logga
Fredriks senaste artiklar
Föryngringskollen - Andra årets resultat
Antal plantor per hektar är fortsatt lågt. Det visar resultaten från Föryngringskollens inventeringar av 2023 års planteringar.
2024-03-19
Föryngringskollen - metoduppdatering 2023
Grundidén med Föryngringskollen är att angripa problemet med hög plantdöd tillsammans, systematiskt och långsiktigt genom årliga inventeringar enligt en gemensam metod och med fasta variabler.
2024-02-19
Ökad skogsproduktion och förbättrad miljöhänsyn – går det?
När skogen har skördats ska ny växa upp. Genom bättre ståndortsanpassning och annat föryngringsarbete kan kvaliteten höjas på både produktion och hänsyn.
2023-09-25
Verktyg för underlättad dialog kring samägda skogsbilvägar
En modell med digitala interaktiva hjälpmedel har testats för att underlätta dialogen om kostnadsfördelning för investeringar och underhåll av skogsbilvägar vid samägande.
2023-04-04
Föryngringskollen – Första årets resultat
Många plantor som planteras i skogsbruket dör redan de första åren efter plantering. För att förstå varför och hitta lösningar startades “Föryngringskollen”. Nu presenterar vi första årets resultat.
2023-01-30
Webbseminarium – Jakt och skogsbruk
I det tolfte seminariet i utbildningspaketet "Viltanpassad skogsskötsel i praktiken" diskuterar forskaren Märtha Wallgren och projektledaren Fredrik Johansson kring jakt och skogsbruk.
2022-12-22
Kantzoners bredd längs vattendrag, diken och sjöar
En studie av bredden på kantzoner utefter sjöar och vattendrag visar att kantzonerna var bredast utmed sjöar och smalast vid diken.
2022-12-16
Föryngringskollen - målet är att öka plantöverlevnaden
Det har visat sig att en stor andel av de planterade plantorna dör redan under de första åren efter planteringen. Nu satsar vi på att ta reda på varför.
2022-12-14
Avverkningstidpunkten av barkborreskadad granskog påverkar angrepp i omgivande skog
Sommaravverkning av barkborreangripna granar verkar ge lägre angrepp i närliggande skogar, än avverkning under resten av året.
2022-12-14
Prognos betesskador och viltanpassade skötselåtgärder
Nu finns ett verktyg som prognostiserar risken för betesskador för en given lokal och som utifrån riskbedömningen rekommenderar viltanpassade skötselåtgärder.
2022-12-01
Hur många planterade plantor överlever?
Skogsägarna lägger mycket kraft och pengar på att föryngra skogen efter skörd. Men blir resultatet som förväntat?
2021-12-21
Föryngringen kan stärkas – utrymme för optimering i flera led
Hur stämmer den färdiga föryngringen överens med förväntningar och traktdirektiv? Är det möjligt att precisera föryngringen till lokala förutsättningar med hjälp av digitala kartunderlag?
2021-12-21
Skog på fel ståndort
Skogforsk har utvärderat möjligheten att kartera skog på felaktig ståndort med nationellt tillgängliga databaser. Studien har funnit olika tänkbara sätt att identifiera områden med ökad risk.
2021-07-02
Handledning om markfuktighetskartor
En handledning om hur man kan använda markfuktighetskartor i skogsbruket har tagits fram. Den beskriver även vad som kännetecknar fyra olika typer av markfuktighetskartor.
2021-03-03
Guide för hur man kan använda markfuktighetskartor i skogsbruket (guide in English)
Markfuktighetskartor visar var det finns fuktiga och blöta områden i anslutning till vattendrag och sjöar. I ett EU-projekt har en guide tagits fram på hur man kan använda dessa kartor i skogsbruket.
2020-06-18
Utvärdering av nya möjligheter till förbättrad positionering med satellitbaserade system
Tack vare ökad noggrannhet i positionering som sker med nya satellitbaserade system samt fria tjänster för realtidskorrektion kan skogsbruket finna nya sätt att öka produktiviteten och precisionen.
2020-06-16
Markbered inte för nära ytvatten
Att lämna en zon utan markberedning intill ytvatten är en viktig hänsynsåtgärd. Resultat från inventeringar av 174 markberedda hyggen redovisas i en rapport.
2020-03-13
Utvärdering av markberedningsmetoden pytsning
Riktad markberedning kan vara ett bra alternativ till dragna metoder, till exempel i svår terräng eller vid extra höga krav på skonsamhet. I den här studien utvärderas metoden pytsning med grävmaskin.
2019-04-08
Högläggning med tre- och fyruddigt rivhjul
Påverkas kvaliteten på markberedningen om man minskar antalet uddar på markberedarens rivhjul från fyra till tre? Det har undersökts i den här studien.
2017-10-02
HCT-kalkyl – en interaktiv kalkylmodell för att jämföra lastbilsstorlekar
HCT-kalkyl är ett räkneverktyg för ekonomin på timmerbilar. Det kan användas till exempel för att jämföra olika fordonskombinationer och för att förutse kostnader i samband med nyinvesteringar.
2017-09-18
Bränsleförbrukning på virkesfordon 2016
2015 höjdes tillåtna bruttovikten på timmerfordon från 60 till 64 ton. Det ledde enligt Skogforsks enkätundersökning till minskad bränsleförbrukning på totalt sex procent per tonkilometer.
2017-06-19
Transportsystemet Inlandsbanan – en utredning av kapacitet och möjligheter
Om upprustningar görs finns goda förutsättningar för att öka trafiken på Inlandsbanan. Det visar denna utredning som gjorts på uppdrag av Inlandsbanan AB och som omfattar all tågtrafik.
2016-06-15
Kollegor inom Skogsskötsel
Mattias Berglund
Forskare
Jonas Cedergren
Forskare
Felicia Dahlgren Lidman
Forskare
Alfred Deutgen
Doktorand
Line Djupström
Bitr programchef
Nils Fahlvik
Seniorforskare
Emelie Fredriksson
Forskare
Jörgen Hajek
Specialist
Lars Högbom
Seniorforskare
Michael Krook
Försökstekniker
Delphine Lariviere
Doktorand
Erik Ling
Programchef
Sima Mohtashami
Forskare
Oscar Nilsson
Forskare
Magnus Persson
Forskare
Eva Ring
Seniorforskare
Olle Rosenberg
Seniorforskare
Ulf Sikström
Seniorforskare
Henrik Svennerstam
Forskare
Rasmus Sörensen
Forskare
Märtha Wallgren
Seniorforskare
Jan-Olov Weslien
Seniorforskare
Per Westerfelt
Forskare
Jonas Öhlund
Forskare
Petter Öhrn
Forskare