
Line Djupström
Bitr programchef
Nils Fahlvik
Seniorforskare
Emelie Fredriksson
Forskare
Jörgen Hajek
Specialist
Lars Högbom
Seniorforskare
Fredrik Johansson
Projektledare
Michael Krook
Försökstekniker
Delphine Lariviere
Doktorand
Erik Ling
Programchef
Sima Mohtashami
Forskare
Oscar Nilsson
Forskare
Magnus Persson
Forskare
Eva Ring
Seniorforskare
Olle Rosenberg
Seniorforskare
Ulf Sikström
Seniorforskare
Henrik Svennerstam
Forskare
Rasmus Sörensen
Forskare
Märtha Wallgren
Seniorforskare
Jonas Öhlund
Forskare
Petter Öhrn
Forskare