logga
Kalibreringsövning för fältinventerarna
Bild: Mattias Berglund, Skogforsk
Grundidén med Föryngringskollen är att angripa problemet med hög plantdöd tillsammans, systematiskt och långsiktigt genom årliga inventeringar enligt en gemensam metod och med fasta variabler.

Föryngringskollen är ett samverkansprojekt mellan Skogforsk och åtta skogsföretag. Syftet är att söka orsakssamband till varför så många planterade plantor dör och tappar vitalitet i föryngringarna. Projektet pågår under fem år, 2022–2026 och varje år samlas nya föryngringsdata in och lagras i en databas. På så vis byggs dataunderlaget successivt upp i projektet och orsakssamband till försämrad plantvitalitet kan lättare urskiljas.

Denna rapport ger en bakgrundsbeskrivning till projektet som helhet samt beskriver ingående metodiken för beståndsurval och datainsamling. Mindre justeringar i metodiken kan komma att göras och då uppdateras den här skriften med nya versioner. Detta är version 2023.

De största förändringarna i denna metodrapport (2023) jämfört med testårets (2022) berör inventeringsvariablerna och en utökad kvalitetssäkring. De viktigaste förändringarna är:

  • Klassindelningen för andelen föryngringsyta inom cirkelprovytan har förändrats från 25-procentsklasser till 5-procentsklasser.
  • Ytterligare en vitalitetsklass har lagts till och vi har nu fem vitalitetsklasser: vital planta, lindrig nedsättning, betydande nedsättning, svår nedsättning och död planta.
  • Variabler för förekomst av jorddjup, markberedningens djup och kraftig hyggesvegetation har lagts till.
  • Mätning av tjockleken i planteringspunkterna för omvänd torva har lagts till.
  • Utökad kvalitetssäkring genom intensivt stöd för inventerarna under de första veckorna efter inventeringsstart har införts.
  • Kontrollmätningar av ett urval cirkelprovytor för samtliga medverkande inventerare har införts.

Resultaten från varje års inventering presenteras separat i årliga resultatrapporter.

Nr 12-2024    Publicerad 2024-02-19 10:53

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.