logga
Metoden för plantinventering testas utanför Uppsala en snöig dag i april
Bild: Julio Gonzalez
Det har visat sig att en stor andel av de planterade plantorna dör redan under de första åren efter planteringen. Nu satsar vi på att ta reda på varför.

Idag sker skogsföryngringen i Sverige till övervägande del genom plantering och år 2021 planterades ca 450 miljoner plantor. Det har under senare år visat sig att en stor andel av de planterade plantorna dör redan under de första åren efter planteringen. På kort sikt innebär detta ett resursmässigt problem där mycket tid och pengar läggs på plantor som inte överlever. På längre sikt innebär det försämrad skogstillväxt och försämrade möjligheter att med skogsskötseln styra utvecklingen av skogsbestånd i en önskad riktning.  

Skogsföryngring utgör en komplex kedja av länkar som var för sig och i samspel kan orsaka hög plantmortalitet. Därför har vi startat projektet Föryngringskollen där grundidén är att angripa problemet med hög plantmortalitet branschgemensamt och systematiskt, genom att årligen genomföra inventeringar i slumpade, praktiska planteringar hos de medverkande skogsföretagen enligt ett standardiserat inventeringsprotokoll med fasta inventeringsvariabler. Genom detta angreppssätt uppstår skalfördelar då stora datamängder snabbt byggs upp vilket i sin tur ger ett starkare beslutsunderlag där mönster och orsakssamband till plantavgångar lättare kan identifieras.  

Projektet löper över fem år och under varje år väljs ett stort antal planteringar ut från vilka data inhämtas. Totalt kommer mer än 2500 planteringar att inventeras. Urvalet av bestånd görs slumpmässigt från de planteringar som de medverkande företagen har utfört och delas in i tre geografiska regioner – syd, mitt och norr. Inventeringarna av bestånden genomförs på provytenivå med detaljerade mätningar kopplade till varje enskild planta. Inventeringen sker efter den första tillväxtsäsongen efter plantering för alla bestånd men på ett urval av bestånden genomförs dessutom en återinventering efter den tredje tillväxtsäsongen.

Beståndsuppgifter såsom hyggesvila, planteringstidpunkt, använt plantmaterial mm. inhämtas också från företagens egna register och väderdata tas in från SMHI. 

Det långsiktiga målet med Föryngringskollen är att öka överlevnaden av planterade plantor hos de medverkande skogsföretagen och i förlängningen i branschen i stort. 

Rapporten nedan beskriver bakgrunden till projektet och metodiken för beståndsurval och datainsamling. Resultaten redovisas separat i årliga resultatrapporter. Det första året, 2022, av projektet är ett testår då inventeringarna har utförts i mindre skala för att testa, utvärdera och förbättra förfarandet. Detta innebär att nya, uppdaterade versioner av rapporten publiceras senare. 

Nr 87-2022    Publicerad 2022-12-14 15:17

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.